Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 7 ze ZO 31. 7. 2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 31. 7. 2019 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2019 a aktuální potřeby obce
4. Zpráva o finanční situaci obce, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice atd.), rozpočtové změny, apod.
5. Projekty do dotačních programů a související příprava podkladů pro realizaci
6. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí
7. Diskuse    
8. Usnesení
9. Závěr 
 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Jan Kestner, Miloslav Burda, Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.
 
1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné. 
 
2) Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise navrženi: Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Mgr. Marie Hlůžková.
Do mandátní komise navrženi: Ing. Oldřich Šebek, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat.
Za ověřovatele zápisu navrženi: Miroslav Korbel, Jan Kestner.
Se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva obce, s návrhem komisí a s návrhem programu souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
      
3) Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2019 a aktuální potřeby obce
– Obec Chanovice se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. Ve vrtech u Újezdu byly provedeny kamerové zkoušky a regenerace vrtů. Zajištění pitné vody je stále nutné věnovat pozornost.
– Obec, jako dopravce, uzavřela Dodatek č. 2 Dílčí smlouvy integrované dopravy Plzeňska s Plzeňským krajem.
– Městský úřad Horažďovice, odbor územního plánování připravuje dokončení územního plánu Obce Chanovice. Zpracovatelem arch. P. Valtrem byla navržena finální verze se zapracovanými připomínkami dotčených institucí a občanů. Návrh na zahájení schvalovací fáze. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 
– Za lokalitu tzv. Březový potok byla podána žádost na MPO o vyškrtnutí z vytipovaných lokalit pro stavbu úložiště radioaktivních odpadů. Žádost zaslána též předsedovi vlády. Na MPO proběhlo setkání s členy Platformy proti úložišti. V Chanovicích Česká televize natáčela pořad o úložišti.
– Projektant arch. J. Kučera a firma GPL-Invest Strakonice připravují dokumentaci na výběrové řízení na přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech na byty.
– Proběhla kolaudace přístavby hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech. 
– Firma ČEZ bude předělávat vedení vysokého napětí v Dobroticích. Dle zaslaných informací práce proběhnou v srpnu 2019. Připravuje se projekčně údržba vysokého napětí v Újezdu u Chanovic.
– V červnu vznikl v Dobroticích požár. Zasáhl dva objekty. Hasičského zásahu se zúčastnilo 17 jednotek hasičů. Obec poskytla postiženým pomoc při úklidu po požáru.
– Na Obecním úřadu v Chanovicích proběhla kontrola z Úřadu práce na čerpání dotace na veřejně prospěšné práce. 
– Další kontroly proběhly v místní knihovně v Chanovicích a v Holkovicích.
– Během prázdnin jsou u obce zaměstnáni brigádníci z řad studentů z našich vesnic. Zajišťují provoz informačního centra a rozhledny a provádějí údržbu obecního majetku, nátěry, kosení, bílení a další.
– Rozhledna v Chanovicích je v provozu 9 let. Je nutné provést vnější nátěry vyhlídkové věže. Tyto práce provede odborník z horolezeckého oboru.
– Obec Chanovice se přihlásila na veletrh cestovního ruchu ITEP, který se uskuteční v září 2019 v Plzni.
 
4) Zpráva o finanční situaci obce, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice atd.), rozpočtové změny, apod.
– Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 10.600.000,- Kč.
– Je nutné provést změny rozpočtu č. 5, výdaje povýšit o 104.130,- Kč, dle přílohy. Výdaje povýšeny především na práce v lesnictví, dále na kulturní počiny a služby spojené s pojízdnou prodejnou. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva obce.
– Miloš Vít podal žádost o stavební parcelu v Chanovicích Na Výsluní par.č. 499/30 o výměře 
1.111 m2. Návrh na prodej pozemku za cenu 500,- Kč/m2 bez DPH při dodržení podmínek kupní smlouvy. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva obce.
– Martin Kroupa a Pavla Šimková dostavěli rodinný dům v Černicích č.p. 23. Žádají obec o příspěvek na vytvoření nové bytové jednotky ve výši 40.000,- Kč, příspěvek na vybudování žumpy ve výši 25.000,- Kč, příspěvek na pořízení nového zdroje pitné vody ve výši 30.000,- Kč. Vše pro potřeby trvalého bydlení. S poskytnutím souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Připravuje se prodej bytů v Chanovicích č.p. 122 a 123. Na Katastrální úřad Klatovy bylo podáno prohlášení o rozdělení domu na jednotlivé bytové jednotky a rozdělení společných prostor.
 
5) Projekty do dotačních programů a související příprava podkladů pro realizaci
– Obec Chanovice získala dotaci na opravu fasády obecné školy č.p. 48 ve výši 100.000,- Kč. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Vítězem se stala firma Stavby Šafanda s.r.o. Návrh na sepsání Smlouvy o dílo na opravu školy ve výši 372.650,- Kč bez DPH. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Obec Chanovice získala dotaci na opravu místních komunikací v Chanovicích ve výši 350.000,- Kč. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Vítězem se stala firma Stavby Šafanda s.r.o. Návrh na sepsání Smlouvy o dílo na opravu místních komunikací ve výši 614.000,- Kč bez DPH. Souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
– Pan Červenka a paní Vanišová připravují publikaci „Šlechtické rody na zámku v Chanovicích“. Byla podána žádost o dotaci ve výši 45.000,- Kč na přípravu publikace. S vydáním publikace a podáním žádosti o dotaci souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva. 
– Všechny výše uvedené dotační projekty se týkají spolupráce s Plzeňským krajem. Vysloveno poděkování.
 
6) Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí
– Bylo vypracováno a odesláno vyúčtování dotace za rok 2018 na naučnou stezku za Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka.
– Bylo vypracováno a odesláno vyúčtování dotace za rok 2018 na pořízení mobiliáře pro členské obce za Sdružení Prácheňsko.
– DSO Horažďovicko podalo žádost o dotaci na přípravu publikace o území ORP Horažďovice. Zajistila naše obec 
– Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka podalo žádost o dotaci v roce 2019 na opravu sakrálních památek. Je přislíbena dotace ve výši 100.000,- Kč. Potřebnou agendu zajišťuje naše obec.
– Všechny výše uvedené dotační projekty se týkají spolupráce s Plzeňským krajem.
 
7) Diskuse
– Ing. Michal Koman: Při provádění kontroly pojízdná prodejna v Újezdu vůbec nezastavila. Jen projela se zatroubením. Odpověď – bude řešeno s provozovatelem.
– Mgr. Marie Hlůžková děkuje hasičům za pomoc při hašení požáru včelína.
– Zástupce SDH Defurovy Lažany zásahové jednotky upozornil, že pan Šimánek hlídající majetek firmy SEBASTIANO NEMOVITOSTI, s.r.o. v Defurových Lažanech opakovaně zabraňuje odběru požární vody z rybníků patřící uvedené firmě. Při tom se jedná o odborné nácviky či dokonce zásahy při likvidaci požárů. 
– Kulturní dům v Chanovicích je otevřen od 1. 8. 2019 denně od 11.00 hodin, kromě středy.
– V pátek 2. 8. 2019 proběhne sportovní chytání ryb na rybníku Pásaném.
– V sobotu 3. 8. 2019 pořádá SDH Újezd u Chanovic nohejbalový turnaj v Újezdu u Chanovic.
 
8) Usnesení
Návrh usnesení přednesl Petr Klásek:
Zastupitelstvo obce   o v ě ř u j e   zápis z minulého zasedání zastupitelstva Obce Chanovice.
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti obce a obecního úřadu, finanční situaci obce, zprávu o úložišti radioaktivních odpadů.
Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e:   
– Usnesením č. 62 – změny rozpočtu č. 5, výdaje povýšit o 104.130,- Kč, dle přílohy.
– Usnesením č. 63 – Smlouvu o dílo na opravu školy č.p. 48 ve výši 372.650,- Kč s firmou Stavby Šafanda s.r.o..
– Usnesením č. 64 – Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací ve výši 614.000,- Kč s firmou Stavby Šafanda s.r.o.
– Usnesením č. 65 – prodej pozemku v Chanovicích Na Výsluní par. č. 499/30 o výměře 1.111 m2 panu Milošovi Vítovi za cenu 500,- Kč/m2 bez DPH při dodržení podmínek kupní smlouvy 
– Usnesením č. 66 – podání žádosti o dotaci ve výši 45.000,- Kč na přípravu a tisk publikace „Šlechtické rody na zámku v Chanovicích“.
– Usnesením č. 67 – příspěvek na vytvoření nové bytové jednotky ve výši 40.000,- Kč, příspěvek na vybudování žumpy na odpadní vody ve výši 25.000,- Kč, příspěvek na pořízení nového zdroje pitné vody ve výši 30.000,- Kč panu Martinovi Kroupovi a paní Pavle Šimkové, trvale bytem Černice 23.
– Usnesením č. 68 – finální verzi územního plánu se zapracovanými připomínkami dotčených institucí 
a občanů. A předání této verze Městskému úřadu Horažďovice, odboru územního plánování k úřednímu projednání a konečnému schválení. 
 
9) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.45 hodin ukončil. 
 
Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty
Miroslav Korbel
Jan Kestner
Ověřovatelé zápisu


Číst dále

Zápis ZO č. 6 ze dne 13. 6. 2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 13. 6. 2019 od 18.00 hodin v obecní budově v Újezdu u Chanovic

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 5 ze ZO ze dne 28.3.2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 28. 3. 2019 od 18.00 hodin v KD Chanovice.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 4 ZO ze dne 30.1.2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 30. 1. 2019 od 19.00 hodin na Obecním úřadě v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 3 ze ZO ze dne 28. 12. 2018

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 28. 12. 2018 od 13.00 hodin na Obecním úřadě v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 1 ZO dne 8. 11. 2018

z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 8. 11. 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále