Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 23

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 26. 4. 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
4. Probíhající stavby – Technická infrastruktura a komunikace, příprava stavebních parcel „ZTV Na Výsluní“ a „Chanovice, zkapacitnění výtlaku surové vody“
5. Příprava podmínek pro zveřejnění nabídky parcel „Na Výsluní“ v Chanovicích 
6. Příprava oslav výročí založení školy v Chanovicích
7. Různé a diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Jitka Havránková, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Proběhl zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Chanovicích. K zápisu přišlo 19 dětí. Přijato bylo 15 dětí.
- Ve středu 3. 5. 2017 se uskuteční zápis dětí do Mateřské školy v Chanovicích.
- Firma Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice žádá o vyjádření ke stavebním úpravám některých stávajících výrobních hal. Jde především o změnu technologií. Vydáno souhlasné stanovisko.
- Obci Chanovice byly schváleny některé dotace z Plzeňského kraje: na opravu komunikací v Černicích, na provoz informačního centra, na pořádání kulturních akcí a na provoz autobusu. Je nutné doplnit řadu podkladů, aby byly splněny podmínky dotačních programů a možno tak peníze získat.
- DSO Horažďovicko získalo dotaci na opravu 26 sakrálních památek. V našich vesnicích budou opraveny 4 křížky a sochy. Žádost připravila a za všechny zúčastněné obce podala naše obec.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka získalo dotaci na naučnou stezku, která povede přes Chanovice, Novou Ves, Nezdřev, Hradiště, Bezděkov, kolem Kadova a přes Slatinu.
- V sobotu 22. 4. 2017 proběhl již potřetí celorepublikový Den proti úložišti. Starosta děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, a všem, kteří podpisem petice podpořili snažení obcí z lokality Březový potok. Zvláště děkuje za spolupráci zastupitelům P. Hlaváčovi, P. Šubové, V. Kubaňovi, 
V. Pavlasovi a M. Zichovi. I přes deštivé počasí účast byla hojná.
- Na Městský úřad Horažďovice byla podána žádost o pořízení nového územního plánu, včetně příloh.
- V Černicích u rybníka Nesvačil se propadla kanalizace pod komunikací. Probíhá oprava. Spolu s tím bude měněna výpusť sousedního rybníčka. Byly objednány trubky a výpusť.
- V minulém týdnu byla pracovníky firmy ČEVAK opravena porucha na vodovodu u Újezdu u Chanovic.
- Na stránkách DSO Horažďovicko (www.dsohorazdovicko.cz) jsou informace o akcích a službách.
- Z řad studentů byli přijati sezónní pracovníci na rozhlednu a do informačního centra. Další studenti z našich vesnic se hlásí na brigádu během letních prázdnin.

3) Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech v bankách a v pokladnách celkem cca 7.250.000,- Kč.  
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 3. Příjmy povýšit o 482.000,- Kč (prodej dřeva), výdaje povýšit o 350.000,- Kč (práce v lesnictví), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Kontrola hospodaření naší obce za rok 2016 je v těchto dnech prováděna pracovnicemi Ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje. Výsledek je velmi důležitý pro kontrolní zjištění fungování obecního úřadu a též podmínka pro možnosti žádat o mimorozpočtové finance (o dotace).

4) Probíhající stavby – „ZTV Chanovice - Na Výsluní“ a „Chanovice, zkapacitnění výtlaku surové vody“
- Probíhá stavba „Chanovice – zkapacitnění výtlaku surové vody“. Jde o zdvojení výtlačného potrubí od hřiště do vodojemu v Chanovicích. Stavební práce budou dokončeny do 5. května 2017. Vše probíhá za provozu. Na tuto akci je podaná žádost na Ministerstvo zemědělství o finanční podporu. Ještě je tam nutné dodat kladnou Zprávu o hospodaření obce za rok 2016, kontrola právě probíhá. Jedná se o potřebnou a nákladnou stavební akci.
- Stavební práce na akci ZTV Chanovice (základní technická vybavenost) „Na Výsluní“ by měly být dokončeny do konce května 2017. Na konci května by se měly asfaltovat komunikace. Zatím vše probíhá podle harmonogramu. Ale nepřízeň počasí posledních dvou týdnů trochu práce komplikuje, intenzivní deště a nízké teploty. 
S Městským úřadem Horažďovice byla projednána změna stavby před dokončením. Ve střední části stavby byla snížena niveleta komunikace. Opěrné zdi budou provedeny tradičním způsobem, skládaný kamenný taras. 
Zároveň je řešen geometrický plán na rozparcelování pozemků. A další úřední jednání probíhá o povolení na využití území pro možnost výstavby na pozemcích, které jsou dosud zemědělskou půdou.
K tomu jednání s vlastníky sousedních pozemků, s poskytovaly elektřiny a plynu, takové zkoušky jednotlivých potrubí, kamerové zkoušky kanalizací, atd. 
Finančně je zatím realizace stavby zajištěna, faktury placeny včas. Po dohodě s dodavatelskou firmou bude ponížena celková cena díla. Ušetřené peníze budou použity na opravu sousedních místních komunikací a to především těch dotčených stavbou.

5) Příprava podmínek pro zveřejnění nabídky parcel „Na Výsluní“ v Chanovicích
- Zastupitelé prodiskutovali tvořené podmínky nabídky parcel. Byl představen vzor kupní smlouvy, ten je konzultován s právníky. Vše je nutno zvážit a pečlivě projednat. Ve středu 17. 5. 2017 proběhne společná prohlídka stavby. Snahou je zajistit především možnost stavby pro lidi z našich vesnic a nejbližšího okolí.

6) Příprava oslav výročí založení školy v sobotu 29. 4. 2017
- V sobotu 29. 4. 2017 proběhne oslava výročí založení měšťanské školy v Chanovicích. Budou probíhat kulturní vystoupení, prohlídky školy a společenské posezení s muzikou v kulturním domě, viz program.

7) Různé a diskuse
- V pátek 5. 5. 2017 se uskuteční zahájení turistické sezóny v zámeckém areálu. Přijede kolona historických vozidel, bude zahájena výstava výtvarníků z Nepomucka. Občerstvení zajištěno.
- V sobotu 6. 5. 2017 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- V sobotu 20. 5. 2017 se uskuteční cyklo vyjížďka „Na kole okolo Chanovic“ pro všechny věkové kategorie.
- Firma ČEZ oznámila, že v úterý 30. 5. 2017 nepůjde elektřina v Černicích a Defurových Lažanech a to cca od 7.30 do 17.30 hodin. Bude zveřejněno firmou ČEZ ve vesnicích.
- J. Havránková: V Újezdu u Chanovic kolísá v části vesnice napětí elektřiny v síti. Je třeba požádat firmu ČEZ o zvýšení napětí. – Starosta písemně osloví firmu ČEZ Distribuce.

8) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 77 změny rozpočtu č. 3. - Příjmy povýšit o 482.000,- Kč, výdaje povýšit o 350.000,- Kč, dle přílohy.

9) Závěr.
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil. 


Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty