Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 4

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 4. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci 
3. Finanční situace obce 
4. Příprava stavby ZTV Chanovice „Na Výsluní“
5. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Václav Šmat, Ing. Bc. Matyáš Zicha DiS.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a rady obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci
- Ve dnech 23. a 24. 3. 2015 proběhla závěrečná část přezkoumání hospodaření Obce Chanovice za rok 2014. Kontrolu prováděly pracovnice Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí Plzeňského kraje. Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Po té byl vypracován Závěrečný účet Obce Chanovice za rok 2014. Vše bude projednáno na zasedání zastupitelstva obce. Starosta poděkoval za práci paní Strakové.
- V březnu 2015 proběhlo v Sušici setkání starostů okresu Klatovy s vedením Plzeňského kraje. Za naši obec se účastnil starosta, který v diskusi vystoupil s několika podněty – složitost dotačních titulů apod..
- V dubnu 2015 proběhl v Praze volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, účastni byli též zástupci vlády. Starosta naší obce se přihlásil s připomínkami pro potřeby menších obcí – vesnické školy, pobočky pošt, dopravní zabezpečení, stání úřady a jejich dosažitelnost, apod..
- Od května nastupují brigádníci - studenti, kteří budou zajišťovat chod rozhledny a informačního centra.
- Pro možnost žádostí o dotace na obecní lesy je nutné se zaregistrovat na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Registrace proběhne ve spolupráci s hajnými obce a s O. Kláskem – vše v elektronické podobě.
- Obci byla schválena dotace na pořízení nového počítače a programu do knihovny ve výši 25.000,- Kč z Ministerstva kultury. 
- Dále schváleno poskytnutí dotací na propagační materiály ve výši 10.000,- Kč a na opravu místních komunikací v Holkovicích ve výši 270.000,- Kč. Obě dotace z Plzeňského kraje.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka byla schválena dotace na soubor zařízení pro péči 
o veřejné plochy a komunikace ve výši 150.000,- Kč. Sdružení Prácheňsko schválena dotace na mobilní pódium ve výši 270.000,- Kč. Naše obec obě žádosti připravovala. Dotace jsou z Plzeňského kraje.
- V sobotu 18. 4. 2015 proběhl ve všech vytipovaných lokalitách celorepublikový Den proti úložišti. Akce byla sledována v médiích. V naší lokalitě „Březový potok“ podepsalo petici proti úložišti 1.142 lidí. Kopie petice byla zaslána na Ministerstvo životního prostředí a na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
- V sobotu 18. 4. 2015 proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Starosta děkuje všem, kteří se na akci podíleli. Hlavní část nakládky a úklidu prováděli kluci užívající klubovnu v KD.
- Byla podepsána kupní smlouva a uhrazena kupní cena za lesní pozemek v Chanovicích v „Babáčku“.
- Revizní technik provedl kontrolu kotlů a spalinových cest v obecních budovách.
- Byla zahájena kontrola z Krajského úřadu Plzeňského kraje na provoz obecního autobusu.
- V dubnu 2015 proběhla kontrola z Krajského úřadu, odboru životního prostředí zaměřená na povolování kácení zeleně, samotné kácení a další. 
- Starosta zpracoval vyjádření a další potřebné podklady pro stavby a pozemky pro p. Česánka, Defurovy Lažany, p. Klimkovou, Defurovy Lažany, manžele Laštovicovi, Chanovice, manžele Zoubkovi, Holkovice, manžele Hozmanovi, Defurovy Lažany.
- Žáci ze ZŠ Chanovice se zúčastnili pětidenního pobytu v přírodě v Bavorském lese v Německu. 
- Přízemí Obecního úřadu v Chanovicích, kde byl provozován obchod, bylo nabízeno k pronájmu. Nepřihlásil se žádný zájemce. Prostor bude využit pro potřeby obce – archiv a sklady.
- Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje hledá nové policisty. Bližší informace na www.policie.cz.
- Starosta řeší některé sousedské spory. Ohleduplnost a tolerance je nutná mezi lidmi, v rámci rodiny, ale i mezi sousedy a spoluobčany. Proto postupujme s heslem „Nedělejme si život zbytečně složitější“.

3) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni v pokladnách cca 85.000,- Kč, na účtech cca 2.800.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 30.4.2015 je 574.166,15 Kč.
- Finanční příjmy obce, které posílá měsíčně v rámci daňového přerozdělování finanční úřad, činí za první čtyři měsíce roku 2015 celkem 2.471.000,- Kč. Je to menší příjem než v minulém roce.
- V březnu 2015 obdržela Obec Chanovice dotaci ve výši 542.773,18 Kč. Jde o dotaci pro ZŠ Chanovice na projekt „Finanční gramotnost“. Tato dotace byla ihned přeposlána do ZŠ. Starosta pověřil účetní obce k provedení rozpočtového opatření č. 2 a to příjmy povýšit o částku 542.773,18 Kč, výdaje povýšit o částku 542.773,18 Kč. Členové rady byli seznámeni s provedením tohoto opatření.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 3 vyplývající z provozních náležitostí. Příjmy povýšit o 17.856,- Kč, výdaje povýšit o 300,- Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Úřad regionální rady Jihozápad rozhodl, že naše obec má vrátit 5% z celkové ceny díla, na které byla poskytnuta dotace. Jedná se o akci Místní komunikace Chanovice. Celková vracená částka činí 346.489,- Kč. Starosta proti tomuto rozhodnutí podal odvolání. Z Úřadu regionální rady přišlo zamítavé stanovisko.

4) Příprava stavby ZTV Chanovice „Na Výsluní“
Bylo vydáno poslední stavební povolení na vodovod, kanalizaci dešťovou včetně vsakovacích jam 
a kanalizaci splaškovou. Povolení musí nabýt právní moci. Zahájeny přípravy pro výběr dodavatele díla.
Zároveň s projektantem řešena etapizace stavby technické infrastruktury a komunikací, především s ohledem na finanční možnosti obce.

5) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Na konci března se přehnala naší obcí vichřice. Byly vyvráceny stromy na veřejných prostranstvích 
a v lesích. V Holkovicích padl strom na obecní budovu a poškodil střechu. Jiří a Miroslav Kahovcovi střechu opravili. Škoda je dále řešena s pojišťovnou. Ostatní polomy jsou postupně zpracovávány. 
   
6) Diskuse
- V sobotu 2. 5. 2015 se uskuteční koncert Chrámového sboru Hustopeče a sboru Velkobor.
- Ve čtvrtek 7. 5. 2015 od 15.00 hodin bude v konírně v zámeckém areálu zahájena výstava „Chanovicko ve výtvarných dílech mládeže a dětí“. Proběhne i doprovodný program.

7) Usnesení
Rada Obce Chanovice bere na vědomí pověření k provedení rozpočtového opatření č. 2. Příjmy byly povýšeny o 542.773,18 Kč, výdaje byly povýšeny o 542.773,18 Kč
Rada Obce Chanovice schvaluje
- Usnesením č. 14 změnu rozpočtu č. 3. Příjmy povýšeny o 17.856,- Kč, výdaje povýšeny o 300,- Kč, dle přílohy.

8) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.45 hodin ukončil. 

Petr Klásek, starosta obce
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty