Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 16

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 6. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.
Program:
1. Zahájení
2. Jednání s Ing. Kotlabou (Stavební úřad Horažďovice) – aktualizace územního plánu
3. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
4. Finanční situace obce
5. Náležitosti s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na Výsluní“
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Jaroslav Bláha, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Ing. Bc. Matyáš Zicha DiS.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Jednání s Ing. Kotlabou (Stavební úřad Horažďovice) – aktualizace územního plánu
- S Ing. Josefem Kotlabou z Městského úřadu Horažďovice, vedoucím Odboru výstavby a územního plánování byly projednány žádosti vlastníků nemovitostí a pozemků o změnu územního plánu Obce Chanovice. Ing. Kotlaba přednesl návrhy a doporučení stavebního úřadu. Dále objasnil další postup pro celé úřední řízení.

3) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Na bankovní účet obce dorazila částka 2.573.801,70 Kč. Jedná se o státní příspěvek na rok 2016, který souvisí s problémy v obci ohledně úložiště radioaktivních odpadů. Peníze budou využity na projekty spojené s minimalizací negativních dopadů spojených s hrozbou úložiště na život v naší obci. Zatím budou ponechány peníze na běžném účtu a o jejich použití bude rozhodnuto zastupitelstvem obce později, vše i s ohledem na společný postup dalších obcí ve zdejší lokalitě. V této problematice stále probíhá řada jednání. Starosta byl i u výslechu na Policii, když je řešen problém s lidmi, kteří zde prováděli průzkumy.
- Začala výstavba chodníku Chanovice – jih. Práce provádí firma Stavby Šafanda s.r.o. V letošním roce bude provedena 1. část stavby. Obrubník k silnici bude v celé délce. Na to naváže oprava povrchu silnice, kterou provede SÚS Klatovy. Pokládka povrchu chodníku (kamenné kostky) v části od silnice u rybníka Ohrady k parkovišti u kulturního domu bude provedena vlastními pracovníky obce.
- Připravuje se oprava místních cest v Defurových Lažanech, probíhají přípravné administrativní práce.
- Připravuje se výměna vodovodního potrubí v Chanovicích od hřiště k vodojemu. Bude vypracována žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Probíhají projekční, rozpočtářské a inženýrské práce na přípravě stavby a žádosti. Rozvoj a údržba vodohospodářského systému patří k prioritám obce.
- Firma ČEPS a.s. žádá o uzavření dvou smluv o zřízení věcného břemene na vzdušné elektrické vedení na trase Kočín – Přeštice v katastrálním území Újezd u Chanovic. Smlouva č. A.0407-00560 řeší vedení přes pět pozemků ve vlastnictví obce a smlouva č. A.0407-00571 řeší vzdušné vedení přes podílový pozemek par. č. 2/3 s firmou ČEPS, a.s. pro vedení „V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. Návrh na schválení smluv. Souhlasí všichni přítomní členové rady a zastupitelstva obce.
- Firma ČEZ Distribuce, a.s. připravuje posílení a modernizaci elektrorozvodů v Dobroticích. Projekt a inženýrskou činnost provádí firma EnergoPro. Byl zaslán požadavek o stanovisko k připravené stavební dokumentaci a žádost vyjádření k dalším sítím v majetku obce. Bude se muset na náklady obce řešit, v této souvislosti, nově rozvod a umístění veřejného osvětlení a rozhlasu. Posouzení navrženého projektu na místě provede V. Kubaň, za obec P. Klásek za odborné spolupráce P. Soukupa a O. Kláska. Následně bude písemně dořešeno. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Obec má přislíbenou dotaci na dovybavení dvou jednotek JPO (2 x 30.000,- Kč). Jde o vybavení zásahových jednotek Defurovy Lažany a Chanovice. Odborné zajištění provede Ing. P. Hlaváč.
- V autobusovém jízdní řádu ve směru Slatina – Chanovice přibyl jeden dopolední spoj.
- Při dopravní nehodě byla poškozena socha sv. Donáta v Defurových Lažanech. Probíhá oprava. Majetek obce je pojištěn, opravu nahradí pojišťovna.
- Zámek Chanovice byl o víkendu 25. a 26. června 2016 vykraden. Proběhlo policejní šetření. Musela se provádět oprava vstupních vrat, vchodových dveří a vnitřních dveří do sborovny. Ukradená zařízení byla z majetku ZŠaMŠ Chanovice. Bude pořízeno zabezpečovací zařízení. Probíhá jednání s pojišťovnou.
- Proběhla metodická kontrola v knihovnách v Chanovicích a v Holkovicích.
- Během prázdnin bude u obce pracovat postupně cca 20 brigádníků z řad studentů z vesnic naší obce. Budou provádět údržbu obecních budov, majetku a veřejného prostranství, drobné stavební a udržovací práce a průvodcovskou službu v zámku a na rozhledně.
- V obecní budově v Holkovicích proběhne o prázdninách údržba a vybílení všech vnitřních prostor. Jedná se o hostinec, knihovnu, sklady, WC, chodby. Údržba proběhne i okolo budovy.
- Obecně prospěšná společnost Úhlava se sídlem v Klatovech nabízí možnost dálkově studovat bakalářský a navazující magisterský program, obor „Veřejná správa a regionální rozvoj“.

4) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.502.000,- Kč. Z toho cca 5.147.000,- Kč činí příspěvky od SÚRAO. Ke dni 30.6.2016 zbývá splatit úvěr poskytnutý na akci Místní komunikace Chanovice ve výši 53.366,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 6. Příjmy povýšit o 2.578.801,70 Kč (hlavně o státní příspěvek ve výši 2.573.801,70 Kč), výdaje povýšit o 1.231.430,- Kč (nejvíce na odvod DPH 750.000,- Kč a na činnosti spojené s hospodařením v lesích 400.000,- Kč). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

5) Náležitosti s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na Výsluní“
- Na parcelách je dokončena a zkolaudována stavba elektrorozvodů, trafostanice a elektro přípojek. 
- Je uhrazena faktura za provedení druhé etapy stavby. Poslední část stavby začne probíhat na jaře a dokončení v létě 2017, dle smlouvy o dílo.
- Nabídka stavebních parcel ještě není vyhlášena. Musí se provést přesné geodetické rozdělení a dořešit se Stavebním úřadem Horažďovice postupy pro podávání povolení případných stavebníků. Všechny parcely jsou tudíž zatím volné.

6) Diskuse
- V sobotu 2.7.2016 proběhne v zámeckém areálu a ve skanzenu Den řemesel.
- V sobotu 9.7.2016 od 18.00 hodin se uskuteční v konírně v zámeckém areálu koncert Kubelíkova tria.
- Následně budou probíhat další společenské a kulturní akce v obci, dle zveřejněného programu.

7) Usnesení
Rada obce s c h v a l u j e
- Usnesením č. 56 změny rozpočtu na rok 2016 č. 6., příjmy povýšit o 2.578.801,70 Kč, výdaje povýšit 
o 1.231.430,- Kč. 
- Usnesením č. 57 dvě smlouvy o zřízení věcného břemene na vzdušné elektrické vedení v k.ú. Újezd u Chanovic, smlouvu č. A.0407-00560 a smlouvu č. A.0407-00571 s firmou ČEPS, a.s. pro vedení „V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“.
- Usnesením č. 58 vydání stanoviska k posílení a modernizace elektrorozvodů v Dobroticích firmou ČEZ Distribuce, a.s.

8) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.30 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty