Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 16 ze zasedání RO konané dne 28. 4. 2021

Zápis č. 16 ze zasedání rady Obce Chanovice konané dne 28. 4. 2021 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 15 z RO ze dne 29. 10. 2020

Zápis č. 15 ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 10. 2020 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 14 ze zasedání RO dne 30. 9. 2020

Chanovice konaného dne 30. 9. 2020 od 18.00 hodin
na Obecním úřadu v Chanovicích

Program:

 1. Zahájení
 2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
 3. Finanční situace obce
 4. Změny rozpočtu
 5. Různé a diskuse
 6. Usnesení
 7. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Václav Kubaň, Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal přítomné členy rady a členy zastupitelstva na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné.

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce

 • Dne 3. září 2020 proběhlo veřejné projednání územního plánu Obce Chanovice. Nyní probíhá finální schvalování na Krajském úřadu v Plzni. Následně by měl Městský úřad Horažďovice územní plán vydat.
 • V Kulturním domě v Chanovicích byl ukončen provoz paní Lenkou Wieprich. Prostory a vybavení bylo v pořádku předáno obci. Hostinec s kuchyní a sál je nabízen k pronájmu.
 • Připravuje se kolaudace nových bytů v Defurových Lažanech, v bývalé škole. Byty jsou nabízeny k prodeji. Během stavby se vyskytly vícepráce za 115.750,- Kč bez DPH. Stavební firma INTESTA CZ s.r.o. Písek připravila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
 • Obec se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. V září byla řešena větší porucha na vodovodním řadu.
 • V Základní a mateřské škole Chanovice byl zahájen školní rok. V říjnu proběhne beseda se žáky
 1. a 9. třídy na téma historie obce. Provoz školy i školky komplikují opatření ohledně COVID-19.
 • V pěti vesnicích naší obce jsou okrskové volební komise a proběhnou volby do krajského zastupitelstva.
 • Ministr průmyslu o obchodu K. Havlíček požádal starosty z lokality Březový potok o jednání v Praze ohledně úložiště radioaktivních odpadů. Z důvodu jeho nařízené karantény bylo jednání zrušeno. Starostové požadují další jednání zde v místě. Na téma úložiště byla aktuálně provedena řada činností: články v novinách, rozhovory pro rozhlas a televize, oslovování lídrů stran před volbami, atd…
 • Na obecním úřadu proběhla kontrola ze strany VZP za roky 2016 – 2020. Vše bylo shledáno v pořádku. Starosta poděkoval paní I. Strakové za odvedenou práci.
 • Dále proběhla kontrola ze strany Státního oblastního archivu Klatovy. Jedná se o kontrolu stovek dokumentů za období cca 30 roků. Do konce roku musí být odstraněny některé nedostatky.
 • Kontrolní výbor obce provedl kontrolu v obecní budově v Holkovicích. Na základě podnětů z kontroly probíhá oprava a údržba objektu.
 • Byla vyúčtována dotace na knihu s pracovním názvem „Šlechtické rody na chanovickém zámku“.
 • Byly uzavřeny a doručeny dvě smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotací: Na rekonstrukci kašny v zámeckém parku ve výši 350.000,- Kč a na akci Domů cestou vítězství ve výši 50.000,- Kč.
 • JUDr. Muchna soudně řeší užívání obecního pozemku č. 700/71 v Chanovicích určeného ke stavbě domu. Na pozemku měl dům stavět pan Rohan.
 • Na základě podnětu Ministerstva vnitra je nutné provést letos revizi některých vyhlášek obce.
 • V Chanovicích Na Výsluní jsou nabízeny parcely k výstavbě rodinných domů. Je prodáno osm parcel.
 • Odpadového hospodářství: během příštích let připravují státní orgány výrazné navýšení poplatků za skládkování odpadu. Proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, množství narůstá.
 • V září bylo jednáno se zástupci firmy Sebastiano nemovitosti s.r.o, ta vlastní cestu k bytovému domu v Defurových Lažanech č.p 69. Dále možnost získání rybníku ve vlastnictví firmy pro požární vodu. Řešila se možnost odkupu či směny. Odpověď a navrhované řešení firmy nebylo radou obce schváleno.
 • Pan J. Strnka a paní Z. Kořínková žádají o prodej pozemku č. 519/1 v Chanovicích. Rada obce nedoporučuje prodej. Pozemek souvisí s místní úzkou komunikací a vedením podzemních sítí.
 • Pan M. Burda s dcerou žádají o pronájem par. č. 642/11 v Chanovicích pro školkování lesních stromků.
 • Paní V. Šabková žádá o pronájem části pozemku č. 510/11 v Chanovicích pro účel zahrádkaření.
 • Pan M. Krech žádá o směnu vícero pozemků v k.ú. Dobrotice a Chanovice. Nutno podrobněji jednat.
  —- Ke všem žádostem budou upřesněny detaily a závazky, žádosti bude řešit zastupitelstvo obce.
 • Na návsi v Chanovicích se rozlomil kaštan a poškodil sousední domy. Obec zajistila opravy a úklidy.
 • Někteří občané Chanovic jsou nespokojeni s poletujícícmi pilinami, které se usazují v okolí firmy Pfeifer. V pátek 2. 10. 2020 proběhne schůzka zástupců firmy s občany.
 • Firma Pfeifer chce postavit čtyřbytový dům v Chanovicích Na Výsluní. Proběhne jednání se zástupci firmy a obcí. Budou upřesněny možnosti a podmínky výstavby.
 • Obec pořídila před dvěma lety menší traktor. Využívá se k mulčování, shrnování sněhu, zametání a dalším činnostem. Na traktůrku se objevují poruchy. Dodavatel navrhuje prodloužit záruku o šest měsíců.
 • Byla provedena garanční prohlídka novějšího obecního osobního automobilu.
 • Probíhá údržba bývalého hostince v Defurových Lažanech. Bývalý sál je využíván jako sklad.
 • V Defurových Lažanech na návsi byla osazena dvě zrcadla pro zlepšení bezpečnosti provozu.
 • V Dobroticích proběhla oprava cesty na Slatinu.
 • V Újezdu u Chanovic bylo provedeno plato pod kontejnery na tříděný odpad.
 • Je nutné zabezpečit obecní budovy před zimou, především přívody vody a vodoměry. Majitelé domů, spoluobčané a chalupáři, nezapomeňte zajistit vlastní objekty!
 • Tradiční „Vítání občánků“ muselo být vzhledem k aktuální nouzové situaci odloženo.
 • Na chanovickém kostele se chystá na příští rok oprava fasády a souvisejících prvků (klempířské výrobky, římsy, okraje střechy, apod..) Starosta obce připravuje potřebné podklady pro farnost.
 • Skončil provoz informačního centra u zámku. Rozhledna je otevřena ještě o víkendech v říjnu.
 • Probíhá údržba naučných stezek na území naší obce, jak „Příroda a lesy Pošumaví“ okolo vrchu Chlumu, tak stezky v rámci Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka.
  -V rámci Komunálního plánování sociálních služeb na Horažďovicku byly občanům do schránek doručeny dotazníky. Vyplněné dotazníky mohou občané doručit do schránky na OÚ v Chanovicích.
 • Na pobočce České pošty v Horažďovicích zkrátili otevírací dobu. P. Klásek za Sdružení Prácheňsko,
  a po dohodě s horažďovickým starostou, vypracoval dopisy na vedení České pošty a Ministerstva vnitra ČR. V dopisech se za 36 členských obcí Prácheňska ohrazuje proti rušení poboček pošty na venkově a omezování provozu v menších městech.
 • Obec Chanovice obdržela v září od Plzeňského kraje a Spolku pro obnovu venkova PK čestné uznání za dlouhodobý významný přínos při realizaci programu rozvoje venkova.
 • Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka uzavřelo s Plzeňským krajem Smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořízení komunálního zametače. Sdružení připravuje stolní kalendáře na rok 2021. Žádáme pořadatele kulturních a společenských akcí, aby dali na vědomí známé termíny připravovaných akcí.
 • DSO Horažďovicko pořídilo pro členské obce kontejnery na odpad. Naše obec získala 5 kontejnerů.

3) Finanční situace obce

 • Obec má nyní na účtech a v pokladnách cca 6.517.000,- Kč. Všechny závazky obce jsou uhrazené.

4) Změny rozpočtu

 • Byly předloženy změny rozpočtu č. 6 – příjmy povýšit o 733.000,- Kč (především přijaté dotace, prodej dřeva a další), výdaje povýšit o 1.297.097,- Kč (spoluúčast k dotacím, pořízení pozemků do majetku obce, oprava komunikací, práce v lese a další). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

5) Různé a diskuse

 • V říjnu začne provoz nových webových stránek. Postupně budou upravovány. O. Šebek a M. Koman namítají, že provoz není smluvně zajištěn a přechod trvá dlouho. P. Klásek to vysvětluje nedostatkem volného pracovního času, velkým objemem dat ke kontrole a i upřednostněním jiných povinností.

6) Usnesení
Rada Obce Chanovice s c h v a l u j e :

 • Usnesením č. 29 – změny rozpočtu č.6: příjmy povýšit o 733.000,- Kč, výdaje povýšit o 1.297.097,- Kč.
 • Usnesením č. 30 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou INTESTA CZ s.r.o. Písek.

7) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.25 hodin ukončil.

Petr Klásek,
starosta

Ing. Pavel Hlaváč,
zástupce starosty

Číst dále

Zápis č. 12 ze zasedání RO, ze dne 29.4.2020

Ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 4. 2020 od 18.00 hodin
v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 11 ze zasedání RO, ze dne 26.2.2020

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 26. 2. 2020 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 10 z RO ze dne 29.1.2020

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 1. 2020 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 9 ze zasedání RO dne 27.11.2019

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 27. 11. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 8 z RO ze dne 30.10.2019


ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 30. 10. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

Program:

 1. Zahájení
 2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
 3. Finanční situace obce a změny rozpočtu
 4. Příprava jednání zastupitelstva obce v listopadu 2019
 5. Příprava rozpočtu na rok 2020
 6. Právě realizované akce
 7. Různé a diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan Kestner, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Ing. Michal Koman, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva
na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné.

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce

 • Na obecním úřadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření Obce Chanovice za rok 2019. Kontrolu prováděla tříčlenná komise z Odboru ekonomického z Krajského úřadu Plzeňského kraje dva celé pracovní dny. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 • Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka získalo dotaci od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč na opravu sakrálních památek. Budou opraveny či obnoveny křížky v některých vesnicích Sdružení v počtu 11 kusů. Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace.
 • DSO Horažďovicko podal žádost o dotaci na pořízení kontejnerů na tříděný a biologický odpad. Velkoobjemové kontejnery budou pořízeny za podpory 85% dotace. Naše obec získá 5 kusů za celkovou cenu cca 500.000,- Kč.
 • Sdružení Prácheňsko přes MAS Pošumaví zajistilo dotace z programů EU do 3 základních škol na Horažďovicku v celkové výši cca 8 milionů Kč.
 • V říjnu 2019 byl odehrán fotbalový zápas mezi Chanovicemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje.
 • V Chanovicích Na Výsluní je prodáno 7 pozemků. Jeden domek a jeden dvojdomek už jsou obydlené. Další domy jsou ve výstavbě. Za obec jsou prováděny různé úkony pro stavebníky.
 • Téma úložiště radioaktivních odpadů:
 • Na MPO byly odeslány připomínky k věcnému záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivních odpadů. Zatím bez odpovědi.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu a Správa úložišť radioaktivního odpadu zřídily „Poradní panel expertů“. Za lokalitu Březový potok byl nominován zástupce Mgr. Matěj Machek, Ph.D. – z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. A dále pozorovatel do této skupiny P. Klásek.
 • Na Krajském úřadu v Plzni pod záštitou Západočeské univerzity a Univerzity v Pasově proběhl odborný seminář o porovnání legislativy na dané téma v ČR a Německu. Starosta Klásek byl požádán o příspěvek k danému. Půlhodinovou prezentací a následnou diskusí objasnil některé souvislosti směrem k obcím.
 • Bylo zahájeno soudní řízení mezi Obcí Chanovice a p. Vladimírem Rohanem. Pan Rohan si pronajal pozemek v Chanovicích určený ke stavbě rodinného domu. Dům není postaven.
 • Paní M. Weise ukončila nájem místnosti v 1. patře Kulturního domu v Chanovicích. Paní L. Wieprich, která má pronajatý hostinec v kulturním domě, žádá o pronájem této místnosti. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce, za stejných podmínek, za jakých jsou pronajaty ostatní místnosti v 1. patře KD.
 • Probíhá prodej bytů v Chanovicích v domě č.p. 122, 123. Byly vloženy k zápisu do katastru nemovitostí první tři podepsané kupní smlouvy.
 • Obec Chanovice se zúčastní dražby lesního pozemku v Chanovicích.
 • Jsou připraveny dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst na období roků 2020 – 2029. Podepsat smlouvy a uhradit poplatek je nutné do 31. 1. 2020.
 • Firma ČEZ Distribuce žádá vlastníky pozemků, aby ošetřili porosty v blízkosti vedení elektřiny.
 • U hřiště bylo nainstalováno venkovní cvičební náčiní. Je určeno pro školní děti i veřejnost.
 • Hasičská stříkačka jednotky požární ochrany Chanovice je v opravě.
 • V Černicích byla opravena návesní kaplička.
 • V zimním období proběhnou výřezy náletů a úpravy na hrázích některých obecních rybníků.
 • Ve spolupráci obcí v rámci Horažďovicka s vedením Plzeňského kraje jsou prováděny opravy silnic. Nyní proběhla oprava silnice na území naší obce v úseku od Defurových Lažan na Maňovice.

3) Finanční situace obce a změny rozpočtu

 • Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 10.514.000,- Kč.
 • Je nutné provést změny rozpočtu č. 8, příjmy navýšit o 407.005,- Kč (dotace na: obnovu lesa, pořádání výstav, opravy ploch a komunikací), výdaje zůstávají ve stejné výši, došlo jen k přesunu mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu. Vše dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava jednání zastupitelstva obce v listopadu 2019
V polovině listopadu proběhne mimořádné jednání zastupitelstva obce ohledně stavby „Stavební úpravy bývalé školy na bytový dům – 4 b. j. Defurovy Lažany“. Projednáno bude: výsledek hodnocení nabídek, výběr zhotovitele stavby a smlouva o dílo. Termín bude upřesněn.

5) Příprava rozpočtu na rok 2020

 • Přetrvávajícím problémem je zajištění dostatku pitné vody. Byl vypracován plán investic na rok 2020. Odborná firma provede kontrolu všech stávajících vodních zdrojů. Je nutné počítat s výdaji na zajištění pitné vody. Důležité.
 • Starosta obce vyzval zastupitele obce k předkládání návrhů požadavků na realizaci potřeb v roce 2020.

6) Právě realizované akce

 • Probíhá výběrové řízení na přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech na byty. Bylo podáno
  7 nabídek. Je třeba doplnit a upřesnit vítěznou nabídku o několik formálních údajů.

7) Různé a diskuse

 • Blíží se zima. Je nutné zajistit přívody vody a vodoměrné šachty před mrazem.
 • Dotaz Mgr. Hlůžkové: Mohla by obec pořádat Den seniorů na počátku října? Odpověď starosty: Ano, ale je nutné hledat vhodný termín a zastupitele, kteří se organizace akce ujmou.
 • Dotaz Mgr. Hlůžkové: Bylo by možné zpevnit plochu pod kontejnery na odpad v Újezdu? Odpověď starosty: Ano, v některých vesnicích již hotovo. V Újezdu bude provedeno v příštím roce.
 • Sobota 2.11.2019 – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 • Čtvrtek 7.11.2019 – Vánoční ozdoby z korku – rukodělný seminář s Mgr Ivou Sieberovou, v zámku.
 • Sobota 9.11.2019 – Vítání občánků.
 • Sobota 9.11.2019 – Fotosoutěž „Obec a její lidé“, v kulturním domě.
 • Čtvrtek 21.11.2019 – beseda „Rybníky na Blatensku 2.“, v kulturním domě.
 • Pátek 29.11.2019 – divadelní představení „Plynové lampy“, v kulturním domě.

8) Usnesení
Rada Obce Chanovice s c h v a l u j e :

 • Usnesením č. 19 – změny rozpočtu č. 8, příjmy navýšit o 407.005,- Kč, výdaje zůstávají ve stejné výši, došlo jen k přesunu mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, vše dle přílohy.
 • Usnesením č. 20 – pronájem místnosti v 1. patře Kulturního domu v Chanovicích paní Lence Wieprich na dobu neurčitou za 1.200,- Kč ročně.

9) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty

Číst dále