Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 35 z RO 29. 8. 2018

Ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 8. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu
4. Příprava konkrétních akcí k realizaci
5. Dotační programy a projekty obce
6. Komunální volby 2018
7. Různé a diskuse
8. Usnesení
9. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Jaroslav Bláha, Jitka Havránková, Ing. Eva Pavlovská, Václav Šmat.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva
na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Kulturní dům v Chanovicích je stále bez nájemce. Nabídka na pronájem hostince a sálu stále platí.
- Řeší se vlastnictví pozemků, přes které vede komunikace Holkovice – Plácek. Část je v osobním vlastnictví soukromé osoby. Na Katastrální úřad byla podána další smlouva a zbývá ještě jedna.
- Firma ČEZ Distribuce připravuje rekonstrukci elektrorozvodů v Dobroticích (aktuálně dle firmy ČEZ bude realizováno v 1. polovině r. 2019) a v Újezdu u Chanovic (dle firmy ČEZ bude realizováno ve 2. polovině r. 2019).
- Obec uzavřela pracovní smlouvu na poloviční úvazek s Bc. Ondřejem Kláskem. Ten byl zaměstnán 
u obce už několik let na dohodu o pracovní činnosti a placen dle odpracovaných činností. Potřeba pravidelného zajištění chodu některých povinností obce a stále se zvyšující objem agendy, nutné řešit elektronickými cestami, dospěla k uzavření pracovní smlouvy.
- František Chlanda z Újezdu u Chanovic podal žádost o odkup pozemku v lokalitě „Na Výsluní“ v Chanovicích. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce na zářijovém zasedání prodej schválit. Nabídka obecních pozemků, v daném místě, ke stavbě rodinných domů pro trvalé bydlení stále trvá.
- V soutěži Vesnice roku 2018 získala naše obec ocenění za systematickou a citlivou péči o krajinu. 
- Starosti máme s nedostatkem pitné vody pro naše lidi. Starosti s kvantitou a kvůli suchu stále více s kvalitou. Je třeba šetřit a zvažovat, na co je vodu z veřejného vodovou nutné užívat? Musí být plné bazény, je nutné zalévat trávníky, umýt auto, atd.??? V suchém létě bylo i několik poruch.
- Obec získala odměnu za tříděný odpad od firmy EKO-KOM za 2. čtvrtletí 2018 ve výši 17.523,- Kč.
- Obec se dlouhodobě potýká s problémy navyšujícího se množství odpadu a nedostatkem pitné vody. Toto je nutné mít na zřeteli pro další roky. Byť někdy občané těmto problémům nevěnují až tolik pozornosti. Ale jedná se o denní starosti, které se dotýkají všech občanů.
- Obec Chanovice provozuje linkovou autobusovou dopravu („školní autobus“). Plzeňský kraj poskytl 
od konce jara na veřejnou dopravu plošně různé slevy. Od 1. 9. 2018 bude poskytovat slevy na dopravu celorepublikově stát. Slevy od Plzeňského kraje budou zrušeny.
- Obec se již tradičně zúčastní ve dnech 20. – 22. 9. 2018 veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.

3) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 9.500.000,- Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 8, příjmy povýšit o 485.000,- Kč (dotace na výročí r. 1918, nájemné za vodovod a kanalizaci, prodej pozemků „Na Výsluní“), výdaje povýšit o 381.000,- Kč (nejvíce na práce v lesích, výdaje na kulturní činnosti oproti získaným dotacím, převody na účtech), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava konkrétních akcí k realizaci
- Byla dokončena výměna části vodovodního potrubí v úseku 800 metrů od vrtů pod Újezdem u Chanovic k vodojemu. Tím je zlepšen průtok vody v potrubí a omezeno nebezpečí poruch.
- Probíhá oprava komunikace Holkovice – Plácek. Ta by měla být hotova do poloviny září.
- Proběhlo výběrové řízení na akci „Úprava technologie úpravny vody ve vodojemu Chanovice“. Zvítězila firma Culligan.cz. Bude připravena a podepsána smlouva o dílo. Celková částka za provedené práce bude 567.000,- Kč bez DPH. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Probíhá výběrové řízení na pořízení malotraktoru a souvisejícího náčiní. Projednáno a odsouhlaseno složení výběrové komise: V. Šmat, Ing. P. Hlaváč, P. Klásek.

5) Dotační programy a projekty obce                
- Byla podána žádost o dotaci na hospodaření v lesích ve výši 103.000,- Kč. Poděkování za přípravu žádosti a podkladů Ing. F. Pavlovskému. 
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka provádí práce na 2. etapě naučné stezky. Obce Sdružení připravují opět společně stolní kalendář na rok 2019
- Sdružení Prácheňsko pořizuje pro své členské obce hrací prvky a posezení na naučnou stezku. A dále aktuálně řeší návrh protestního dopisu na zrušení pošt ve venkovských obcích.

6) Komunální volby 2018
- Volby do zastupitelstva obce Chanovice se konají ve dnech 5. a 6. října 2018. Je nutné zajistit volební komise a další potřeby.  Na volebních lístcích budeme vybírat z 26 kandidátů.

7) Různé a diskuse
- V sobotu 1.9.2018 proběhne v zámeckém areálu v Chanovicích koncert M. Nostitz Quartett.
- V neděli 16.9.2018 se koná Chanovická pouť. O víkendu budou probíhat tradiční akce.
- Ve čtvrtek 4.10.2018  „Česko – švýcarský koncert žákovských orchestrů“ od 18.oo hodin. Jde o koncert ZUŠ Horažďovice a švýcarského tělesa z Binningenu ze Švýcarska v Kulturním domě Chanovice.
- V sobotu 6.10.2018 proběhne ve skanzenu další ročník Dne potraviny, letos zaměřený na brambory.
- V sobotu 27.10.2018 se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- V konírně v zámeckém areálu probíhá výstava fotografií „Chvála řemesla“. Fotografie byly pořízeny na posledních ročnících Dnů řemesel v Chanovicích členy Fotoklubu Nepomuk.
Poslední zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 26. září 2018 od 18.oo hodin v Kulturním domě v Chanovicích.

8) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 109 změny rozpočtu č. 8, příjmy povýšit o 485.000,- Kč výdaje povýšit o 381.000,- Kč, dle přílohy. 
- Usnesením č. 110 výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Doplnění technologie úpravny vody Chanovice“ s firmou Culligan, s.r.o., Chrášťany na částku 566.179,- Kč bez DPH.

9) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.30 hodin ukončil.


Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty