Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 3

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Příprava zasedání zastupitelstva obce v březnu 2015
3. Aktuální záležitosti v obci 
4. Finanční situace obce
5. Příprava hlavních činností a investičních akcí na rok 2015
6. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Bc. Matyáš Zicha DiS.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a rady obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Příprava zasedání zastupitelstva obce v březnu 2015
- Obec je zásobována pitnou vodou ze zdrojů v Chanovicích v parku a u kulturního domu a dále z vrtů v Újezdě u Chanovic a to včetně nového vrtu. Nutno dořešit vlastnictví pozemků v okolí vrtů.
- Pan Tomáš Plechinger vlastní nemovitost v Defurových Lažanech. Žádá o odkoupení části pozemku pod jeho stavbou, který vlastní obec. Bude projednáno zastupitelstvem obce.
- Obec poskytuje příspěvky pro trvale žijící občany na zřízení pro likvidaci odpadních vod a nové bytové jednotky. Dále zdroje pitné vody a ekologického topení v Černicích a na Plácku. Vše bude upřesněno 
a znovu projednáno zastupitelstvem obce. 

3) Aktuální záležitosti v obci
- Jsou připraveny k pronájmu nebytové prostory v přízemí Obecního úřadu v Chanovicích (bývalý obchod) a v 1. patře Kulturního domu v Chanovicích.
- Projednána odpověď na výzvu Ministerstva životního prostředí k vyjádření k podání rozkladu proti povolení průzkumných prací. Odpověď vypracuje P. Klásek.
- Bylo provedeno vyhodnocení provozu výherních hracích přístrojů na území obce v roce 2014. Jednalo se o tři přístroje. Pro obec tento provoz přináší roční příjem cca 40.000,- Kč.
- Bylo provedeno vyúčtování za rok 2014 týkající se odpadového hospodářství. Za zpětný odběr tříděného odpadu obec ročně získá cca 100.000,- Kč. Třídění odpadů je velmi důležité.
- Pouť v Defurových Lažanech a v Chanovicích zajistí v roce 2015 p. Flachs z Klikařova.
- Dne 20. 2. 2015 vstoupily v platnost změny v zákoně č. 250/2000 Sb., které se týkají příspěvků poskytovaných obcí. Uplatňování tohoto zákona v praxi bude řešeno za spolupráce s právníky.
- Obec má dvě (zásahové) jednotky sboru dobrovolných hasičů – Chanovice a Defurovy Lažany. Každé družstvo musí mít 9 členů. Členové musí absolvovat pravidelná proškolení. Je nutné dovybavit jednotky novými ochrannými potřebami, přilbami, rukavicemi a dalším.
- Firma ČEVAK a.s. České Budějovice zpracovala a předložila nově doplněný provozní řád úpravny pitné vody v Chanovicích. Rada obce souhlasí.
- V únoru proběhl zápis dětí do 1. třídy ZŠ Chanovice. V září nastoupí 12 prvňáčků.
- Obec Pačejov požádala o podporu stížnosti podanou na Plzeňský kraj na zrušení některých vlakových spojů, naše obec se ke stížnosti připojila. 
- Obec spolupracuje s novinami Klatovský deník. Novinám jsou poskytovány pravidelné informace. Jednorázová akce proběhne v dubnu, kdy za odběr počtu 150 kusů výtisků Deníku bude celá stránka věnována naší obci. Zveřejněny budou aktuální informace a pozvánky, s důrazem na akci 18. 4. 2015.
- Plzeňský kraj požádal o schválení Smlouvy o poskytování příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na dobu určitou do 31. 12. 2018. Jedná se o provoz autobusové trasy Horažďovice – Kotouň. Smlouva byla schválena radou obce. Letošní příspěvek je již schválen v rozpočtu na rok 2015 ve výši 44.520,- Kč.
- Byt v kulturním domě má pronajatý J. Milnařík a 24.2.2015 požádal o ukončení nájmu ke dni 28.2.2015 s tím, že dne 26.2.2015 předá byt zpět obci. Bude vypracován předávací protokol a splátkový kalendář na dlužnou část nájmu a záloh za služby. Převzetí bytu provedou M. Burda a P. Klásek. Byt bude nabídnut opět k pronájmu za aktuální nájemné 3.050,- Kč a záloha za služby a energie 4.000,- Kč/měsíčně .
- Státní pozemkový úřad Klatovy žádá o vyjádření k jednoduchým pozemkovým úpravám v Obci Svéradice. Jedná se o upřesnění u přístupu a vedení polní cesty na hranicích k.ú. Svéradice a Holkovice. Komplexní pozemkové úpravy proběhly ve Svéradicích v roce 2014, tento problém vyvstal později. S úpravou za Obec Chanovice je vysloven radou obce souhlas za podmínky, že budou souhlasit vlastníci dotčených soukromých pozemků.
- Tělovýchovná jednota Chanovice žádá o podporu při kompletní opravě střech celé budovy na hřišti. Práce chce rozdělit do dvou ročních etap, z důvodu finanční náročnosti. Celkový náklad, především 
na materiál, je cca 230.000,- Kč. S tím, že část prací k tomu provedou členové TJ. Žádost je o podporu 
ve výši 70.000,- Kč v roce 2015. Rada obce souhlasí s poskytnutím.
- Firma Sebastiano Nemovitosti požádala obec o informace týkající se zámeckého areálu v Defurových Lažanech. Firma předpokládá, že v roce 2015 proběhnou v zámeckém areálu úpravy.
- Skončily nájemní smlouvy na pronájem obecních rybníků v Holkovicích, par. č. 31 (Podkolářík), par. 
č. 13 (Podhůjčák) a 179/2 (V holkovických drahách) a v Černicích par. č. 235 (Nesvačil). S ohledem na to, že se jedná o malé rybníky a zahrnuté do vodních nádrží pro hasičské účely, tak bude pronájem řešen v Holkovicích pro místní SDH a v Černicích pro společenství místních občanů (p. Končal P., Zíka J., Klásek Pa., Šabek M., Gabriel K.). V Holkovicích budou určeni konkrétní zodpovědní tři členové SDH Holkovice. Taktéž v Černicích bude určen jeden člen pětičlenného společenství. Obě uskupení budou hradit roční nájem 10,- Kč, budou o rybníky pečovat, zajišťovat stavební údržbu a kosit a uklízet jejich okolí apod. Termín vypouštění bude vždy určen ve spolupráci a za souhlasu Obecního úřadu Chanovice. S pronájmem těchto čtyř obecních rybníčků do 31. 12. 2018 souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Za Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka byla podána žádost o dotaci do programu PSOV Plzeňského kraje 2015 na soubor nářadí. Žádost byla vypracována naší obcí. Rada obce souhlasí.
- Za Sdružení Prácheňsko byla podána žádost o dotaci do programu PSOV PK 2015 na pojízdné rozkládací zastřešené pódium. Žádost byla vypracována naší obcí. Rada obce souhlasí.
- Za Obec Chanovice byly podány žádosti o dotace a rada obce s podáním žádostí souhlasí:
* na Ministerstvo kultury na PC program a na vybavení technikou do knihovny v Chanovicích.
* do programu PSOV PK 2015 na opravu místních komunikací v Holkovicích.
* na Plzeňský kraj do programu „Podpora informačních center 2015“ na tisk propagačních materiálů.
* na Plzeňský kraj do programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu 2015“ na úpravu 
   dětského hřiště a prostoru před zámkem v Chanovicích.
* na Plzeňský kraj o úhradu na zajištění ztrátovosti provozu veřejné autobusové linky na rok 2015.
- Byla vypracována a podána závěrečná zpráva k vyhodnocení poskytnuté dotace na opravu místních komunikací v Dobroticích a v Holkovicích v roce 2014.
- Počítač, který slouží k vedení účetnictví a evidencí obce, ke komunikaci s bankami a systémem Czech-Point, již neodpovídá stále novým požadavkům a aktualizacím. Je nutné pořídit nový počítač. 
- Obec Pačejov žádá o příspěvek na provoz a stavební údržbu zdravotního střediska v Pačejově nádraží. Všichni přítomní členové rady a zastupitelstva obce se shodli na neposkytnutí příspěvku. Naše obec též poskytuje řadu obecních zařízení občanům okolních obcí a náklady nese sama. Dále občané naší obce využívají zdravotnická zařízení v celé řadě dalších obcí a poskytování financí všem není možné.
- Obec Chanovice v roce 2014 vydala 7 obecně závazných vyhlášek. Z Ministerstva vnitra ČR přišel právní rozbor vyhlášek. Všechny jsou v souladu se zákonem.
- Český úřad zeměměřičský a katastrální poskytl obci, na základě vypracované žádosti, bezplatně data z KN pro využití k inventarizaci majetku za rok 2014 a k dalším úkonům.
- Firma Seznam.cz žádá o kontrolu údajů uváděných na jejich webových stránkách. Jedná se o údaje 
o firmách a živnostnících působících v naší obci. Tyto údaje budou se souhlasem účastníků zveřejněny 
i na obecních internetových stránkách.
- Na stránkách Obce Chanovice www.chanovice.cz je nově poskytován aktuální seznam nabízených pracovních míst v dosahu cca 50 km od Chanovic.
- Pan Antonín Brůha z Jetenovic nabízí letecké vyhlídkové lety a letecké snímkování.
- Je připravován kulturní přehled na rok 2015. Starosta žádá o případné doplnění termínů konaných akcí.

4) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni v pokladnách cca 211.000,- Kč, na účtech cca 2.600.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 28.2.2015 je 648.566,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 1 vyplývající z provozních náležitostí. Příjmy ponížit o 1.400,- Kč, výdaje povýšit o 13.500,- Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Úřad regionální rady Jihozápad rozhodl, že Obec Chanovice musí vrátit 5% z celkové ceny díla, na které byla poskytnuta dotace. Jedná se o akci Místní komunikace Chanovice. Celková vrácená částka činí 346.489,- Kč. Důvodem vrácení je údajná skrytá diskriminace v zadávacích podmínkách při výběru dodavatele díla. Bude ještě jednáno. 

5) Příprava stavebních činností a investičních akcí na rok 2015
- Je připraven projekt a vydaná část stavebních povolení na výstavbu technické infrastruktury pro nové parcely v Chanovicích Na Výsluní. 
- Je vydané stavební povolení na stavbu chodník Chanovice – jih. 
- Je připraven projekt na vybudování kanalizace a domovní ČOV pro možnost povolení přestavby bývalé školy v Defurových Lažanech. 
- Ve středu 4. 3. 2015 v 15.30 hodin proběhne na Obecním úřadě v Chanovicích jednání k těmto třem stavebním akcím. Budou řešeny nutné záležitosti k přípravě staveb a případně zahájení realizace staveb.

6) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Probíhají jednání a vypracování geometrického plánu ohledně pozemku u čekárny v Holkovicích.
- Ing. Hlaváč: Je možné na náves v Defurových Lažanech umístit zrcadlo pro lepší výhled při vyjíždění z návsi? – Požadavek byl již předán Správě a údržbě silnic Klatovy.

7) Diskuse
Pozvánka na nejbližší akce:
- Ve čtvrtek 26.2.2015 od 18.00 hod. - přednáška Mg. Tomáše Cihláře o pošumavském sirkařství.
- V sobotu 21.3.2015 od 14.00 hod. - Dětský maškarní ples a od 20.00 hod. Dospělácký maškarní rej.
- V pátek 27.3.2015 od 18.30 hod.  - přednáška historika V. Červenky „Šlechtické rody v Chanovicích“.
- V sobotu 18.4.2015 bude ve všech vesnicích svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- V sobotu 18.4.2015 od 15.00 hodin bude na nádvoří zámku koncert tří pěveckých souborů na protest proti úložišti radioaktivního odpadu a proti průzkumným pracím. V případě špatného počasí bude akce v Kulturním domě v Chanovicích. Všichni občané jsou zváni a žádáni o podporu společného protestu. Akce bude spolupořádána i dalšími ohroženými obcemi úložištěm ve zdejším regionu.

8) Usnesení
Rada Obce Chanovice bere na vědomí provozní řád úpravny pitné vody v Chanovicích.
Rada Obce Chanovice schvaluje
- Usnesením č. 9 změnu rozpočtu č. 1. Příjmy ponížit o 1.400,-  Kč, výdaje povýšit o 13.500,- Kč, dle přílohy.
- Usnesením č. 10 pronájem obecních rybníčků v Holkovicích par. č. 31 (Podkolářík), par. č. 13 (Podhůjčák) a 179/2 SDH Holkovice a rybníčka v Černicích par. č. 235 (Nesvačil) společenství občanů (p. Končal P., Zíka J., Klásek Pa., Šabek M., Gabriel K.), za výše uvedených podmínek.
- Usnesením č. 11 podporu pro TJ Haas Chanovice ve výši 70.000,- Kč na opravu střech budov č.p. 113 Chanovice ve sportovním areálu.
- Usnesením č. 12 Smlouvu o poskytování příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem.
- Usnesením č. 13 Rada Obce Chanovice neschvaluje příspěvek Obci Pačejov na provoz zdravotnického zařízení v Pačejově nádraží.

9) Závěr     
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2015 od 18.00 hodin v KD Chanovice.
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.30 hodin ukončil. Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty