Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 16 ze zasedání RO konané dne 28. 4. 2021

Zápis č. 16 ze zasedání rady Obce Chanovice konané dne 28. 4. 2021 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 15 z RO ze dne 29. 10. 2020

Zápis č. 15 ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 10. 2020 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 14 ze zasedání RO dne 30. 9. 2020

Chanovice konaného dne 30. 9. 2020 od 18.00 hodin
na Obecním úřadu v Chanovicích

Program:

 1. Zahájení
 2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
 3. Finanční situace obce
 4. Změny rozpočtu
 5. Různé a diskuse
 6. Usnesení
 7. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Václav Kubaň, Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal přítomné členy rady a členy zastupitelstva na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné.

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce

 • Dne 3. září 2020 proběhlo veřejné projednání územního plánu Obce Chanovice. Nyní probíhá finální schvalování na Krajském úřadu v Plzni. Následně by měl Městský úřad Horažďovice územní plán vydat.
 • V Kulturním domě v Chanovicích byl ukončen provoz paní Lenkou Wieprich. Prostory a vybavení bylo v pořádku předáno obci. Hostinec s kuchyní a sál je nabízen k pronájmu.
 • Připravuje se kolaudace nových bytů v Defurových Lažanech, v bývalé škole. Byty jsou nabízeny k prodeji. Během stavby se vyskytly vícepráce za 115.750,- Kč bez DPH. Stavební firma INTESTA CZ s.r.o. Písek připravila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
 • Obec se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. V září byla řešena větší porucha na vodovodním řadu.
 • V Základní a mateřské škole Chanovice byl zahájen školní rok. V říjnu proběhne beseda se žáky
 1. a 9. třídy na téma historie obce. Provoz školy i školky komplikují opatření ohledně COVID-19.
 • V pěti vesnicích naší obce jsou okrskové volební komise a proběhnou volby do krajského zastupitelstva.
 • Ministr průmyslu o obchodu K. Havlíček požádal starosty z lokality Březový potok o jednání v Praze ohledně úložiště radioaktivních odpadů. Z důvodu jeho nařízené karantény bylo jednání zrušeno. Starostové požadují další jednání zde v místě. Na téma úložiště byla aktuálně provedena řada činností: články v novinách, rozhovory pro rozhlas a televize, oslovování lídrů stran před volbami, atd…
 • Na obecním úřadu proběhla kontrola ze strany VZP za roky 2016 – 2020. Vše bylo shledáno v pořádku. Starosta poděkoval paní I. Strakové za odvedenou práci.
 • Dále proběhla kontrola ze strany Státního oblastního archivu Klatovy. Jedná se o kontrolu stovek dokumentů za období cca 30 roků. Do konce roku musí být odstraněny některé nedostatky.
 • Kontrolní výbor obce provedl kontrolu v obecní budově v Holkovicích. Na základě podnětů z kontroly probíhá oprava a údržba objektu.
 • Byla vyúčtována dotace na knihu s pracovním názvem „Šlechtické rody na chanovickém zámku“.
 • Byly uzavřeny a doručeny dvě smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotací: Na rekonstrukci kašny v zámeckém parku ve výši 350.000,- Kč a na akci Domů cestou vítězství ve výši 50.000,- Kč.
 • JUDr. Muchna soudně řeší užívání obecního pozemku č. 700/71 v Chanovicích určeného ke stavbě domu. Na pozemku měl dům stavět pan Rohan.
 • Na základě podnětu Ministerstva vnitra je nutné provést letos revizi některých vyhlášek obce.
 • V Chanovicích Na Výsluní jsou nabízeny parcely k výstavbě rodinných domů. Je prodáno osm parcel.
 • Odpadového hospodářství: během příštích let připravují státní orgány výrazné navýšení poplatků za skládkování odpadu. Proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, množství narůstá.
 • V září bylo jednáno se zástupci firmy Sebastiano nemovitosti s.r.o, ta vlastní cestu k bytovému domu v Defurových Lažanech č.p 69. Dále možnost získání rybníku ve vlastnictví firmy pro požární vodu. Řešila se možnost odkupu či směny. Odpověď a navrhované řešení firmy nebylo radou obce schváleno.
 • Pan J. Strnka a paní Z. Kořínková žádají o prodej pozemku č. 519/1 v Chanovicích. Rada obce nedoporučuje prodej. Pozemek souvisí s místní úzkou komunikací a vedením podzemních sítí.
 • Pan M. Burda s dcerou žádají o pronájem par. č. 642/11 v Chanovicích pro školkování lesních stromků.
 • Paní V. Šabková žádá o pronájem části pozemku č. 510/11 v Chanovicích pro účel zahrádkaření.
 • Pan M. Krech žádá o směnu vícero pozemků v k.ú. Dobrotice a Chanovice. Nutno podrobněji jednat.
  —- Ke všem žádostem budou upřesněny detaily a závazky, žádosti bude řešit zastupitelstvo obce.
 • Na návsi v Chanovicích se rozlomil kaštan a poškodil sousední domy. Obec zajistila opravy a úklidy.
 • Někteří občané Chanovic jsou nespokojeni s poletujícícmi pilinami, které se usazují v okolí firmy Pfeifer. V pátek 2. 10. 2020 proběhne schůzka zástupců firmy s občany.
 • Firma Pfeifer chce postavit čtyřbytový dům v Chanovicích Na Výsluní. Proběhne jednání se zástupci firmy a obcí. Budou upřesněny možnosti a podmínky výstavby.
 • Obec pořídila před dvěma lety menší traktor. Využívá se k mulčování, shrnování sněhu, zametání a dalším činnostem. Na traktůrku se objevují poruchy. Dodavatel navrhuje prodloužit záruku o šest měsíců.
 • Byla provedena garanční prohlídka novějšího obecního osobního automobilu.
 • Probíhá údržba bývalého hostince v Defurových Lažanech. Bývalý sál je využíván jako sklad.
 • V Defurových Lažanech na návsi byla osazena dvě zrcadla pro zlepšení bezpečnosti provozu.
 • V Dobroticích proběhla oprava cesty na Slatinu.
 • V Újezdu u Chanovic bylo provedeno plato pod kontejnery na tříděný odpad.
 • Je nutné zabezpečit obecní budovy před zimou, především přívody vody a vodoměry. Majitelé domů, spoluobčané a chalupáři, nezapomeňte zajistit vlastní objekty!
 • Tradiční „Vítání občánků“ muselo být vzhledem k aktuální nouzové situaci odloženo.
 • Na chanovickém kostele se chystá na příští rok oprava fasády a souvisejících prvků (klempířské výrobky, římsy, okraje střechy, apod..) Starosta obce připravuje potřebné podklady pro farnost.
 • Skončil provoz informačního centra u zámku. Rozhledna je otevřena ještě o víkendech v říjnu.
 • Probíhá údržba naučných stezek na území naší obce, jak „Příroda a lesy Pošumaví“ okolo vrchu Chlumu, tak stezky v rámci Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka.
  -V rámci Komunálního plánování sociálních služeb na Horažďovicku byly občanům do schránek doručeny dotazníky. Vyplněné dotazníky mohou občané doručit do schránky na OÚ v Chanovicích.
 • Na pobočce České pošty v Horažďovicích zkrátili otevírací dobu. P. Klásek za Sdružení Prácheňsko,
  a po dohodě s horažďovickým starostou, vypracoval dopisy na vedení České pošty a Ministerstva vnitra ČR. V dopisech se za 36 členských obcí Prácheňska ohrazuje proti rušení poboček pošty na venkově a omezování provozu v menších městech.
 • Obec Chanovice obdržela v září od Plzeňského kraje a Spolku pro obnovu venkova PK čestné uznání za dlouhodobý významný přínos při realizaci programu rozvoje venkova.
 • Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka uzavřelo s Plzeňským krajem Smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořízení komunálního zametače. Sdružení připravuje stolní kalendáře na rok 2021. Žádáme pořadatele kulturních a společenských akcí, aby dali na vědomí známé termíny připravovaných akcí.
 • DSO Horažďovicko pořídilo pro členské obce kontejnery na odpad. Naše obec získala 5 kontejnerů.

3) Finanční situace obce

 • Obec má nyní na účtech a v pokladnách cca 6.517.000,- Kč. Všechny závazky obce jsou uhrazené.

4) Změny rozpočtu

 • Byly předloženy změny rozpočtu č. 6 – příjmy povýšit o 733.000,- Kč (především přijaté dotace, prodej dřeva a další), výdaje povýšit o 1.297.097,- Kč (spoluúčast k dotacím, pořízení pozemků do majetku obce, oprava komunikací, práce v lese a další). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

5) Různé a diskuse

 • V říjnu začne provoz nových webových stránek. Postupně budou upravovány. O. Šebek a M. Koman namítají, že provoz není smluvně zajištěn a přechod trvá dlouho. P. Klásek to vysvětluje nedostatkem volného pracovního času, velkým objemem dat ke kontrole a i upřednostněním jiných povinností.

6) Usnesení
Rada Obce Chanovice s c h v a l u j e :

 • Usnesením č. 29 – změny rozpočtu č.6: příjmy povýšit o 733.000,- Kč, výdaje povýšit o 1.297.097,- Kč.
 • Usnesením č. 30 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou INTESTA CZ s.r.o. Písek.

7) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.25 hodin ukončil.

Petr Klásek,
starosta

Ing. Pavel Hlaváč,
zástupce starosty

Číst dále

Zápis z RO č. 13 ze dne 5. 8. 2020 od 18.00 hodin

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 5. 8. 2020 od 18.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích.
Program:

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 12 ze zasedání RO, ze dne 29.4.2020

Ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 4. 2020 od 18.00 hodin
v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále