Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 31 z RO 28. 2. 2018

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 28. 2. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce
4. Příprava konkrétních akcí k realizaci, dotační programy a projekty obce                
5. Různé a diskuse
6. Usnesení
7. Závěr 
 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Karel Kareš, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Matyáš Zicha.
 
1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 
 
2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
– Starosta připomněl, že je nutné hledat vhodné kandidáty do zastupitelstva obce. Volby do zastupitelstva proběhnou na podzim. Kandidátky bude nutné podávat zhruba v červnu. 
– V půlce března proběhne třídenní přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2017. Přezkoumání dílčí bylo provedeno ke konci roku 2017. Tuto kontrolu provádí pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje. – Též zde bude provedena kontrola hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2017. Účetnictví DSO je vedeno na Obecním úřadě v Chanovicích.
– Na obecním úřadě přibývá administrativních povinností a činností na pozici starosty i účetní. Řešena možnost rozdělení činností a případné zaměstnání dalšího pracovníka. Bude provedena analýza prací.
– Základní a mateřská škola Chanovice je z důvodu preventivního epidemiologického opatření na dva týdny uzavřena.
– Členové volebních komisí strávili ve volebních místnostech dva víkendy. Jejich odměna není ze strany státu úměrně navýšena. Z rozhodnutí starosty obdrželi odměnu od Obce Chanovice ve výši 800,- Kč.
– Probíhá aktualizace územního plánu. Na setkání ve středu 7. 3. 2018 od 18.oo hodin jsou zastupitelé zváni na pracovní projednání rozpracovaných dokumentů a map nového územního plánu. 
– Proběhlo vyhodnocení dotace z roku 2017 na provoz obecního linkového autobusu, který sváží především děti do naší ZŠ a MŠ. Vyhodnocení a různé formuláře se zasílají na Krajský úřad do Plzně a na Ministerstvo dopravy do Prahy. Získáno pro obec 294.145,- Kč.
– Další vyhodnocení dotace bylo vypracováno na opravu komunikací v Černicích, též z roku 2017. Získáno pro obec 270.000,- Kč.
– Ministerstvo zemědělství poslalo definitivní přiznání dotace na zkapacitnění výtlaku surové vody. Akce proběhla v roce 2017. Získáno pro obec 467.000,- kč.
– Firma EKO-KOM poskytla obci do bezplatné výpůjčky pět nových nádob na tříděné odpady. Po pěti letech se nádoby stanou majetkem naší obce. Cena jedné nádoby je cca 13.000,- Kč.
– Starosta navrhl po provedeném místní šetření opětovně projednat podmínky pronájmu o propachtování pozemků v k.ú. Holkovice, par. č. 178/1 o výměře 4.422 m2 a část par. č. 178/2 o výměře 578 m2 pro pastevecké účely panu Barborkovi. S ohledem na stav pozemků budou propachtovány za podmínek: pětiletá výpovědní lhůta, sousední cesty zůstanou průjezdné, bez nároků na škody k mysliveckému spolku od zvěře, za cenu 1.000,- Kč plus DPH za jeden rok. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
– V roce 2017 směnila obec pozemky s rodinou Fürstových. Za porosty na pozemcích byla Fürstovým vyplacena náhrada, na základě odborného posouzení. Tato náhrada je uvedena v Dodatku ke směnné smlouvě. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
– Obec bude muset na vybrané činnosti zajistit a hradit pracovníkům pracovně lékařské prohlídky.
– Bylo vydáno stavební povolení na stavbu posílení telefonického kabelu od vysílače na komínu ve firmě Pfeifer po trase k ústředně v Kulturním domě v Chanovicích. Budou po vsi prováděny výkopové práce.
– V roce 1998 byl dokončen obecní bytový dům v Chanovicích. Na podnět obce proběhne setkání s nájemníky a budou zahájeny úkony pro vypracování dokumentů potřebných k majetkovému řešení.
– V Defurových Lažanech bude přestavěna bývalá škola na byty. Probíhají práce na projektu a stavebním povolení. Zároveň se připravují podmínky, za kterých budou byty nabízeny.
– Kulturní dům v Chanovicích je stále bez nájemce pro část hostinec a sál. Nabídka k pronájmu trvá. 
– Od května musí obce zajišťovat systém pro ochranu osobních dat. O systému a nákladech je jednáno v rámci obecních uskupení. Nutno získat informace o této nové povinnosti obce.
– Firma Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice má nového výrobního ředitele. Starosta s ním řešil některé záležitosti – dopravní opatření, provozní vliv na obec, atd.
– K problematice úložiště radioaktivních odpadů:
– Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) zaslala v lednu oznámení o stažení o prodloužení platnosti průzkumných území.
– V pondělí 26. 3.2018 se uskuteční v zámeckém areálu v Chanovicích setkání s představiteli SÚRAO a jejich dodavateli prací. Veřejnost zde může přednést své názory a vznést dotazy.
– Ve středu 11. 4.2018 se starosta v Praze zúčastní mezinárodní konference na téma „Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky“.
– V sobotu 21. 4.2018 proběhne ve všech lokalitách republikový Den proti úložišti. Letošní ročník v naší lokalitě bude zahájen a ukončen v Olšanech.
– Obce z lokality Březový potok požádali sdružení obcí MAS Pošumaví o podporu v jejich snažení ohledně úložiště.
 
3) Finanční situace obce
– Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.944.000,- Kč.
 
4) Příprava konkrétních akcí k realizaci a dotační žádosti
Byly vypracovány a podány žádosti o dotace:
* na opravu komunikace Holkovice – Plácek – I. etapa
* na vzpomínkovou akci o konci 1. světové války v naší obci – tryzna, výstava, koncert, publikace, atd.
* na vybudování víceúčelového hřiště v Holkovicích
* na ztrátovost provozu obecního tzv. „školního autobusu“ v roce 2018
* na pořádání Kulturní léta 2018 
* na doplnění technologie v úpravně pitné vody ve vodojemu v Chanovicích
* na obnovu, zajištění a výchovu obecních lesních porostů
– Za Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka byla vypracována a podána žádost o dotaci na naučnou stezku – II. etapa.
– Za Sdružení Prácheňsko byla vypracována a podána žádost o dotaci na doplnění mobiliáře, tj. odpočívadla, hrací prvky, stojany a mapy a další.
– Za DSO Horažďovicko byla podána žádost o dotaci na novou pojízdnou prodejnu.
– Připravuje se oprava pomníků na památku padlých v 1. světové válce v naší obci. Bude vypracována a podána žádost o dotaci na tuto práci.
 
5) Různé a diskuse
– Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. 2018 v Kulturním domě v Chanovicích.
– V sobotu 17.3.2018 se koná v KD v Chanovicích dětský maškarní bál a večer maškarní pro dospělé. 
 
6) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
– Usnesením č. 95 – doplnění podmínek k propachtování pozemků panu Barborkovi pro pastevecké účely v k.ú. Holkovice, par.č. 178/1 a část par. č. 178/2 – pětiletá výpovědní lhůta a za cenu 1.000,- Kč plus platné DPH za jeden kalendářní rok. 
– Usnesením č. 96 – dodatek ke Směnné smlouvě ze dne 1. 9. 2017 s rodinou Fürstových o náhradě ve výši 11.520,- Kč za porosty na směňovaných pozemcích.
 
7) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.
 
Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty

 


 

Číst dále

Zápis č. 30 z RO 31.1.2018

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 31.1.2018 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Pěší pochod 2018 v Obci Chanovice – 15. ročník – shrnutí

Pořádání pochodu je reakce na úřední a nesmlouvavé oznámení pracovníků SÚRAO v létě 2003, že oblast Chanovicka a dalších pěti sousedních obcí je vybraná jako jedna z možných lokalit na vybudování gigantického úložiště radioaktivních odpadů.
Postup směrem k obcím se bohužel za těch patnáct roků nezměnil.

(Pokračování textu…)

Číst dále