Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 14 ze ZO konaného dne 24. 6. 2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 24. 6. 2020 od 18.00 hodin  na Obecním úřadu v Chanovicích v zasedací místnosti.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, konkurs na vedoucí místo v ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (věcná břemena pro jiné majitele, prodej pozemku, atd.), rozpočtové změny, dotační programy a projekty obce, apod.
5. Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech na byty
6. Vodohospodářské náležitosti – podání žádosti na SFŽP a navazující povinnosti
7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

 
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, konkurs na vedoucí místo v ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (věcná břemena pro jiné majitele, prodej pozemku, atd.), rozpočtové změny, dotační programy a projekty obce, apod.
5. Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech na byty
6. Vodohospodářské náležitosti – podání žádosti na SFŽP a navazující povinnosti
7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr 
 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.
Host: Mgr. Josef Štěrba.
 
1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné. 
 
2) Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise navrženi: Ing. Pavel Hlaváč, Miloslav Burda, Václav Šmat.
Do mandátní komise navrženi: Václav Kubaň, Miroslav Korbel, Michal Koman.
Za ověřovatele zápisu navrženi: Petra Šubová, Ing. Oldřich Šebek.
Se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce, s návrhem komisí a s návrhem programu souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 
3) Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, konkurs na vedoucí místo v ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, územní plán obce, atd.
– Proběhl konkurs na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Chanovice. Přihlášku doručili dva uchazeči. Za osobní účasti uchazečů proběhlo jednání o výběru. Doporučení osmičlenné konkursní komise je: pro výkon činnosti ředitele ZŠ a MŠ Chanovice je vhodný uchazeč Mgr. Josef Štěrba. Ten přednesl své záměry o vedení a směřování školy. Odpověděl na položené otázky zastupitelů. Se jmenováním ředitele ZŠ a MŠ Chanovice Mgr. Štěrby od 1. 9. 2020 a s ukončením činnosti Mgr. Evy Smolíkové z Chanovic na postu ředitelky k 31. 8. 2020 souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– V pátek bude ukončen školní rok. Obec vyslovuje poděkování za dlouholetou činnost na postu ředitelky chanovické školy Mgr. Evě Smolíkové a za velmi kvalitní pedagogickou práci Mgr. Haně Švecové. 
– COVID-19: Chod obce, provoz obecního úřadu a obecních objektů stále ovlivňuje stav v celé ČR. V současné době je složitější situace okolo provozu školy. Je důležité denně sledovat krizová opatření. 
– Probíhá oprava kanalizace ve sportovním areálu v Chanovicích. Rozsah prací byl rozšířen po zjištění skutečného havarijního stavu trubního vedení. Areál je využíván i školou a místními spolky.
– Obec ukončila, na základě rozhodnutí Plzeňského kraje, provoz autobusové linky, kterou jezdí především školní děti. Provoz převzala firma ARRIVA.
– Informace o odvolání hejtmana Plzeňského kraje J. Bernarda z funkce. V říjnu budou krajské volby.
– Proběhly dvě metodické kontroly v knihovnách v Chanovicích a Holkovicích.
– Pan Rohan se odvolal proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech ohledně vyklizení a odevzdání stavební parcely obci v Chanovicích – jih. Odvolání bude projednávat Krajský soud v Plzni.
– Na počátku června proběhla poprvé akce „Noc kostelů“ v místním kostele a to za poměrně velkého zájmu veřejnosti. Zdejší farnost organizuje sbírku na opravu varhan a na případné stavební opravy. 
– Členové rady obce museli podat osobní majetkové oznámení, dle platných zákonů. 
– Ve čtvrtek 4. 6. 2020 zaslal ředitel SÚRAO obcím e-mailovou zprávu: … Poradní panel expertů vzal na vědomí výsledky hodnocení potenciálních lokalit hlubinného úložiště. Na základě hodnocení budou nadřízeným orgánům navrženy tyto 4 lokality – Březový potok, Horka, Hrádek, Janoch (ETE – Jih). Ostatní lokality budou navrženy jako záložní. …  JUDr. Jan Prachař.
Rada SÚRAO následně doporučila ministrovi MPO K. Havlíčkovi, aby toto doporučil k projednání ve vládě. Ta má rozhodnout o provedení zúžení počtu lokalit z 9 na 4 pro pokračování přípravy úložiště. Celá lokalita „Březový potok“ je od začátku proti jeho vybudování v našem regionu. Zastupitelstva obcí opakovaně a jednomyslně odmítají zde uvažované úložiště a to za podpory naprosté většiny občanů.
Dnes proběhlo v Chanovicích setkání 25 zástupců z 8 lokalit v ČR v rámci Platformy proti úložišti. Společné snažení proti postupům státu bude pokračovat. Novým mluvčím Platformy zvolen Petr Klásek. 
Zastupitelstvo Plzeňského kraje se aktuálně většinou hlasů zastupitelů postavilo usnesením za požadavky zdejších obcí. Velké díky!
 
4) Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (věcná břemena pro jiné majitele, prodej pozemku, atd.), rozpočtové změny, dotační programy a projekty obce, apod.
– Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 7.850.000,- Kč.
– Za přestavbu školy v Defurových Lažanech na byty bude ještě potřeba uhradit 2.851.220,- Kč z celkové částky 7.900.583,- Kč, částky uvedeny bez DPH.
– Financování obcí je prováděno na základě zákona o rozpočtovém určení daní. V prvním pololetí roku část peněz nebyla vyplacena, na základě rozhodnutí vlády. Bohužel jsou tímto rozhodnutím obce nenadále stavěny před nejistotu, jak zajistit chod obecních zařízení.  
– Návrh projednat změny rozpočtu č. 4 – Příjmy navýšit o 17.000,- Kč, výdaje navýšit o 552.000,- Kč, dle přílohy. U výdajů jde především o navýšení na opravy kanalizace a na spoluúčast k dotaci na nákup pěti kontejnerů na bioodpad. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Jan Klečka z Chanovic žádá o souhlas s realizací stavby „Starý a Nový rybník na par. č. 415/2 v k.ú. Holkovice“. A zároveň o souhlas s umístěním přepadového potrubí přes obecní komunikaci par. č. 610/2 v k.ú. Holkovice. J. Klečka zajistí po provedení stavby smlouvu a zápis do Katastru nemovitostí o věcném břemeni. Umístění potrubí bude bez úhrady. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Rostislav Končel podal žádost o zrušení usnesení č. 48/2019 o prodeji pozemku par. stav. č. 121 v k.ú. Defurovy Lažany. Petr Šuba žádá o prodej pozemku par. č. st. 121 nově odděleného z par. č. 1037/1 v k.ú. Defurovy Lažany o výměře 20 m2. Na pozemku byla cca kolem roku 1965 postavena přístavba domu č. p. 35. Návrh na prodej pozemku za cenu 50,- Kč za 1 m2, náklady na realizaci prodeje bude hradit kupující. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 
– Byly podány žádosti o dotace na Plzeňský kraj. Zastupitelstvo PK rozhodlo o poskytnutí dotací naší obci na tyto akce: „Chanovice, Kašna v areálu zámku“ částku 350.000,- Kč, 
„Domů, cestou vítězství – výročí osvobození 1945“ částku 50.000,- Kč, 
„Ochrana mladých lesních porostů oplocením“ částku 107.576,- Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím těchto tří dotací, s uzavřením smluv s Plzeňským krajem a pověřuje starostu obce P. Kláska k podpisu smluv. 
– Projednána Smlouva o zřízení služebnosti pro firmu CETIN a.s., Praha 9 na vedení telekomunikačního kabele přes pozemky par. č. 39/3, 505/11, 506/18, 506/19, 514/2 a 711/1 v k.ú. Chanovice, dle Smlouvy o smlouvě budoucí z dubna 2016. Stavba realizována. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
 
5) Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech a nabídka bytů
– Probíhá přestavba bývalé školy v Defurových Lažanech na čtyři byty. S právníkem jsou řešeny podrobnosti nabídky bytů na prodej. Stavba by měla být dokončena, dle smlouvy o dílo, v říjnu 2020.
 
6) Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, hledání dalších zdrojů pitné vody
– Na Státní fond životního prostředí byla podána žádost o dotaci na realizaci dvou nových vrtů na pitnou vodu – Újezd u Chanovic a Dobrotice. 
– Na Mě. ú. Horažďovice byla podána žádost o povolení na realizaci provedení obou průzkumných vrtů. 
 
7) Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
– Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko měl valnou hromadu v Chanovicích. Hlavním tématy bylo společné řešení odpadů, provoz pojízdné prodejny, informování obcí, vzdělávání, apod.
V rámci DSO jsou připravována společná opatření v odpadovém hospodaření obcí. Naše obec v rámci dotačních projektů získá nové kontejnery na bioodpady a kompostéry pro domácnosti. Obec Chanovice poskytne DSO Horažďovicko spoluúčast na pořízení 5 kontejnerů formou dotace ve výši 90.097,- Kč.
Naše obec se zásadně starala o přípravu knihy „Horažďovicko pod Práchní“, která byla v červnu vydána.
– V Chanovicích proběhla i valná hromada Prácheňska. Hlavní témata – členství v MAS Pošumaví a možnost čerpání dotací, členství a činnost Turistické oblasti Pošumaví s cílem propagace území, společné postupy při řešení potřeb venkovských obcí, společná školení, atd.
Jednáno o projektu Komunitní plánování – aktualizace sociálních služeb ORP Horažďovice. Na období 2023-2025 musí být zpracován nový komunitní plán. Naše obec byla požádáno o účast v řídící skupině.  
– MAS Pošumaví mimo jiné pomáhá obcím, sdružením a živnostníkům na svém území získat finanční prostředky z dotací. Běží i projekt podpora vzdělávání a pomoci školám. 
– Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka podalo žádost o dotaci na Plzeňský kraj. Zastupitelstvo PK rozhodlo o poskytnutí dotace na: „Pořízení společného komunálního zametače“ částku 140.000,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím této dotace a s uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem.
 
8) Diskuse
– Den řemesel 2020 se z důvodu dodržování opatření proti šíření nemoci COVID-19 nemůže konat.
 
9) Usnesení
Návrh usnesení přednesl Ing. Pavel Hlaváč:
Zastupitelstvo obce   o v ě ř u j e   zápis z minulého zasedání zastupitelstva Obce Chanovice.
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:
– finanční situaci obce.
– závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2019.
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e   
– Usnesením č. 108 – jmenování Mgr. Josefa Štěrby ředitelem ZŠ a MŠ Chanovice od 1. 9. 2020, zároveň ukončení činnosti na postu ředitelky ZŠ a MŠ Chanovice Mgr. Evy Smolíkové k 31. 8. 2020.
– Usnesením č. 109 – změny rozpočtu č. 4, Příjmy navýšit o 17.000,- Kč, výdaje navýšit o 552.000,- Kč, dle přílohy.  
– Usnesením č. 110 – souhlas s umístěním přepadového potrubí přes obecní komunikaci par. č. 610/2 v k.ú. Holkovice pro Jana Klečku z „Starý a Nový rybník na par. č. 415/2 v k.ú. Holkovice“. 
– Usnesením č. 111 – prodej nového pozemku par. č. st. 121 odděleného z par. č. 1037/1 v k.ú. Defurovy Lažany o výměře 20 m2 Petrovi Šubovi za cenu 50,- Kč za 1 m2.
– Usnesením č. 112 – přijetí dotací od Plzeňského kraje, uzavření smluv a pověření starosty P. Kláska jejich podpisem za naši obec na tyto akce: „Chanovice, Kašna v areálu zámku“,  „Domů, cestou vítězství – výročí osvobození 1945“, „Ochrana mladých lesních porostů oplocením“.
– Usnesením č. 113 – přijetí dotace od Plzeňského kraje pro Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka na „Pořízení společného komunálního zametače“.
– Usnesením č. 114 – uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro firmu CETIN a.s.na vedení telekomu-nikačního kabele přes pozemky par. č. 39/3, 505/11, 506/18, 506/19, 514/2 a 711/1 v k.ú. Chanovice.
– Usnesením č. 115 – poskytnutí dotace DSO Horažďovicko na pořízení kontejnerů ve výši 90.097,- Kč.
 
10) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.20 hodin ukončil. 
 
Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty
Ing. Oldřich Šebek
Petra Šubová
Ověřovatelé zápisu
 


Číst dále

Zápis č. 13 ze ZO ze dne 28. 5. 2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 28. 5. 2020 od 18.00 hodin v obecní budově v Defurových Lažanech.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 12 ze ZO ze dne 12. 3. 2020

Zápis č. 12
ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 12. 3. 2020 od 18.00 hodin v obecní budově v Defurových Lažanech.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva dne 30. 12. 2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 30. 12. 2019 od 14.00 hodin na Obecním úřadu Chanovice

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 8 ze zasedání ZO 25. 9. 2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 25. 9. 2019 od 19.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 7 ze ZO 31. 7. 2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 31. 7. 2019 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2019 a aktuální potřeby obce
4. Zpráva o finanční situaci obce, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice atd.), rozpočtové změny, apod.
5. Projekty do dotačních programů a související příprava podkladů pro realizaci
6. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí
7. Diskuse    
8. Usnesení
9. Závěr 
 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Jan Kestner, Miloslav Burda, Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.
 
1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné. 
 
2) Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise navrženi: Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Mgr. Marie Hlůžková.
Do mandátní komise navrženi: Ing. Oldřich Šebek, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat.
Za ověřovatele zápisu navrženi: Miroslav Korbel, Jan Kestner.
Se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce, s návrhem komisí a s návrhem programu souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
      
3) Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2019 a aktuální potřeby obce
– Obec Chanovice se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. Ve vrtech u Újezdu byly provedeny kamerové zkoušky a regenerace vrtů. Zajištění pitné vody je stále nutné věnovat pozornost.
– Obec, jako dopravce, uzavřela Dodatek č. 2 Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska s Plzeňským krajem.
– Městský úřad Horažďovice, odbor územního plánování připravuje dokončení územního plánu Obce Chanovice. Zpracovatelem arch. P. Valtrem byla navržena finální verze se zapracovanými připomínkami dotčených institucí a občanů. Návrh na zahájení schvalovací fáze. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 
– Za lokalitu tzv. Březový potok byla podána žádost na MPO o vyškrtnutí z vytipovaných lokalit pro stavbu úložiště radioaktivních odpadů. Žádost zaslána též předsedovi vlády. Na MPO proběhlo setkání s členy Platformy proti úložišti. V Chanovicích Česká televize natáčela pořad o úložišti.
– Projektant arch. J. Kučera a firma GPL-Invest Strakonice připravují dokumentaci na výběrové řízení na přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech na byty.
– Proběhla kolaudace přístavby hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech. 
– Firma ČEZ bude předělávat vedení vysokého napětí v Dobroticích. Dle zaslaných informací práce proběhnou v srpnu 2019. Připravuje se projekčně údržba vysokého napětí v Újezdu u Chanovic.
– V červnu vznikl v Dobroticích požár. Zasáhl dva objekty. Hasičského zásahu se zúčastnilo 17 jednotek hasičů. Obec poskytla postiženým pomoc při úklidu po požáru.
– Na Obecním úřadu v Chanovicích proběhla kontrola z Úřadu práce na čerpání dotace na veřejně prospěšné práce. 
– Další kontroly proběhly v místní knihovně v Chanovicích a v Holkovicích.
– Během prázdnin jsou u obce zaměstnáni brigádníci z řad studentů z našich vesnic. Zajišťují provoz informačního centra a rozhledny a provádějí údržbu obecního majetku, nátěry, kosení, bílení a další.
– Rozhledna v Chanovicích je v provozu 9 let. Je nutné provést vnější nátěry vyhlídkové věže. Tyto práce provede odborník z horolezeckého oboru.
– Obec Chanovice se přihlásila na veletrh cestovního ruchu ITEP, který se uskuteční v září 2019 v Plzni.
 
4) Zpráva o finanční situaci obce, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice atd.), rozpočtové změny, apod.
– Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 10.600.000,- Kč.
– Je nutné provést změny rozpočtu č. 5, výdaje povýšit o 104.130,- Kč, dle přílohy. Výdaje povýšeny především na práce v lesnictví, dále na kulturní počiny a služby spojené s pojízdnou prodejnou. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva obce.
– Miloš Vít podal žádost o stavební parcelu v Chanovicích Na Výsluní par.č. 499/30 o výměře 
1.111 m2. Návrh na prodej pozemku za cenu 500,- Kč/m2 bez DPH při dodržení podmínek kupní smlouvy. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva obce.
– Martin Kroupa a Pavla Šimková dostavěli rodinný dům v Černicích č.p. 23. Žádají obec o příspěvek na vytvoření nové bytové jednotky ve výši 40.000,- Kč, příspěvek na vybudování žumpy ve výši 25.000,- Kč, příspěvek na pořízení nového zdroje pitné vody ve výši 30.000,- Kč. Vše pro potřeby trvalého bydlení. S poskytnutím souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Připravuje se prodej bytů v Chanovicích č.p. 122 a 123. Na Katastrální úřad Klatovy bylo podáno prohlášení o rozdělení domu na jednotlivé bytové jednotky a rozdělení společných prostor.
 
5) Projekty do dotačních programů a související příprava podkladů pro realizaci
– Obec Chanovice získala dotaci na opravu fasády obecné školy č.p. 48 ve výši 100.000,- Kč. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Vítězem se stala firma Stavby Šafanda s.r.o. Návrh na sepsání Smlouvy o dílo na opravu školy ve výši 372.650,- Kč bez DPH. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Obec Chanovice získala dotaci na opravu místních komunikací v Chanovicích ve výši 350.000,- Kč. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Vítězem se stala firma Stavby Šafanda s.r.o. Návrh na sepsání Smlouvy o dílo na opravu místních komunikací ve výši 614.000,- Kč bez DPH. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Pan Červenka a paní Vanišová připravují publikaci „Šlechtické rody na zámku v Chanovicích“. Byla podána žádost o dotaci ve výši 45.000,- Kč na přípravu publikace. S vydáním publikace a podáním žádosti o dotaci souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 
– Všechny výše uvedené dotační projekty se týkají spolupráce s Plzeňským krajem. Vysloveno poděkování.
 
6) Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí
– Bylo vypracováno a odesláno vyúčtování dotace za rok 2018 na naučnou stezku za Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka.
– Bylo vypracováno a odesláno vyúčtování dotace za rok 2018 na pořízení mobiliáře pro členské obce za Sdružení Prácheňsko.
– DSO Horažďovicko podalo žádost o dotaci na přípravu publikace o území ORP Horažďovice. Zajistila naše obec 
– Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka podalo žádost o dotaci v roce 2019 na opravu sakrálních památek. Je přislíbena dotace ve výši 100.000,- Kč. Potřebnou agendu zajišťuje naše obec.
– Všechny výše uvedené dotační projekty se týkají spolupráce s Plzeňským krajem.
 
7) Diskuse
– Ing. Michal Koman: Při provádění kontroly pojízdná prodejna v Újezdu vůbec nezastavila. Jen projela se zatroubením. Odpověď – bude řešeno s provozovatelem.
– Mgr. Marie Hlůžková děkuje hasičům za pomoc při hašení požáru včelína.
– Zástupce SDH Defurovy Lažany zásahové jednotky upozornil, že pan Šimánek hlídající majetek firmy SEBASTIANO NEMOVITOSTI, s.r.o. v Defurových Lažanech opakovaně zabraňuje odběru požární vody z rybníků patřící uvedené firmě. Při tom se jedná o odborné nácviky či dokonce zásahy při likvidaci požárů. 
– Kulturní dům v Chanovicích je otevřen od 1. 8. 2019 denně od 11.00 hodin, kromě středy.
– V pátek 2. 8. 2019 proběhne sportovní chytání ryb na rybníku Pásaném.
– V sobotu 3. 8. 2019 pořádá SDH Újezd u Chanovic nohejbalový turnaj v Újezdu u Chanovic.
 
8) Usnesení
Návrh usnesení přednesl Petr Klásek:
Zastupitelstvo obce   o v ě ř u j e   zápis z minulého zasedání zastupitelstva Obce Chanovice.
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti obce a obecního úřadu, finanční situaci obce, zprávu o úložišti radioaktivních odpadů.
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e:   
– Usnesením č. 62 – změny rozpočtu č. 5, výdaje povýšit o 104.130,- Kč, dle přílohy.
– Usnesením č. 63 – Smlouvu o dílo na opravu školy č.p. 48 ve výši 372.650,- Kč s firmou Stavby Šafanda s.r.o..
– Usnesením č. 64 – Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací ve výši 614.000,- Kč s firmou Stavby Šafanda s.r.o.
– Usnesením č. 65 – prodej pozemku v Chanovicích Na Výsluní par. č. 499/30 o výměře 1.111 m2 panu Milošovi Vítovi za cenu 500,- Kč/m2 bez DPH při dodržení podmínek kupní smlouvy 
– Usnesením č. 66 – podání žádosti o dotaci ve výši 45.000,- Kč na přípravu a tisk publikace „Šlechtické rody na zámku v Chanovicích“.
– Usnesením č. 67 – příspěvek na vytvoření nové bytové jednotky ve výši 40.000,- Kč, příspěvek na vybudování žumpy na odpadní vody ve výši 25.000,- Kč, příspěvek na pořízení nového zdroje pitné vody ve výši 30.000,- Kč panu Martinovi Kroupovi a paní Pavle Šimkové, trvale bytem Černice 23.
– Usnesením č. 68 – finální verzi územního plánu se zapracovanými připomínkami dotčených institucí 
a občanů. A předání této verze Městskému úřadu Horažďovice, odboru územního plánování k úřednímu projednání a konečnému schválení. 
 
9) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.45 hodin ukončil. 
 
Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty
Miroslav Korbel
Jan Kestner
Ověřovatelé zápisu


Číst dále

P O Z V Á N K A na veřejné ZO 31.7.2019

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční v Kulturním domě v Chanovicích a to ve středu 31. července 2019 od 18.oo hodin.

Číst dále

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva 13.6.2019

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice,  které se uskuteční v obecní společenské místnosti v Újezdu u Chanovic a to ve čtvrtek 13. června 2019 od 18.oo hodin.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 5 ze ZO ze dne 28.3.2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 28. 3. 2019 od 18.00 hodin v KD Chanovice.

(Pokračování textu…)

Číst dále

pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 12.3.2020

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice,
které se uskuteční v Obecním domě v Defurových Lažanech
a to ve čtvrtek 12. března 2020 od 18.oo hodin.

Číst dále