Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zpráva o pracovním setkání na MPO ve čtvrtek 28. července 2016.

Informace z pohledu zástupců obcí z tzv. lokality BŘEZOVÝ POTOK – jedná se o obce
Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor .

Na konci minulého týdne jsme byli dopisem pozváni na setkání s ministrem J. Mládkem na MPO ČR v Praze. S tím, že si p. Mládek chtěl osobně vyjasnit postoj jednotlivých obcí při dalším postupu pro výběr lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Po společné dohodě 6 obcí z lokality se jednání zúčastnili všichni starostové a 1 pověřený zastupitel obce. Tito volení zástupci samospráv jeli vyslechnout aktuální názor pana ministra. K tomu se účastnili i 2 čelní představitelé Sdružení „Jaderný odpad, děkujeme, nechceme“.

Pan Mládek na počátku setkání nechal promítnout část z tiskové konference, kterou uspořádal minulý týden. Kde přednesl návrh, ať se zatím průzkumy zúží na 2 lokality a 5 dalších, ať se zatím „zmrazí“. Protože ze všech 7 lokalit z naší republiky tam bylo cca 70 zástupců, tak se podivil, kolik lidí se zabývá protesty a věnuje problematice úložiště tolik času a energie. Proč nedělají něco prospěšnějšího pro své obce? Po té upřesnil, že prohlášení o 2 lokalitách je jen jeho návrh a snaha rozpoutat konstruktivní diskusi.

Za náš pošumavský region vystoupil jako první diskutující P. Klásek. Předal p. ministrovi společný dopis, který je v příloze této zprávy. Presentuje dlouhodobý názor občanů 17 vesnic z lokality. K tomu přítomným vysvětlil dlouhodobý postoj zastupitelstev všech 6 obcí po již 4 volební období. Uvedl i pozitivní příklad konání obcí pro širší region při rozvoji a zachování denního života v Pošumaví. Hovořil např. o rozvoji chanovické firmy, která se za posledních 18 roků plošně (z 8 ha na 42 ha) a počtem zaměstnanců (ze 110 osob na cca 500 osob) rozrostla. Při tom, hlavní daňové příjmy nejdou do zdejšího venkovského území. Vzpomněl i historii problematiky od roku 2003, kdy bylo obcím striktně oznámeno od vedení SÚRAO, že jsou jednou z vytipovaných lokalit. A že, budou-li vybráni, tak proti tomu nemají co by zástupci samospráv, občanů a vlastníků pozemků, co namítat. Začal již čtrnáctý rok, kdy se musíme problémem úložiště zabývat a za tu dobu se vytratila důvěra v konání zástupců SÚRAO. Sdělil i společný názor na „Pracovní skupinu pro dialog“, ve kterou obce z dané lokality nemají důvěru a proto společně odvolali své zástupce.

Po té následovala vyjádření dalších obcí, ale ta nechci komentovat, abych je nezkreslil.

Hodina rychle uběhla.
Pan ministr sdělil, že písemně vyzve všechny dotčené obce, aby se vyjádřili:
– k pokračování činnosti „Pracovní skupiny pro dialog“ o hlubinném úložišti
– zda chtějí spolupracovat na návrhu zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality
– k nařízení vlády o příspěvcích pro dotčené obce Na úplný závěr řekl, že stávající postup pro průzkumy a přípravu úložiště se nemění a zůstává stejný jako doposud. A odešel. Jelikož setkání bylo iniciované p. ministrem, tak všichni zástupci lokality Březový potok to chápali jako ukončení akce a odešli též.

Celý problém chápeme jako celorepublikový problém, který se netýká jen 7 míst v ČR. Jako problém, kdy státní instituce se přehlíživě a direktivně chovají k venkovským obcím. Opět se objevily různorodé sliby a prohlášení vládních a zákonodárných politiků, pak je velice těžké se v tématu orientovat a mít dlouhodobou důvěru.

P.S. – jedna z televizí večer hovořila o byznysu pro obce jen za jednoduché povrchové průzkumy. Ten problém je jinde. Stát žádné morální či jiné kompenzace 10 let vůbec nenabízel, jen nařizoval. Jedná se o mimořádnou, provozně nebezpečnou stavbu a časově nepředstavitelně dlouhou stavbu a její provoz. Nic takového není v naší republice obdobného. A obce nenesou jen zatížení průzkumy, ale i zatížení nejistotou o jejich budoucnost, odlivem zájemců o trvalé bydlení, psychickým tlakem na občany, hrozbou vylidnění některé z vesnic. A zatím zákony pro obce mnoho nezaručují.
Po konzultaci s J. Vavřičkou a V. Zábranským zapsal P. Klásek.

Číst dále

DSO – přezkoumání 2015

To probíhalo ve dnech 4.11. – 5.11. 2015.
Viz přiložený soubor. 

DSO – přezkoumání 2015.pdf    


Číst dále

Územní plán Obce Chanovice a jeho případná aktualizace

OBEC CHANOVICE – výzva občanům aktualizace 4/2016
viz přiložené dokumenty v PDF.
1. Výzva
2. Formulář

OBEC CHANOVICE – výzva občanům aktualizace 4,2016.pdf    formulář změna ÚP.pdf


Číst dále

Reakce Obce Chanovice na sdělení SÚRAO ohledně vstupu na pozemky

Pro ty, kteří se chtějí inspirovat nebo porovnat svou odpověď s odpovědí obce.

V Chanovicích 4. 3. 2016

Věc: Geologicko-průzkumné práce Březový potok – pozemky ve vlastnictví Obce Chanovice

Dobrý den.

Jménem Obce Chanovice a Obecního úřadu Chanovice reagujeme na Vaše sdělení ohledně provádění geologicko-průzkumných prací v lokalitě Březový potok. 
Píšete sice, že práce budou probíhat – dle Vašeho tvrzení 1./ „bez zásahu do běžného života obyvatel“, že 2./ „budou prováděny ve vhodném vegetačním období“, a že 3./ „nelze očekávat jakékoli poškození pozemků“.
Jelikož jste neuvedli na jaké obecní pozemky chcete vstupovat a zřejmě i zajíždět vozidly, tak nemůžeme posoudit, zda Vaše tvrzení jsou proveditelná.
Bod 1./ Již nyní se na náš úřad obrací celá řada vlastníků s výhradami, že jim chcete vstupovat na pozemky bez jejich souhlasu a bližšího určení termínu a způsobu prací na jejich majetku. Jako zásah do běžného života bereme i to, že tak konáte bez našeho souhlasu, takže s Vaším prostým sdělením nesouhlasíme.
Bod 2./ Jelikož jste s námi o vstupech nejednali, tak nechápeme, jak můžete z Prahy od stolu určovat u jednotlivých pozemků vhodnost období. Když nevíte, za jakým účelem jsou jednotlivé pozemky užívány, neznáte naše letošní a dlouhodobé záměry u jednotlivých parcel či jejich částí a nevíte, které pozemky jsme pronajali jiným subjektům za účelem zemědělského či jiného hospodaření, atd.
Bod 3./ Proto nemůžete, viz bod 2, konstatovat, zda Váš vstup na pozemky je poškodí či nikoliv.

Proto Vás žádáme o písemné zaslání: 
1/ specifikace pozemků ve vlastnictví Obce Chanovice, na které hodláte vstoupit – určení parcelního čísla pozemků po jednotlivých katastrálních územích.
2/ přesného časového plánu-harmonogramu, kdy přesně, a v který den budete na pozemcích ve vlastnictví Obce Chanovice provádět Vaše činnosti. Abychom předešli možným škodám, způsobeným Vašimi vstupy a činnostmi. A abychom zajistili kontrolu stavu obecních pozemků po Vašem vstupu a po Vašich činnostech. 
3/ konkrétního ustanovení příslušného zákona, který Vás opravňuje ke vstupu na obecní pozemky za účelem, který uvádíte a to bez souhlasu vlastníka.

Jakožto řádní hospodáři s obecním majetkem Vás žádáme, abyste se zdrželi vstupů na obecní pozemky Obce Chanovice, dokud nám neujasníte výše požadované. 

Zdravím,  Petr Klásek – starosta Obce Chanovice.

Číst dále

Novinky a informace kolem úložiště.

Co se odehrává kolem úložiště?
Zde najdete několik informací z února 2016.
Viz pod textem – Dokumenty ke stažení.


V příloze naleznete tři dokumenty:

1. kopii článku z MF DNES ze dne 12.2.2016, rozhovor pana Slováka a jeho zajímavý názor na Obec Chanovice, naše občany a okolí. 
2. Společné požadavky a protest starostů obcí z tzv. lokality Březový potok k problematice hlubinného úložiště radioaktivních odpadů ze dne 13. února 2016. Žádáme zástupce lokality v Pracovní skupině pro dialog, aby níže uvedené sdělili na jednání 16. 2. 2016.
3. Zápis z jednání zástupců obcí v rámci tzv. lokality Březový potok k problematice hlubinného úložiště.

MF DNES článek 12.2.2016.JPEG    Požadavky a protest z jednání 13.2.2016.pdf    Zápis z jednání 13.2.2016.pdf    


Číst dále