Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 8 z RO ze dne 30.10.2019


ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 30. 10. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

Program:

 1. Zahájení
 2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
 3. Finanční situace obce a změny rozpočtu
 4. Příprava jednání zastupitelstva obce v listopadu 2019
 5. Příprava rozpočtu na rok 2020
 6. Právě realizované akce
 7. Různé a diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva
na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné.

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce

 • Na obecním úřadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření Obce Chanovice za rok 2019. Kontrolu prováděla tříčlenná komise z Odboru ekonomického z Krajského úřadu Plzeňského kraje dva celé pracovní dny. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 • Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka získalo dotaci od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč na opravu sakrálních památek. Budou opraveny či obnoveny křížky v některých vesnicích Sdružení v počtu 11 kusů. Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace.
 • DSO Horažďovicko podal žádost o dotaci na pořízení kontejnerů na tříděný a biologický odpad. Velkoobjemové kontejnery budou pořízeny za podpory 85% dotace. Naše obec získá 5 kusů za celkovou cenu cca 500.000,- Kč.
 • Sdružení Prácheňsko přes MAS Pošumaví zajistilo dotace z programů EU do 3 základních škol na Horažďovicku v celkové výši cca 8 milionů Kč.
 • V říjnu 2019 byl odehrán fotbalový zápas mezi Chanovicemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje.
 • V Chanovicích Na Výsluní je prodáno 7 pozemků. Jeden domek a jeden dvojdomek už jsou obydlené. Další domy jsou ve výstavbě. Za obec jsou prováděny různé úkony pro stavebníky.
 • Téma úložiště radioaktivních odpadů:
 • Na MPO byly odeslány připomínky k věcnému záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivních odpadů. Zatím bez odpovědi.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu a Správa úložišť radioaktivního odpadu zřídily „Poradní panel expertů“. Za lokalitu Březový potok byl nominován zástupce Mgr. Matěj Machek, Ph.D. – z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. A dále pozorovatel do této skupiny P. Klásek.
 • Na Krajském úřadu v Plzni pod záštitou Západočeské univerzity a Univerzity v Pasově proběhl odborný seminář o porovnání legislativy na dané téma v ČR a Německu. Starosta Klásek byl požádán o příspěvek k danému. Půlhodinovou prezentací a následnou diskusí objasnil některé souvislosti směrem k obcím.
 • Bylo zahájeno soudní řízení mezi Obcí Chanovice a p. Vladimírem Rohanem. Pan Rohan si pronajal pozemek v Chanovicích určený ke stavbě rodinného domu. Dům není postaven.
 • Paní M. Weise ukončila nájem místnosti v 1. patře Kulturního domu v Chanovicích. Paní L. Wieprich, která má pronajatý hostinec v kulturním domě, žádá o pronájem této místnosti. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce, za stejných podmínek, za jakých jsou pronajaty ostatní místnosti v 1. patře KD.
 • Probíhá prodej bytů v Chanovicích v domě č.p. 122, 123. Byly vloženy k zápisu do katastru nemovitostí první tři podepsané kupní smlouvy.
 • Obec Chanovice se zúčastní dražby lesního pozemku v Chanovicích.
 • Jsou připraveny dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst na období roků 2020 – 2029. Podepsat smlouvy a uhradit poplatek je nutné do 31. 1. 2020.
 • Firma ČEZ Distribuce žádá vlastníky pozemků, aby ošetřili porosty v blízkosti vedení elektřiny.
 • U hřiště bylo nainstalováno venkovní cvičební náčiní. Je určeno pro školní děti i veřejnost.
 • Hasičská stříkačka jednotky požární ochrany Chanovice je v opravě.
 • V Černicích byla opravena návesní kaplička.
 • V zimním období proběhnou výřezy náletů a úpravy na hrázích některých obecních rybníků.
 • Ve spolupráci obcí v rámci Horažďovicka s vedením Plzeňského kraje jsou prováděny opravy silnic. Nyní proběhla oprava silnice na území naší obce v úseku od Defurových Lažan na Maňovice.

3) Finanční situace obce a změny rozpočtu

 • Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 10.514.000,- Kč.
 • Je nutné provést změny rozpočtu č. 8, příjmy navýšit o 407.005,- Kč (dotace na: obnovu lesa, pořádání výstav, opravy ploch a komunikací), výdaje zůstávají ve stejné výši, došlo jen k přesunu mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu. Vše dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava jednání zastupitelstva obce v listopadu 2019
V polovině listopadu proběhne mimořádné jednání zastupitelstva obce ohledně stavby „Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům – 4 b. j. Defurovy Lažany“. Projednáno bude: výsledek hodnocení nabídek, výběr zhotovitele stavby a smlouva o dílo. Termín bude upřesněn.

5) Příprava rozpočtu na rok 2020

 • Přetrvávajícím problémem je zajištění dostatku pitné vody. Byl vypracován plán investic na rok 2020. Odborná firma provede kontrolu všech stávajících vodních zdrojů. Je nutné počítat s výdaji na zajištění pitné vody. Důležité.
 • Starosta obce vyzval zastupitele obce k předkládání návrhů požadavků na realizaci potřeb v roce 2020.

6) Právě realizované akce

 • Probíhá výběrové řízení na přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech na byty. Bylo podáno
  7 nabídek. Je třeba doplnit a upřesnit vítěznou nabídku o několik formálních údajů.

7) Různé a diskuse

 • Blíží se zima. Je nutné zajistit přívody vody a vodoměrné šachty před mrazem.
 • Dotaz Mgr. Hlůžkové: Mohla by obec pořádat Den seniorů na počátku října? Odpověď starosty: Ano, ale je nutné hledat vhodný termín a zastupitele, kteří se organizace akce ujmou.
 • Dotaz Mgr. Hlůžkové: Bylo by možné zpevnit plochu pod kontejnery na odpad v Újezdu? Odpověď starosty: Ano, v některých vesnicích již hotovo. V Újezdu bude provedeno v příštím roce.
 • Sobota 2.11.2019 – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 • Čtvrtek 7.11.2019 – Vánoční ozdoby z korku – rukodělný seminář s Mgr Ivou Sieberovou, v zámku.
 • Sobota 9.11.2019 – Vítání občánků.
 • Sobota 9.11.2019 – Fotosoutěž „Obec a její lidé“, v kulturním domě.
 • Čtvrtek 21.11.2019 – beseda „Rybníky na Blatensku 2.“, v kulturním domě.
 • Pátek 29.11.2019 – divadelní představení „Plynové lampy“, v kulturním domě.

8) Usnesení
Rada Obce Chanovice s c h v a l u j e :

 • Usnesením č. 19 – změny rozpočtu č. 8, příjmy navýšit o 407.005,- Kč, výdaje zůstávají ve stejné výši, došlo jen k přesunu mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, vše dle přílohy.
 • Usnesením č. 20 – pronájem místnosti v 1. patře Kulturního domu v Chanovicích paní Lence Wieprich na dobu neurčitou za 1.200,- Kč ročně.

9) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty

Číst dále

Zápis č. 7 ze zasedání rady Obce 25. 9. 2019 od 18.00

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25. 9. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 6 ze zasedání RO dne 28.8.2019

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 28. 8. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 5 ze zasedání rady Obce 29. 5. 2019

Ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 5. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 4 z RO 24. 4. 2019

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 24. 4. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.

Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce
4. Příprava konkrétních akcí k realizaci
5. Den proti úložišti 2019
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 
 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Marie Hlůžková, Jan Kestner, Miloslav Burda, Petr Končal, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.
 
1. Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 
 
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
– Pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje z Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly provádí právě nyní třídenní přezkoumání hospodaření a činností naší obce v roce 2018. Jedná se o pokračující kontrolu započatou na podzim. Výsledek bude znám na počátku května.
– Naše obec ještě musí vypracovat do konce května dvě závěrečná vyhodnocení dotačních akcí z PSOV PK 2018 tzv. integrované projekty. Jedna byla realizována Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka na společné naučné stezce a druhá Prácheňskem na pořízení odpočinkových posezení a mobiliáře.
– V rámci projednávání územního plánu obce Odbor územního plánování Městského úřadu Horažďovice předal k posouzení na Krajský úřad Plzeňského kraje stanoviska dotčených institucí. Pak by mělo proběhnout zapracování stanovisek do finální verze územního plánu a konečné veřejné projednání.
– Firma ČEVAK a.s. provede podrobnou prohlídku a prověření kamerami dvou vrtů v jímacím území pod Újezdem u Chanovic. Pitná voda upravovaná v technologickém zařízení na vodojemu vyhovuje ve všech parametrech. Trvá problém s nedostatkem vody ve vrtech. Ach, to sucho.
– Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Jsou zajištěni zapisovatelé 
a členi do pěti volebních komisí. Ve čtvrtek 2. 5. 2019 proběhne pracovní setkání členů komisí na OÚ Chanovice. Je potřeba zajistit i další potřeby k průběhu voleb – místnosti, vlajky, pomůcky, atd.
– S firmou Pfeifer bylo jednáno o provozních náležitostech – zaměstnanost, pořádek kolem areálu, směrování dopravců, aktuální stavební počiny v rámci firemního areálu, atd.
– Probíhají revize obecních budov a jejich zařízení. Aktuálně komíny, ruční hasicí přístroje, BOZP, atd. Byla provedena oprava ventilů rozvodů topení v kotelně v KD Chanovice.
– Uživatelé klubovny v KD Chanovice odpracovávají brigádnickou činností náklady na provoz. Uklízeli polámané větve po vichřici, zpracovávali palivo do KD, pomáhali při svozu odpadů, atd.
– K zápisu do první třídy se dostavilo, a v září by mělo nastoupit do školy, 13 dětí.
– Na letní prázdniny jsou připravovány údržbové práce ve školních budovách. MŠ – oprava oplocení, nátěry, I. stupeň – oprava fasády a souvisejících prvků včetně nátěrů, výměna zařizovacích předmětů 
na wc, II. stupeň – bílení chodeb. Všude údržba zeleně a další drobnější opravy.
– V Dobroticích, dle sdělení stavební firmy pro firmu ČEZ Distribuce, bude prováděna stavba nových elektro rozvodů v červenci až září 2019. Obec bude muset zajistit nové rozvody veřejného osvětlení.
– V Černicích je opět nabouraná autobusová čekárna. S ohledem na její stáří bude stávající čekárna odstraněna a postavena nová.
– Připravují se podklady k prodeji bytů v bytovém domě Chanovice 122 a 123. Podklady připravuje advokátní kancelář JUDr. Kubeše z Klatov za spolupráce dalších odborníků. 
– Probíhají přípravy na aktualizaci webových stránek obce ve spolupráci s firmou p. Rosy z Horažďovic.
– U obecního rybníčku Nesvačil u Černic nutno opravit hráz, protože po čtyřech sušších letech bez vody sákne. S ohledem na potřebu oprav a jeho evidenci jako požární nádrž pro Černice nebude již pronajímán. 
– Oba obecní návesní rybníky v Holkovicích jsou vedeny jako požární nádrže. Proto se o ně bude starat SDH Holkovice. Hladiny vod držet tak, aby byly ochráněny sousední domy před přívalovými vodami.
– U obecního rybníka Dolní Pásaný skončil dlouhodobý nájem k 31. 12. 2018. Rybník bude nutné vyčistit od náletových porostů. Což bude provedeno v zimním období. Spolu s rybníkem Pásaným bude sloužit k protizáplavovým opatřením pro Holkovice. 
– Na setkání starostů okresu Klatovy s vedením Plzeňského kraje byly vznášeny požadavky z oblasti Horažďovicka týkající se především tří oblastí – pomoc při zajištění výstavby Domu pro seniory, zajišťování ambulantní lékařské péče i chodu Nemocnice Horažďovice a údržby silnic.
– Byla předložena zpráva Policie ČR o bezpečnostní situace na území Obvodního oddělení Horažďovice.
– Do čekáren v Defurových Lažanech, Dobroticích a Újezdu u Chanovic byly umístěny „knihopoličky“ s knihami na volné zapůjčování a i případné doplňování od občanů.
– Bude zahájena pravidelná činnost turistické sezóny Informačního střediska (IC) v zámeckém areálu spojená s průvodcovstvím a provoz rozhledny na Chlumu. Za spolupráce proškolených studentů.
– Obec obdržela ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje za dlouhodobou péči o válečné hroby 
a zachovávání historického povědomí. 
 
3. Finanční situace obce
– Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 8.790.000,- Kč.
 
4. Příprava konkrétních akcí k realizaci
– Bylo vydáno stavební povolení na přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech na 4 byty. V návaznosti projektant upravuje projekt a rozpočet pro výběrové řízení, dle vyhlášky. Bude nutné připravit další podklady pro výběr zhotovitele stavby. Výběrové řízení a veškeré související potřeby spoluzajistí firma GPL Strakonice. Dále nutno připravit a projednat systém pro nabídku bytů.
– Na opravu komunikací v Chanovicích má obec přislíbenou dotační částku 350.000,- Kč. A na obnovu 
a údržbu fasády 1. stupně základní školy 100.000,- Kč. 
– Pro Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka je přislíbena dotace na opravu sakrálních památek. Celkem pro čtyři členské obce jde o částku 100.000,- Kč. 
– Přísliby jsou na základě projednání zastupitelstvem Plzeňského kraje. K dotacím musí být vždy vlastní finance. Je nutné zajistit a vypracovat celou řadu povinných podkladů ke smlouvám o dotace. A zároveň stavebně technické náležitosti k připravovaným pracím.
 
5. Den proti úložišti 2019
– Obce spojené v republikovém uskupení „Platforma proti úložišti, obce a občané hájí svá práva“ budou pořádat v sobotu 27. 4. 2019 „Den proti úložišti“. Setkání v naší lokalitě, plus start a cíl štafety, bude v Kvášňovicích. Starosta žádá zastupitele a občany o spoluúčast a spolupráci při této akci.
         
6. Různé a diskuse
– Dotaz na pronájem hrobových míst. – odpověď – Nájemní smlouvy na hrobová místa na hřbitově v Chanovicích budou aktualizovány všechny najednou. Po připravení smluv bude zveřejněna výzva k podpisům, ale až někdy na podzim. 
Nejbližší akce, na kterých se podílí naše obec:
– Sobota 27.4.2019 – „Den proti úložišti“.
– Sobota 27.4.2019 – „Pouť u sv. Vojtěcha v Újezdu u Chanovic“.
– Pátek 3. 5. 2019 – Zahájení turistické sezóny výstavou výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ Chanovice
– Sobota 18. 5. 2019 – Na kole okolo Chanovic
– Sobota 25. 5. 2019 – 130. výročí založení SDH Chanovice a okrsková hasičská soutěž
 
7. Usnesení
Rada Obce Chanovice nepřijala k žádnému bodu usnesení.
Jednotlivé body byly postupně prodiskutovány a se závěry souhlasili přítomní zastupitelé.
 
8. Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.45 hodin ukončil.
 
Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty

 


 

Číst dále

Zápis č. 3 ze zasedání RO ze dne 27. 2. 2019

Ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 27. 2. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis RO č. 2 ze dne 30. 1. 2019

Ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 30. 1. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 33 dne 30. 5. 2018 z RO

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 30. 5. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 32 ze 25. 4. 2018 z RO

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25. 4. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 31 z RO 28. 2. 2018

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 28. 2. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce
4. Příprava konkrétních akcí k realizaci, dotační programy a projekty obce                
5. Různé a diskuse
6. Usnesení
7. Závěr 
 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Karel Kareš, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Matyáš Zicha.
 
1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 
 
2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
– Starosta připomněl, že je nutné hledat vhodné kandidáty do zastupitelstva obce. Volby do zastupitelstva proběhnou na podzim. Kandidátky bude nutné podávat zhruba v červnu. 
– V půlce března proběhne třídenní přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2017. Přezkoumání dílčí bylo provedeno ke konci roku 2017. Tuto kontrolu provádí pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje. – Též zde bude provedena kontrola hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2017. Účetnictví DSO je vedeno na Obecním úřadě v Chanovicích.
– Na obecním úřadě přibývá administrativních povinností a činností na pozici starosty i účetní. Řešena možnost rozdělení činností a případné zaměstnání dalšího pracovníka. Bude provedena analýza prací.
– Základní a mateřská škola Chanovice je z důvodu preventivního epidemiologického opatření na dva týdny uzavřena.
– Členové volebních komisí strávili ve volebních místnostech dva víkendy. Jejich odměna není ze strany státu úměrně navýšena. Z rozhodnutí starosty obdrželi odměnu od Obce Chanovice ve výši 800,- Kč.
– Probíhá aktualizace územního plánu. Na setkání ve středu 7. 3. 2018 od 18.oo hodin jsou zastupitelé zváni na pracovní projednání rozpracovaných dokumentů a map nového územního plánu. 
– Proběhlo vyhodnocení dotace z roku 2017 na provoz obecního linkového autobusu, který sváží především děti do naší ZŠ a MŠ. Vyhodnocení a různé formuláře se zasílají na Krajský úřad do Plzně a na Ministerstvo dopravy do Prahy. Získáno pro obec 294.145,- Kč.
– Další vyhodnocení dotace bylo vypracováno na opravu komunikací v Černicích, též z roku 2017. Získáno pro obec 270.000,- Kč.
– Ministerstvo zemědělství poslalo definitivní přiznání dotace na zkapacitnění výtlaku surové vody. Akce proběhla v roce 2017. Získáno pro obec 467.000,- kč.
– Firma EKO-KOM poskytla obci do bezplatné výpůjčky pět nových nádob na tříděné odpady. Po pěti letech se nádoby stanou majetkem naší obce. Cena jedné nádoby je cca 13.000,- Kč.
– Starosta navrhl po provedeném místní šetření opětovně projednat podmínky pronájmu o propachtování pozemků v k.ú. Holkovice, par. č. 178/1 o výměře 4.422 m2 a část par. č. 178/2 o výměře 578 m2 pro pastevecké účely panu Barborkovi. S ohledem na stav pozemků budou propachtovány za podmínek: pětiletá výpovědní lhůta, sousední cesty zůstanou průjezdné, bez nároků na škody k mysliveckému spolku od zvěře, za cenu 1.000,- Kč plus DPH za jeden rok. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
– V roce 2017 směnila obec pozemky s rodinou Fürstových. Za porosty na pozemcích byla Fürstovým vyplacena náhrada, na základě odborného posouzení. Tato náhrada je uvedena v Dodatku ke směnné smlouvě. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
– Obec bude muset na vybrané činnosti zajistit a hradit pracovníkům pracovně lékařské prohlídky.
– Bylo vydáno stavební povolení na stavbu posílení telefonického kabelu od vysílače na komínu ve firmě Pfeifer po trase k ústředně v Kulturním domě v Chanovicích. Budou po vsi prováděny výkopové práce.
– V roce 1998 byl dokončen obecní bytový dům v Chanovicích. Na podnět obce proběhne setkání s nájemníky a budou zahájeny úkony pro vypracování dokumentů potřebných k majetkovému řešení.
– V Defurových Lažanech bude přestavěna bývalá škola na byty. Probíhají práce na projektu a stavebním povolení. Zároveň se připravují podmínky, za kterých budou byty nabízeny.
– Kulturní dům v Chanovicích je stále bez nájemce pro část hostinec a sál. Nabídka k pronájmu trvá. 
– Od května musí obce zajišťovat systém pro ochranu osobních dat. O systému a nákladech je jednáno v rámci obecních uskupení. Nutno získat informace o této nové povinnosti obce.
– Firma Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice má nového výrobního ředitele. Starosta s ním řešil některé záležitosti – dopravní opatření, provozní vliv na obec, atd.
– K problematice úložiště radioaktivních odpadů:
– Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) zaslala v lednu oznámení o stažení o prodloužení platnosti průzkumných území.
– V pondělí 26. 3.2018 se uskuteční v zámeckém areálu v Chanovicích setkání s představiteli SÚRAO a jejich dodavateli prací. Veřejnost zde může přednést své názory a vznést dotazy.
– Ve středu 11. 4.2018 se starosta v Praze zúčastní mezinárodní konference na téma „Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky“.
– V sobotu 21. 4.2018 proběhne ve všech lokalitách republikový Den proti úložišti. Letošní ročník v naší lokalitě bude zahájen a ukončen v Olšanech.
– Obce z lokality Březový potok požádali sdružení obcí MAS Pošumaví o podporu v jejich snažení ohledně úložiště.
 
3) Finanční situace obce
– Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.944.000,- Kč.
 
4) Příprava konkrétních akcí k realizaci a dotační žádosti
Byly vypracovány a podány žádosti o dotace:
* na opravu komunikace Holkovice – Plácek – I. etapa
* na vzpomínkovou akci o konci 1. světové války v naší obci – tryzna, výstava, koncert, publikace, atd.
* na vybudování víceúčelového hřiště v Holkovicích
* na ztrátovost provozu obecního tzv. „školního autobusu“ v roce 2018
* na pořádání Kulturní léta 2018 
* na doplnění technologie v úpravně pitné vody ve vodojemu v Chanovicích
* na obnovu, zajištění a výchovu obecních lesních porostů
– Za Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka byla vypracována a podána žádost o dotaci na naučnou stezku – II. etapa.
– Za Sdružení Prácheňsko byla vypracována a podána žádost o dotaci na doplnění mobiliáře, tj. odpočívadla, hrací prvky, stojany a mapy a další.
– Za DSO Horažďovicko byla podána žádost o dotaci na novou pojízdnou prodejnu.
– Připravuje se oprava pomníků na památku padlých v 1. světové válce v naší obci. Bude vypracována a podána žádost o dotaci na tuto práci.
 
5) Různé a diskuse
– Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. 2018 v Kulturním domě v Chanovicích.
– V sobotu 17.3.2018 se koná v KD v Chanovicích dětský maškarní bál a večer maškarní pro dospělé. 
 
6) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
– Usnesením č. 95 – doplnění podmínek k propachtování pozemků panu Barborkovi pro pastevecké účely v k.ú. Holkovice, par.č. 178/1 a část par. č. 178/2 – pětiletá výpovědní lhůta a za cenu 1.000,- Kč plus platné DPH za jeden kalendářní rok. 
– Usnesením č. 96 – dodatek ke Směnné smlouvě ze dne 1. 9. 2017 s rodinou Fürstových o náhradě ve výši 11.520,- Kč za porosty na směňovaných pozemcích.
 
7) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.
 
Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty

 


 

Číst dále