Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 26, ZO 27.10.2021

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, vodohospodářské náležitosti, atd.
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s rozvojem dřevozpracující firmy, apod.), rozpočtové změny, apod.
 5. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr
(Pokračování textu…)

Číst dále

Pozvánka na zasedání ZO dne 27. října 2021 od 18.oo hodin

Dovoluji si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční na Obecním úřadu v Chanovicích a to ve středu 27. října 2021 od 18.oo hodin.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 22 ze zasedání ZO ze dne 30. 6. 2021

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu a aktuální potřeby obce
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti – nabídka bytů v Defurových Lažanech a pozemků v Chanovicích, změny rozpočtu, apod.
 5. Diskuse
 6. Usnesení
 7. Závěr.
(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 19 ze ZO, ze dne 27.1.2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 27. 1. 2021 od 18.00 hodin v KD v Chanovice.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 18 ze ZO ze dne 30.12.2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 30. 12. 2020 od 13.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 17 ze ZO ze dne 10. 12. 2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 10. 12. 2020 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 16 ze zasedání ZO ze dne 18. 11. 2020

Zápis č. 16

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 18. 11. 2020 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 15 ze ZO konaného dne 27.8.2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 27.8.2020 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, územní plán obce, atd.
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice, věcná břemena pro vedení podzemních sítí jiných majitelů, atd.), rozpočtové změny, apod.
 5. Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech a nabídka bytů
 6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, hledání dalších zdrojů pitné vody
 7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Miloslav Burda, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné.

2) Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise navrženi: Ing. Pavel Hlaváč, Miloslav Burda, Mgr. Marie Hlůžková.
Do mandátní komise navrženi: Jan Kestner, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek.
Za ověřovatele zápisu navrženi: Petra Šubová, Václav Šmat.
Se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce, s návrhem komisí a s návrhem programu souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.

3) Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, územní plán obce, atd.

 • COVID-19 výrazně ovlivnil chod základní a mateřské školy, hostince i dalších provozů. Většina lidí z vesnic naší obce však mohla pravidelně pracovat. Od 1. září 2020 však platí opět řada opatření.
 • Počet vytipovaných lokalit pro stavbu úložiště radioaktivních odpadů byl zúžen z 9 na 4 místa v ČR. Naše lokalita „Březový potok“ zůstává mezi vytipovanými. Ve středu 9. 9. 2020 proběhne jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem v Praze.
 • Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se uskuteční volby do zastupitelstva Plzeňského kraje. Je potřeba zajistit členy volebních komisí a dále veškeré potřeby. Je nutné dodržovat opatření v souvislosti s COVIDEM-19.
 • Přibývá množství odpadů vyprodukovaných lidmi z našich vesnic. Od roku 2021 bude razantně navýšena výše poplatků státu za skládkovné odpadu. Starosta se zúčastní semináře týkajícího se odpadů.
 • Obec má dvě jednotky SDH – Chanovice a Defurovy Lažany. Probíhají školení členů jednotek, byla opravena hasičská stříkačka. Byla podána žádost o dotaci na pořízení nového přepravního automobilu pro jednotku v Defurových Lažanech.
 • Připravují se nové webové stránky obce. Je nutné protřídit řadu dokumentů zveřejněných na současných stránkách, cca dva tisíce. Dále je nutné zajistit veškeré povinné potřeby související s GDPR.
 • Na obecním úřadu proběhly dvě kontroly ze strany České inspekce životního prostředí. V září proběhne kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny a Státního oblastního archivu.
 • V Dobroticích probíhá rekonstrukce elektrorozvodů firmou ČEZ Distribuce. Následně proběhne oprava a obnova obecního veřejného osvětlení a rozhlasu.
 • Během prázdnin proběhly v základní a mateřské škole opravy, stavení údržba, bílení, výměna nábytku, údržba zeleně, nátěry a další činnosti.
 • V předloňském roce byl pořízen malotraktor pro údržbu veřejných ploch a na další práce. Na stroji se vyskytují opakované závady a nyní je v opravě. Je nutné řešit, zajistí P. Hlaváč a P. Klásek.
 • Na obecním autobusu byly provedeny nutné opravy a STK. Autobus bude sloužit pro potřeby obce.
 • Ve firmě Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice byla šesti členná skupina zastupitelů. Zastupitelé se seznámili se stávajícími provozními a rozvojovými činnostmi firmy. Byla přesunuta výroba bednících desek a přemístěna technologie. Čerpací stanice pohonných hmot ve firmě bude přesunuta k zadní nákladní bráně. Řeší se kapacity ohledně zásobování elektřinou a podmínky pro položení kabele přes obecní pozemky.
  Projednávány byly i vlivy provozu firmy na vesnici (piliny, nákladní doprava, atd.) a jejich zmírňování. Veškerý provoz běží i v době opatření COVID-19.
 • Paní Lenka Wieprich ukončila provozování hostince v Kulturním domě v Chanovicích. V průběhu září bude provedeno předání prostor a vybavení. Od 1. října 2020 je nabízen k pronájmu hostinec v KD s možností současného pronájmu bytu, viz příloha. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 • V KD měla mládež zřízenu klubovnu. Po dohodě bude současný provoz klubovny v září ukončen.
 • V září 2020 firma Arriva mění některé autobusové linky. Sledujte jízdní řády.

4) Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice, věcná břemena pro vedení podzemních sítí jiných majitelů, atd.), rozpočtové změny, apod.

 • Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.446.000,- Kč.
 • Byly projednány změny rozpočtu č. 5 – Příjmy navýšeny o 1.047.268,- Kč (daňová vratka státu, prodej dřeva, dotace na ochranu výsadeb v lese, vrácení části plateb za pozemky Na Výsluní – ponížení příjmů, atd.), výdaje navýšeny o 408.850,- Kč (pěstební lesní činnost, oprava místních komunikací, odpady, atd.), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva obce.
 • Čtyři stavebníci, kteří postavily rodinný dům v Chanovicích Na Výsluní, splnili podmínky kupní smlouvy a žádají o vrácení slevy z kupní ceny pozemku. Jedná se o stavebníky: manželé Šihlánkovi (83.400,- Kč), manželé Matouškovi (78.100,- Kč), p. František Chlanda (80.200,- Kč), p. Milan Hrubeš (92.600,- Kč). Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 • Římskokatolická farnost Chanovice pořádá sbírku na opravu varhan. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek farnosti ve výši 50.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí tohoto příspěvku. S příspěvkem bylo počítáno již v loňském prosinci při schvalování rozpočtu na rok 2020.
 • Obec Chanovice má s firmou Pfeifer Holz s.r.o. uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vedení elektro kabelu. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro vedení inženýrské sítě (kabelu). Souhlasí všichni přítomní členova zastupitelstva.
 • Připravuje se rekonstrukce elektrorozvodů v Újezdě u Chanovic. Projednána k uzavření Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-0007222/SOBS/12D s firmou ČEZ Distribuce a.s. Souhlasí všichni přítomní členova zastupitelstva.
 • Obec Chanovice získala v dražbě lesní pozemky par. č. 167, 168/1, 168/2, 235, 770 a 822 v k.ú. Dobrotice o výměře 36.650 m2 za cenu 270.745,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.

5) Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech a nabídka bytů pro trvalé bydlení

 • Do konce září 2020 proběhne stavební kompletace bytů včetně vybavení. Následovat bude zajištění podkladů a provedení kolaudace stavby. Poté bude budova rozdělena na čtyři bytové jednotky a proběhne zápis do katastru nemovitostí. Následně mohou být uzavírány kupní smlouvy. Byty budou pro zájemce k dispozici v prosinci 2020. Nabídka na prodej bytů, viz příloha, je platná od 7. 9. 2020 do 31. 12. 2020. O další nabídce prodeje rozhodne zastupitelstvo. Souhlasí všichni přítomní členova zastupitelstva.

6) Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, hledání dalších zdrojů pitné vody

 • Obec se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. Připravuje se realizace průzkumných vrtů pro napojení do vodovodní soustavy. Pro Černice je zamýšlen samostatný vrt či studna, pro individuální odběr.

7) Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka,
Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.

 • Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka pořizuje pro své obce komunální zametač za traktor. Spoluúčast Obce Chanovice je 8.850,- Kč. Všichni přítomní členové zastupitelstva schvalují veřejnoprávní smlouvu se sdružením na příspěvek na zametač ve výši 8.850,- Kč.
 • DSO Horažďovicko připravuje projekt na společný sběrný dvůr v Horažďovicích. Žádá o příspěvek na projektovou dokumentaci ve výši 31.697,- Kč. Spolu s veřejnoprávní smlouvou na tento příspěvek souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 • DSO Horažďovicko za podpory dotace pořídilo nákladní kontejnery na odpady, 5 ks je pro naši obec.
 • DSO Horažďovicko podalo žádost o dotaci na kompostéry na domácí bioodpady, pro naši obec 50 ks.

8) Diskuse

 • Čtvrtek 3.9.2020 – veřejné projednání územního plánu obce, Konírna v zámeckém areálu Chanovice.
 • Sobota 12.9.2020 – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 • Sobota 3.10.2020 – Den místní potraviny, skanzen Chanovice.
 • Přípravu dalších akcí, včetně Vítání občánků, komplikují opatření související s prevencí proti nákaze COVID – 19. Ale na přípravě a plánování setkání našich lidí se průběžně pracuje.
 • O. Šebek – Dotaz na využívání a provoz pojízdné prodejny. – Výzva na členy rady čtyř vesnic, kam pojízdná zajíždí, o provedení monitoringu využívání pojízdné prodejny našimi občany.
 • O. Šebek – Doporučuje zveřejnit na internetových stránkách obce nabídku publikací vydaných obcí, plus dalších předmětů. – Na nových stránkách je s tímto počítáno a probíhá realizace.
 • M. Burda – při rybářských odpoledních na rybníku Pásaném by bylo vhodné zajistit vážení a měření úlovků a zvláště pro děti zajistit vyhodnocení a odměny. – Vše záleží na spolupráci a ochotě dalších osob.

9) Usnesení
Návrh usnesení přednesl Ing. Pavel Hlaváč:
Zastupitelstvo obce o v ě ř u j e zápis z minulého zasedání zastupitelstva Obce Chanovice.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í finanční situaci obce.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e

 • Usnesením č. 116 – Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro vedení inženýrské sítě (kabelu) s firmou Pfeifer Holz s.r.o..
 • Usnesením č. 117 – změny rozpočtu č. 5 – Příjmy navýšeny o 1.047.268,- Kč, výdaje navýšeny
  o 408.850,- Kč, dle přílohy.
 • Usnesením č. 118 – vrácení slevy z kupní ceny pozemku Na Výsluní v Chanovicích, dle kupní smlouvy: manželům Šihlánkovým (83.400,- Kč), manželům Matouškovým (78.100,- Kč), p. Františkovi Chlandovi (80.200,- Kč), p. Milanovi Hrubešovi (92.600,- Kč)
 • Usnesením č. 119 – veřejnoprávní smlouvu se Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka na příspěvek Obce Chanovice na zametač ve výši 8.850,- Kč.
 • Usnesením č. 120 – veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností Chanovice na opravu varhan v kostele v Chanovicích ve výši 50.000,- Kč.
 • Usnesením č. 121 – veřejnoprávní smlouvu se sdružením DSO Horažďovicko na příspěvek na projektovou dokumentaci na společný sběrný dvůr v Horažďovicích ve výši 31.697,- Kč.
 • Usnesením č. 122 – příklep a nákup vydražených lesních pozemků par. č. 167, 168/1, 168/2, 235, 770
  a 822 v k.ú. Dobrotice za cenu 270.745,- Kč.
 • Usnesením č. 123 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007222/SOBS/12D s ČEZ Distribuce a.s. pro nové rozvody v Újezdu u Chanovic.
 • Usnesením č. 124 – nabídku na prodej 4 bytů a souvisejícího podílového majetku v bytovém domě
  č. p. 58 v Defurových Lažanech od 7. září 2020.
 • Usnesením č. 125 – nabídku na pronájem hostince v KD Chanovice s možností současného pronájmu bytu, od 1. října 2020.

10) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.20 hodin ukončil.

Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty
Václav Šmat
Petra Šubová
Ověřovatelé zápisu

Číst dále

Zápis č. 14 ze ZO konaného dne 24. 6. 2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 24. 6. 2020 od 18.00 hodin  na Obecním úřadu v Chanovicích v zasedací místnosti.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, konkurs na vedoucí místo v ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (věcná břemena pro jiné majitele, prodej pozemku, atd.), rozpočtové změny, dotační programy a projekty obce, apod.
5. Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech na byty
6. Vodohospodářské náležitosti – podání žádosti na SFŽP a navazující povinnosti
7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

 
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, konkurs na vedoucí místo v ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (věcná břemena pro jiné majitele, prodej pozemku, atd.), rozpočtové změny, dotační programy a projekty obce, apod.
5. Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech na byty
6. Vodohospodářské náležitosti – podání žádosti na SFŽP a navazující povinnosti
7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr 
 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.
Host: Mgr. Josef Štěrba.
 
1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné. 
 
2) Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise navrženi: Ing. Pavel Hlaváč, Miloslav Burda, Václav Šmat.
Do mandátní komise navrženi: Václav Kubaň, Miroslav Korbel, Michal Koman.
Za ověřovatele zápisu navrženi: Petra Šubová, Ing. Oldřich Šebek.
Se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce, s návrhem komisí a s návrhem programu souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 
3) Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, konkurs na vedoucí místo v ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, územní plán obce, atd.
– Proběhl konkurs na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Chanovice. Přihlášku doručili dva uchazeči. Za osobní účasti uchazečů proběhlo jednání o výběru. Doporučení osmičlenné konkursní komise je: pro výkon činnosti ředitele ZŠ a MŠ Chanovice je vhodný uchazeč Mgr. Josef Štěrba. Ten přednesl své záměry o vedení a směřování školy. Odpověděl na položené otázky zastupitelů. Se jmenováním ředitele ZŠ a MŠ Chanovice Mgr. Štěrby od 1. 9. 2020 a s ukončením činnosti Mgr. Evy Smolíkové z Chanovic na postu ředitelky k 31. 8. 2020 souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– V pátek bude ukončen školní rok. Obec vyslovuje poděkování za dlouholetou činnost na postu ředitelky chanovické školy Mgr. Evě Smolíkové a za velmi kvalitní pedagogickou práci Mgr. Haně Švecové. 
– COVID-19: Chod obce, provoz obecního úřadu a obecních objektů stále ovlivňuje stav v celé ČR. V současné době je složitější situace okolo provozu školy. Je důležité denně sledovat krizová opatření. 
– Probíhá oprava kanalizace ve sportovním areálu v Chanovicích. Rozsah prací byl rozšířen po zjištění skutečného havarijního stavu trubního vedení. Areál je využíván i školou a místními spolky.
– Obec ukončila, na základě rozhodnutí Plzeňského kraje, provoz autobusové linky, kterou jezdí především školní děti. Provoz převzala firma ARRIVA.
– Informace o odvolání hejtmana Plzeňského kraje J. Bernarda z funkce. V říjnu budou krajské volby.
– Proběhly dvě metodické kontroly v knihovnách v Chanovicích a Holkovicích.
– Pan Rohan se odvolal proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech ohledně vyklizení a odevzdání stavební parcely obci v Chanovicích – jih. Odvolání bude projednávat Krajský soud v Plzni.
– Na počátku června proběhla poprvé akce „Noc kostelů“ v místním kostele a to za poměrně velkého zájmu veřejnosti. Zdejší farnost organizuje sbírku na opravu varhan a na případné stavební opravy. 
– Členové rady obce museli podat osobní majetkové oznámení, dle platných zákonů. 
– Ve čtvrtek 4. 6. 2020 zaslal ředitel SÚRAO obcím e-mailovou zprávu: … Poradní panel expertů vzal na vědomí výsledky hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště. Na základě hodnocení budou nadřízeným orgánům navrženy tyto 4 lokality – Březový potok, Horka, Hrádek, Janoch (ETE – Jih). Ostatní lokality budou navrženy jako záložní. …  JUDr. Jan Prachař.
Rada SÚRAO následně doporučila ministrovi MPO K. Havlíčkovi, aby toto doporučil k projednání ve vládě. Ta má rozhodnout o provedení zúžení počtu lokalit z 9 na 4 pro pokračování přípravy úložiště. Celá lokalita „Březový potok“ je od začátku proti jeho vybudování v našem regionu. Zastupitelstva obcí opakovaně a jednomyslně odmítají zde uvažované úložiště a to za podpory naprosté většiny občanů.
Dnes proběhlo v Chanovicích setkání 25 zástupců z 8 lokalit v ČR v rámci Platformy proti úložišti. Společné snažení proti postupům státu bude pokračovat. Novým mluvčím Platformy zvolen Petr Klásek. 
Zastupitelstvo Plzeňského kraje se aktuálně většinou hlasů zastupitelů postavilo usnesením za požadavky zdejších obcí. Velké díky!
 
4) Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (věcná břemena pro jiné majitele, prodej pozemku, atd.), rozpočtové změny, dotační programy a projekty obce, apod.
– Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 7.850.000,- Kč.
– Za přestavbu školy v Defurových Lažanech na byty bude ještě potřeba uhradit 2.851.220,- Kč z celkové částky 7.900.583,- Kč, částky uvedeny bez DPH.
– Financování obcí je prováděno na základě zákona o rozpočtovém určení daní. V prvním pololetí roku část peněz nebyla vyplacena, na základě rozhodnutí vlády. Bohužel jsou tímto rozhodnutím obce nenadále stavěny před nejistotu, jak zajistit chod obecních zařízení.  
– Návrh projednat změny rozpočtu č. 4 – Příjmy navýšit o 17.000,- Kč, výdaje navýšit o 552.000,- Kč, dle přílohy. U výdajů jde především o navýšení na opravy kanalizace a na spoluúčast k dotaci na nákup pěti kontejnerů na bioodpad. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Jan Klečka z Chanovic žádá o souhlas s realizací stavby „Starý a Nový rybník na par. č. 415/2 v k.ú. Holkovice“. A zároveň o souhlas s umístěním přepadového potrubí přes obecní komunikaci par. č. 610/2 v k.ú. Holkovice. J. Klečka zajistí po provedení stavby smlouvu a zápis do Katastru nemovitostí o věcném břemeni. Umístění potrubí bude bez úhrady. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Rostislav Končel podal žádost o zrušení usnesení č. 48/2019 o prodeji pozemku par. stav. č. 121 v k.ú. Defurovy Lažany. Petr Šuba žádá o prodej pozemku par. č. st. 121 nově odděleného z par. č. 1037/1 v k.ú. Defurovy Lažany o výměře 20 m2. Na pozemku byla cca kolem roku 1965 postavena přístavba domu č. p. 35. Návrh na prodej pozemku za cenu 50,- Kč za 1 m2, náklady na realizaci prodeje bude hradit kupující. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 
– Byly podány žádosti o dotace na Plzeňský kraj. Zastupitelstvo PK rozhodlo o poskytnutí dotací naší obci na tyto akce: „Chanovice, Kašna v areálu zámku“ částku 350.000,- Kč, 
„Domů, cestou vítězství – výročí osvobození 1945“ částku 50.000,- Kč, 
„Ochrana mladých lesních porostů oplocením“ částku 107.576,- Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím těchto tří dotací, s uzavřením smluv s Plzeňským krajem a pověřuje starostu obce P. Kláska k podpisu smluv. 
– Projednána Smlouva o zřízení služebnosti pro firmu CETIN a.s., Praha 9 na vedení telekomunikačního kabele přes pozemky par. č. 39/3, 505/11, 506/18, 506/19, 514/2 a 711/1 v k.ú. Chanovice, dle Smlouvy o smlouvě budoucí z dubna 2016. Stavba realizována. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 
5) Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech a nabídka bytů
– Probíhá přestavba bývalé školy v Defurových Lažanech na čtyři byty. S právníkem jsou řešeny podrobnosti nabídky bytů na prodej. Stavba by měla být dokončena, dle smlouvy o dílo, v říjnu 2020.
 
6) Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, hledání dalších zdrojů pitné vody
– Na Státní fond životního prostředí byla podána žádost o dotaci na realizaci dvou nových vrtů na pitnou vodu – Újezd u Chanovic a Dobrotice. 
– Na Mě. ú. Horažďovice byla podána žádost o povolení na realizaci provedení obou průzkumných vrtů. 
 
7) Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
– Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko měl valnou hromadu v Chanovicích. Hlavním tématy bylo společné řešení odpadů, provoz pojízdné prodejny, informování obcí, vzdělávání, apod.
V rámci DSO jsou připravována společná opatření v odpadovém hospodaření obcí. Naše obec v rámci dotačních projektů získá nové kontejnery na bioodpady a kompostéry pro domácnosti. Obec Chanovice poskytne DSO Horažďovicko spoluúčast na pořízení 5 kontejnerů formou dotace ve výši 90.097,- Kč.
Naše obec se zásadně starala o přípravu knihy „Horažďovicko pod Práchní“, která byla v červnu vydána.
– V Chanovicích proběhla i valná hromada Prácheňska. Hlavní témata – členství v MAS Pošumaví a možnost čerpání dotací, členství a činnost Turistické oblasti Pošumaví s cílem propagace území, společné postupy při řešení potřeb venkovských obcí, společná školení, atd.
Jednáno o projektu Komunitní plánování – aktualizace sociálních služeb ORP Horažďovice. Na období 2023-2025 musí být zpracován nový komunitní plán. Naše obec byla požádáno o účast v řídící skupině.  
– MAS Pošumaví mimo jiné pomáhá obcím, sdružením a živnostníkům na svém území získat finanční prostředky z dotací. Běží i projekt podpora vzdělávání a pomoci školám. 
– Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka podalo žádost o dotaci na Plzeňský kraj. Zastupitelstvo PK rozhodlo o poskytnutí dotace na: „Pořízení společného komunálního zametače“ částku 140.000,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím této dotace a s uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem.
 
8) Diskuse
– Den řemesel 2020 se z důvodu dodržování opatření proti šíření nemoci COVID-19 nemůže konat.
 
9) Usnesení
Návrh usnesení přednesl Ing. Pavel Hlaváč:
Zastupitelstvo obce   o v ě ř u j e   zápis z minulého zasedání zastupitelstva Obce Chanovice.
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:
– finanční situaci obce.
– závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2019.
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e   
– Usnesením č. 108 – jmenování Mgr. Josefa Štěrby ředitelem ZŠ a MŠ Chanovice od 1. 9. 2020, zároveň ukončení činnosti na postu ředitelky ZŠ a MŠ Chanovice Mgr. Evy Smolíkové k 31. 8. 2020.
– Usnesením č. 109 – změny rozpočtu č. 4, Příjmy navýšit o 17.000,- Kč, výdaje navýšit o 552.000,- Kč, dle přílohy.  
– Usnesením č. 110 – souhlas s umístěním přepadového potrubí přes obecní komunikaci par. č. 610/2 v k.ú. Holkovice pro Jana Klečku z „Starý a Nový rybník na par. č. 415/2 v k.ú. Holkovice“. 
– Usnesením č. 111 – prodej nového pozemku par. č. st. 121 odděleného z par. č. 1037/1 v k.ú. Defurovy Lažany o výměře 20 m2 Petrovi Šubovi za cenu 50,- Kč za 1 m2.
– Usnesením č. 112 – přijetí dotací od Plzeňského kraje, uzavření smluv a pověření starosty P. Kláska jejich podpisem za naši obec na tyto akce: „Chanovice, Kašna v areálu zámku“,  „Domů, cestou vítězství – výročí osvobození 1945“, „Ochrana mladých lesních porostů oplocením“.
– Usnesením č. 113 – přijetí dotace od Plzeňského kraje pro Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka na „Pořízení společného komunálního zametače“.
– Usnesením č. 114 – uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro firmu CETIN a.s.na vedení telekomu-nikačního kabele přes pozemky par. č. 39/3, 505/11, 506/18, 506/19, 514/2 a 711/1 v k.ú. Chanovice.
– Usnesením č. 115 – poskytnutí dotace DSO Horažďovicko na pořízení kontejnerů ve výši 90.097,- Kč.
 
10) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.20 hodin ukončil. 
 
Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty
Ing. Oldřich Šebek
Petra Šubová
Ověřovatelé zápisu
 


Číst dále

Zápis č. 13 ze ZO ze dne 28. 5. 2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 28. 5. 2020 od 18.00 hodin v obecní budově v Defurových Lažanech.

(Pokračování textu…)

Číst dále