Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 26, ZO 27.10.2021

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, vodohospodářské náležitosti, atd.
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s rozvojem dřevozpracující firmy, apod.), rozpočtové změny, apod.
 5. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr
(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 22 ze zasedání ZO ze dne 30. 6. 2021

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu a aktuální potřeby obce
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti – nabídka bytů v Defurových Lažanech a pozemků v Chanovicích, změny rozpočtu, apod.
 5. Diskuse
 6. Usnesení
 7. Závěr.
(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 19 ze ZO, ze dne 27.1.2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 27. 1. 2021 od 18.00 hodin v KD v Chanovice.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 18 ze ZO ze dne 30.12.2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 30. 12. 2020 od 13.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 17 ze ZO ze dne 10. 12. 2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 10. 12. 2020 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 16 ze zasedání ZO ze dne 18. 11. 2020

Zápis č. 16

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 18. 11. 2020 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 15 ze ZO konaného dne 27.8.2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 27.8.2020 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, územní plán obce, atd.
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice, věcná břemena pro vedení podzemních sítí jiných majitelů, atd.), rozpočtové změny, apod.
 5. Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech a nabídka bytů
 6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, hledání dalších zdrojů pitné vody
 7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Miloslav Burda, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné.

2) Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise navrženi: Ing. Pavel Hlaváč, Miloslav Burda, Mgr. Marie Hlůžková.
Do mandátní komise navrženi: Jan Kestner, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek.
Za ověřovatele zápisu navrženi: Petra Šubová, Václav Šmat.
Se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce, s návrhem komisí a s návrhem programu souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.

3) Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, územní plán obce, atd.

 • COVID-19 výrazně ovlivnil chod základní a mateřské školy, hostince i dalších provozů. Většina lidí z vesnic naší obce však mohla pravidelně pracovat. Od 1. září 2020 však platí opět řada opatření.
 • Počet vytipovaných lokalit pro stavbu úložiště radioaktivních odpadů byl zúžen z 9 na 4 místa v ČR. Naše lokalita „Březový potok“ zůstává mezi vytipovanými. Ve středu 9. 9. 2020 proběhne jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem v Praze.
 • Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se uskuteční volby do zastupitelstva Plzeňského kraje. Je potřeba zajistit členy volebních komisí a dále veškeré potřeby. Je nutné dodržovat opatření v souvislosti s COVIDEM-19.
 • Přibývá množství odpadů vyprodukovaných lidmi z našich vesnic. Od roku 2021 bude razantně navýšena výše poplatků státu za skládkovné odpadu. Starosta se zúčastní semináře týkajícího se odpadů.
 • Obec má dvě jednotky SDH – Chanovice a Defurovy Lažany. Probíhají školení členů jednotek, byla opravena hasičská stříkačka. Byla podána žádost o dotaci na pořízení nového přepravního automobilu pro jednotku v Defurových Lažanech.
 • Připravují se nové webové stránky obce. Je nutné protřídit řadu dokumentů zveřejněných na současných stránkách, cca dva tisíce. Dále je nutné zajistit veškeré povinné potřeby související s GDPR.
 • Na obecním úřadu proběhly dvě kontroly ze strany České inspekce životního prostředí. V září proběhne kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny a Státního oblastního archivu.
 • V Dobroticích probíhá rekonstrukce elektrorozvodů firmou ČEZ Distribuce. Následně proběhne oprava a obnova obecního veřejného osvětlení a rozhlasu.
 • Během prázdnin proběhly v základní a mateřské škole opravy, stavení údržba, bílení, výměna nábytku, údržba zeleně, nátěry a další činnosti.
 • V předloňském roce byl pořízen malotraktor pro údržbu veřejných ploch a na další práce. Na stroji se vyskytují opakované závady a nyní je v opravě. Je nutné řešit, zajistí P. Hlaváč a P. Klásek.
 • Na obecním autobusu byly provedeny nutné opravy a STK. Autobus bude sloužit pro potřeby obce.
 • Ve firmě Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice byla šesti členná skupina zastupitelů. Zastupitelé se seznámili se stávajícími provozními a rozvojovými činnostmi firmy. Byla přesunuta výroba bednících desek a přemístěna technologie. Čerpací stanice pohonných hmot ve firmě bude přesunuta k zadní nákladní bráně. Řeší se kapacity ohledně zásobování elektřinou a podmínky pro položení kabele přes obecní pozemky.
  Projednávány byly i vlivy provozu firmy na vesnici (piliny, nákladní doprava, atd.) a jejich zmírňování. Veškerý provoz běží i v době opatření COVID-19.
 • Paní Lenka Wieprich ukončila provozování hostince v Kulturním domě v Chanovicích. V průběhu září bude provedeno předání prostor a vybavení. Od 1. října 2020 je nabízen k pronájmu hostinec v KD s možností současného pronájmu bytu, viz příloha. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 • V KD měla mládež zřízenu klubovnu. Po dohodě bude současný provoz klubovny v září ukončen.
 • V září 2020 firma Arriva mění některé autobusové linky. Sledujte jízdní řády.

4) Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice, věcná břemena pro vedení podzemních sítí jiných majitelů, atd.), rozpočtové změny, apod.

 • Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.446.000,- Kč.
 • Byly projednány změny rozpočtu č. 5 – Příjmy navýšeny o 1.047.268,- Kč (daňová vratka státu, prodej dřeva, dotace na ochranu výsadeb v lese, vrácení části plateb za pozemky Na Výsluní – ponížení příjmů, atd.), výdaje navýšeny o 408.850,- Kč (pěstební lesní činnost, oprava místních komunikací, odpady, atd.), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva obce.
 • Čtyři stavebníci, kteří postavily rodinný dům v Chanovicích Na Výsluní, splnili podmínky kupní smlouvy a žádají o vrácení slevy z kupní ceny pozemku. Jedná se o stavebníky: manželé Šihlánkovi (83.400,- Kč), manželé Matouškovi (78.100,- Kč), p. František Chlanda (80.200,- Kč), p. Milan Hrubeš (92.600,- Kč). Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 • Římskokatolická farnost Chanovice pořádá sbírku na opravu varhan. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek farnosti ve výši 50.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí tohoto příspěvku. S příspěvkem bylo počítáno již v loňském prosinci při schvalování rozpočtu na rok 2020.
 • Obec Chanovice má s firmou Pfeifer Holz s.r.o. uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vedení elektro kabelu. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro vedení inženýrské sítě (kabelu). Souhlasí všichni přítomní členova zastupitelstva.
 • Připravuje se rekonstrukce elektrorozvodů v Újezdě u Chanovic. Projednána k uzavření Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-0007222/SOBS/12D s firmou ČEZ Distribuce a.s. Souhlasí všichni přítomní členova zastupitelstva.
 • Obec Chanovice získala v dražbě lesní pozemky par. č. 167, 168/1, 168/2, 235, 770 a 822 v k.ú. Dobrotice o výměře 36.650 m2 za cenu 270.745,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.

5) Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech a nabídka bytů pro trvalé bydlení

 • Do konce září 2020 proběhne stavební kompletace bytů včetně vybavení. Následovat bude zajištění podkladů a provedení kolaudace stavby. Poté bude budova rozdělena na čtyři bytové jednotky a proběhne zápis do katastru nemovitostí. Následně mohou být uzavírány kupní smlouvy. Byty budou pro zájemce k dispozici v prosinci 2020. Nabídka na prodej bytů, viz příloha, je platná od 7. 9. 2020 do 31. 12. 2020. O další nabídce prodeje rozhodne zastupitelstvo. Souhlasí všichni přítomní členova zastupitelstva.

6) Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, hledání dalších zdrojů pitné vody

 • Obec se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. Připravuje se realizace průzkumných vrtů pro napojení do vodovodní soustavy. Pro Černice je zamýšlen samostatný vrt či studna, pro individuální odběr.

7) Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka,
Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.

 • Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka pořizuje pro své obce komunální zametač za traktor. Spoluúčast Obce Chanovice je 8.850,- Kč. Všichni přítomní členové zastupitelstva schvalují veřejnoprávní smlouvu se sdružením na příspěvek na zametač ve výši 8.850,- Kč.
 • DSO Horažďovicko připravuje projekt na společný sběrný dvůr v Horažďovicích. Žádá o příspěvek na projektovou dokumentaci ve výši 31.697,- Kč. Spolu s veřejnoprávní smlouvou na tento příspěvek souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 • DSO Horažďovicko za podpory dotace pořídilo nákladní kontejnery na odpady, 5 ks je pro naši obec.
 • DSO Horažďovicko podalo žádost o dotaci na kompostéry na domácí bioodpady, pro naši obec 50 ks.

8) Diskuse

 • Čtvrtek 3.9.2020 – veřejné projednání územního plánu obce, Konírna v zámeckém areálu Chanovice.
 • Sobota 12.9.2020 – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 • Sobota 3.10.2020 – Den místní potraviny, skanzen Chanovice.
 • Přípravu dalších akcí, včetně Vítání občánků, komplikují opatření související s prevencí proti nákaze COVID – 19. Ale na přípravě a plánování setkání našich lidí se průběžně pracuje.
 • O. Šebek – Dotaz na využívání a provoz pojízdné prodejny. – Výzva na členy rady čtyř vesnic, kam pojízdná zajíždí, o provedení monitoringu využívání pojízdné prodejny našimi občany.
 • O. Šebek – Doporučuje zveřejnit na internetových stránkách obce nabídku publikací vydaných obcí, plus dalších předmětů. – Na nových stránkách je s tímto počítáno a probíhá realizace.
 • M. Burda – při rybářských odpoledních na rybníku Pásaném by bylo vhodné zajistit vážení a měření úlovků a zvláště pro děti zajistit vyhodnocení a odměny. – Vše záleží na spolupráci a ochotě dalších osob.

9) Usnesení
Návrh usnesení přednesl Ing. Pavel Hlaváč:
Zastupitelstvo obce o v ě ř u j e zápis z minulého zasedání zastupitelstva Obce Chanovice.
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í finanční situaci obce.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e

 • Usnesením č. 116 – Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro vedení inženýrské sítě (kabelu) s firmou Pfeifer Holz s.r.o..
 • Usnesením č. 117 – změny rozpočtu č. 5 – Příjmy navýšeny o 1.047.268,- Kč, výdaje navýšeny
  o 408.850,- Kč, dle přílohy.
 • Usnesením č. 118 – vrácení slevy z kupní ceny pozemku Na Výsluní v Chanovicích, dle kupní smlouvy: manželům Šihlánkovým (83.400,- Kč), manželům Matouškovým (78.100,- Kč), p. Františkovi Chlandovi (80.200,- Kč), p. Milanovi Hrubešovi (92.600,- Kč)
 • Usnesením č. 119 – veřejnoprávní smlouvu se Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka na příspěvek Obce Chanovice na zametač ve výši 8.850,- Kč.
 • Usnesením č. 120 – veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností Chanovice na opravu varhan v kostele v Chanovicích ve výši 50.000,- Kč.
 • Usnesením č. 121 – veřejnoprávní smlouvu se sdružením DSO Horažďovicko na příspěvek na projektovou dokumentaci na společný sběrný dvůr v Horažďovicích ve výši 31.697,- Kč.
 • Usnesením č. 122 – příklep a nákup vydražených lesních pozemků par. č. 167, 168/1, 168/2, 235, 770
  a 822 v k.ú. Dobrotice za cenu 270.745,- Kč.
 • Usnesením č. 123 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007222/SOBS/12D s ČEZ Distribuce a.s. pro nové rozvody v Újezdu u Chanovic.
 • Usnesením č. 124 – nabídku na prodej 4 bytů a souvisejícího podílového majetku v bytovém domě
  č. p. 58 v Defurových Lažanech od 7. září 2020.
 • Usnesením č. 125 – nabídku na pronájem hostince v KD Chanovice s možností současného pronájmu bytu, od 1. října 2020.

10) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.20 hodin ukončil.

Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty
Václav Šmat
Petra Šubová
Ověřovatelé zápisu

Číst dále