Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 5

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25. 5. 2015 od 18.00 hodin na OÚ v Chanovicích.
Program:
1. Zahájení
2. Příprava zasedání zastupitelstva obce v červnu 2015 
3. Aktuální záležitosti v obci 
4. Finanční situace obce
5. Příprava stavby ZTV Chanovice „Na Výsluní“
6. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Petr Končal, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Bc. Matyáš Zicha DiS.
1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a rady obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 
2) Příprava zasedání zastupitelstva obce v červnu 2015 
- Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 11. 6. 2015 od 18.00 hodin v obecní budově v Defurových Lažanech.
Mimo jiné se bude projednávat - závěrečný účet obce 2014, zpráva z přezkoumání hospodaření obce 2014, změny rozpočtu obce, odměny členů zastupitelstva obce dle aktualizované vyhlášky, příspěvek na pojízdnou prodejnu a příspěvek TJ Haas Chanovice na opravu střechy objektu na hřišti v Chanovicích. 
3) Aktuální záležitosti v obci
- Úřad regionální rady Jihozápad zaslal obci výzvu k vrácení části dotace na akci Místí komunikace Chanovice. Jde o 5 % z celkové ceny díla, na které byla poskytnuta dotace. Celková vrácená částka činí 346.489,- Kč a byla odeslána 20. 5. 2015. Původně bylo obci poskytnuto 85 % z celkové ceny díla.
 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na pozemek v k.ú. Chanovice, par.č. 506/18 o výměře 833 m2. Minimální kupní cena je 173.000,- Kč. Obec Chanovice se přihlásí do tohoto výběrového řízení a nabídne částku 173.500,- Kč. Souhlasí všichni členové rady obce.
- Byla podána žádost o dotaci na hospodaření v obecních lesích v roce 2015 ve výši 60.300,- Kč. 
- Plzeňský kraj zaslal návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na nové propagační materiály ve výši 10.000,- Kč. Návrh na uzavření smlouvy. Souhlasí všichni členové rady obce. 
- Obec získala dotaci na opravu komunikací v Holkovicích ve výši 270.000,- Kč od Plzeňského kraje.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka získalo dotaci na soubor zařízení pro péči o veřejné plochy 
a komunikace ve výši 150.000,- Kč od Plzeňského kraje. Administrativní náležitosti zajistí naše obec.
- Sdružení Prácheňsko získalo dotaci na pořízení mobilního pódia ve výši 270.000,- Kč od Plzeňského kraje. Administrativní náležitosti zajistí naše obec.
- Je připravována žádost na Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na stavbu „Chodník Chanovice, jih“. 
- Připravuje se projekt na přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech, nyní podklady na kanalizaci. 
- Během akce Den proti úložišti bylo shromážděno 1.142 hlasů na petičních listinách proti úložišti. Listiny byly zaslány na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ty postoupily záležitost SÚRAO. V pěti vytipovaných lokalitách byly povoleny průzkumné práce, zde zatím ne.
- V Kulturním domě v Chanovicích funguje kadeřnictví. Jsou nabízeny další místnosti k drobnému podnikání. Paní Weise z Kasejovic podala žádost o pronájem jedné místnosti za účelem provozování pedikúry, manikúry, masáží, kosmetických služeb apod. S pronájmem souhlasí všichni členové rady obce. Provoz této nové služby v obci bude zahájen od července.
- Dále je v kulturním domě nabízen k pronájmu byt 2+1 a příslušenství.
- Na Katastrální úřad Klatovy byla podána žádost o opravu zápisu v katastru nemovitostí. Jedná se o již neexistující stavbu na obecním pozemku v Defurových Lažanech. 
- Na základě zjištění při ročním „auditu“ některých chybějících údajů zpracoval P. Klásek ocenění kapličky sv. Vojtěcha v Újezdě u Chanovic. Dále zpracuje ocenění hřbitovní zdi a márnice v Chanovicích. 
- Byla uzavřena nová smlouva na odběr elektřiny v přízemí Obecního úřadu v Chanovicích. 
- Je dokončováno vyrovnání pozemků u čekárny v Holkovicích, nový geometrický plán je na projednání. 
- Při nedávné vichřici byla poškozena obecní budova v Holkovicích. Celkové náklady na opravu činily 22.990,- Kč. Z pojištění majetku bude uhrazeno pojišťovnou 21.990,- Kč. V obecní budově bude dále opraveno sociální zařízení a do zimy přiděláno zádveří.
- Firma ČEVAK a. s., České Budějovice zpracovala nový provozní řád vodovodů Obce Chanovice. 
- Do čističky odpadních vod v Chanovicích se mohou vyvážet splašky jen z našich vesnic – z kapacitních, provozních a finančních důvodů.
- Pobočka České pošty v Chanovicích v případech nemoci či dovolené zaměstnance pošty mění otevírací dobu nebo zcela uzavírá pracoviště v Chanovicích. 
- V Holkovicích byly opraveny dva uzávěry pitné vody. Je nutné, aby veškeré činnosti související s vodovodním řadem prováděli odborníci. Dochází ke zbytečným poruchám a finančním nákladům. 
- Před dokončením jsou nové geometrické plány na majetkové vypořádání cesty Holkovice – Plácek.
- Probíhají jednání se státními úřady ohledně pozemku par. č. 506/5 u dvou bytovek v Chanovicích, které nabízí stát k přímému prodeji obci. Aktuálně nabídnutá cena je však přes 550.000,- Kč. Nutno jednat.
- Řeší se stále majetkově pozemky v našich vesnicích, které jsou ve vlastnictví státu. Jedná se o cesty v Dobroticích, v Holkovicích apod. Jednání probíhají s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
- Dále se řeší černé stavby na pozemcích obce i soukromých vlastníků. 
- Na evidenční adrese OÚ Chanovice č. p. 36 je nahlášeno k dnešnímu dni 20 osob. Což přináší řadu úředních povinností – obec je kontaktována soudy, policií, exekutory, apod.
- V Chanovicích podemlel déšť na dvou místech komunikace. Obec zajistila opravy poškozených cest.         
- Obec obdržela hlášení o vybraném textilu v kontejneru Diakonie Broumov u KD v Chanovicích. Od začátku roku se vybralo přes tři tuny oblečení. Toto je přerozdělováno potřebným nebo využito na recyklaci.
- V mateřské škole bude během prázdnin proveden stavební zásah. Dle norem je nutné zvýšit počet sociálních zařízení. 
- Někteří žáci ze základní školy nedbají na pořádek v našich vesnicích a pohazují odpadky. Tuto záležitost s nimi řešil starosta a vedení školy.
4) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni v pokladnách cca 94.000,- Kč, na účtech cca 2.500.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 31.5.2015 je 536.966,15 Kč.
5) Příprava stavby ZTV Chanovice „Na Výsluní“
- Je vydáno 9 stavebních povolení na zahájení prací na stavebních parcelách v Chanovicích „Na Výsluní“.
6) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- V Defurových Lažanech byl řešen problém s dešťovou kanalizací. Někteří občané používají tuto kanalizaci i pro splašky, bez čištění. Je nutné řádně vyvážet septiky, dbát na ochranu životního prostředí a svého okolí.
7) Diskuse
- V Dobroticích proběhne dne 5. 6. 2015 odstávka elektřiny. 
8) Usnesení
Rada Obce Chanovice bere na vědomí zprávu o finanční situaci Obce Chanovice.
Rada Obce Chanovice schvaluje 
- Usnesením č. 15 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na propagační materiály ve výši 10.000,- Kč s Plzeňským krajem.
- Usnesením č. 16 pronájem místnosti v Kulturním domě v Chanovicích za účelem provozování služeb paní Weise z Kasejovic.
- Usnesením č. 17 přihlášku do výběrového řízení na pozemek v k. ú. Chanovice, par. č. 506/18 o výměře 833 m2. Nabídnutá kupní cena od Obce Chanovice bude 173.500,- Kč.
9) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek, 
starosta.
Ing. Pavel Hlaváč,
zástupce starosty.