Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis z RO č. 13 ze dne 5. 8. 2020 od 18.00 hodin

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 5. 8. 2020 od 18.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích.
Program:

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 11 ze zasedání RO, ze dne 26.2.2020

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 26. 2. 2020 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 10 z RO ze dne 29.1.2020

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 1. 2020 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 9 ze zasedání RO dne 27.11.2019

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 27. 11. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 7 ze zasedání rady Obce 25. 9. 2019 od 18.00

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25. 9. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 6 ze zasedání RO dne 28.8.2019

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 28. 8. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 5 ze zasedání rady Obce 29. 5. 2019

Ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29. 5. 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 4 z RO 24. 4. 2019

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 24. 4. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.

Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce
4. Příprava konkrétních akcí k realizaci
5. Den proti úložišti 2019
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 
 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Marie Hlůžková, Jan Kestner, Miloslav Burda, Petr Končal, Miroslav Korbel, Ing. Oldřich Šebek, Václav Šmat, Petra Šubová.
 
1. Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 
 
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
– Pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje z Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly provádí právě nyní třídenní přezkoumání hospodaření a činností naší obce v roce 2018. Jedná se o pokračující kontrolu započatou na podzim. Výsledek bude znám na počátku května.
– Naše obec ještě musí vypracovat do konce května dvě závěrečná vyhodnocení dotačních akcí z PSOV PK 2018 tzv. integrované projekty. Jedna byla realizována Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka na společné naučné stezce a druhá Prácheňskem na pořízení odpočinkových posezení a mobiliáře.
– V rámci projednávání územního plánu obce Odbor územního plánování Městského úřadu Horažďovice předal k posouzení na Krajský úřad Plzeňského kraje stanoviska dotčených institucí. Pak by mělo proběhnout zapracování stanovisek do finální verze územního plánu a konečné veřejné projednání.
– Firma ČEVAK a.s. provede podrobnou prohlídku a prověření kamerami dvou vrtů v jímacím území pod Újezdem u Chanovic. Pitná voda upravovaná v technologickém zařízení na vodojemu vyhovuje ve všech parametrech. Trvá problém s nedostatkem vody ve vrtech. Ach, to sucho.
– Ve dnech 24. a 25. 5. 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Jsou zajištěni zapisovatelé 
a členi do pěti volebních komisí. Ve čtvrtek 2. 5. 2019 proběhne pracovní setkání členů komisí na OÚ Chanovice. Je potřeba zajistit i další potřeby k průběhu voleb – místnosti, vlajky, pomůcky, atd.
– S firmou Pfeifer bylo jednáno o provozních náležitostech – zaměstnanost, pořádek kolem areálu, směrování dopravců, aktuální stavební počiny v rámci firemního areálu, atd.
– Probíhají revize obecních budov a jejich zařízení. Aktuálně komíny, ruční hasicí přístroje, BOZP, atd. Byla provedena oprava ventilů rozvodů topení v kotelně v KD Chanovice.
– Uživatelé klubovny v KD Chanovice odpracovávají brigádnickou činností náklady na provoz. Uklízeli polámané větve po vichřici, zpracovávali palivo do KD, pomáhali při svozu odpadů, atd.
– K zápisu do první třídy se dostavilo, a v září by mělo nastoupit do školy, 13 dětí.
– Na letní prázdniny jsou připravovány údržbové práce ve školních budovách. MŠ – oprava oplocení, nátěry, I. stupeň – oprava fasády a souvisejících prvků včetně nátěrů, výměna zařizovacích předmětů 
na wc, II. stupeň – bílení chodeb. Všude údržba zeleně a další drobnější opravy.
– V Dobroticích, dle sdělení stavební firmy pro firmu ČEZ Distribuce, bude prováděna stavba nových elektro rozvodů v červenci až září 2019. Obec bude muset zajistit nové rozvody veřejného osvětlení.
– V Černicích je opět nabouraná autobusová čekárna. S ohledem na její stáří bude stávající čekárna odstraněna a postavena nová.
– Připravují se podklady k prodeji bytů v bytovém domě Chanovice 122 a 123. Podklady připravuje advokátní kancelář JUDr. Kubeše z Klatov za spolupráce dalších odborníků. 
– Probíhají přípravy na aktualizaci webových stránek obce ve spolupráci s firmou p. Rosy z Horažďovic.
– U obecního rybníčku Nesvačil u Černic nutno opravit hráz, protože po čtyřech sušších letech bez vody sákne. S ohledem na potřebu oprav a jeho evidenci jako požární nádrž pro Černice nebude již pronajímán. 
– Oba obecní návesní rybníky v Holkovicích jsou vedeny jako požární nádrže. Proto se o ně bude starat SDH Holkovice. Hladiny vod držet tak, aby byly ochráněny sousední domy před přívalovými vodami.
– U obecního rybníka Dolní Pásaný skončil dlouhodobý nájem k 31. 12. 2018. Rybník bude nutné vyčistit od náletových porostů. Což bude provedeno v zimním období. Spolu s rybníkem Pásaným bude sloužit k protizáplavovým opatřením pro Holkovice. 
– Na setkání starostů okresu Klatovy s vedením Plzeňského kraje byly vznášeny požadavky z oblasti Horažďovicka týkající se především tří oblastí – pomoc při zajištění výstavby Domu pro seniory, zajišťování ambulantní lékařské péče i chodu Nemocnice Horažďovice a údržby silnic.
– Byla předložena zpráva Policie ČR o bezpečnostní situace na území Obvodního oddělení Horažďovice.
– Do čekáren v Defurových Lažanech, Dobroticích a Újezdu u Chanovic byly umístěny „knihopoličky“ s knihami na volné zapůjčování a i případné doplňování od občanů.
– Bude zahájena pravidelná činnost turistické sezóny Informačního střediska (IC) v zámeckém areálu spojená s průvodcovstvím a provoz rozhledny na Chlumu. Za spolupráce proškolených studentů.
– Obec obdržela ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje za dlouhodobou péči o válečné hroby 
a zachovávání historického povědomí. 
 
3. Finanční situace obce
– Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 8.790.000,- Kč.
 
4. Příprava konkrétních akcí k realizaci
– Bylo vydáno stavební povolení na přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech na 4 byty. V návaznosti projektant upravuje projekt a rozpočet pro výběrové řízení, dle vyhlášky. Bude nutné připravit další podklady pro výběr zhotovitele stavby. Výběrové řízení a veškeré související potřeby spoluzajistí firma GPL Strakonice. Dále nutno připravit a projednat systém pro nabídku bytů.
– Na opravu komunikací v Chanovicích má obec přislíbenou dotační částku 350.000,- Kč. A na obnovu 
a údržbu fasády 1. stupně základní školy 100.000,- Kč. 
– Pro Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka je přislíbena dotace na opravu sakrálních památek. Celkem pro čtyři členské obce jde o částku 100.000,- Kč. 
– Přísliby jsou na základě projednání zastupitelstvem Plzeňského kraje. K dotacím musí být vždy vlastní finance. Je nutné zajistit a vypracovat celou řadu povinných podkladů ke smlouvám o dotace. A zároveň stavebně technické náležitosti k připravovaným pracím.
 
5. Den proti úložišti 2019
– Obce spojené v republikovém uskupení „Platforma proti úložišti, obce a občané hájí svá práva“ budou pořádat v sobotu 27. 4. 2019 „Den proti úložišti“. Setkání v naší lokalitě, plus start a cíl štafety, bude v Kvášňovicích. Starosta žádá zastupitele a občany o spoluúčast a spolupráci při této akci.
         
6. Různé a diskuse
– Dotaz na pronájem hrobových míst. – odpověď – Nájemní smlouvy na hrobová místa na hřbitově v Chanovicích budou aktualizovány všechny najednou. Po připravení smluv bude zveřejněna výzva k podpisům, ale až někdy na podzim. 
Nejbližší akce, na kterých se podílí naše obec:
– Sobota 27.4.2019 – „Den proti úložišti“.
– Sobota 27.4.2019 – „Pouť u sv. Vojtěcha v Újezdu u Chanovic“.
– Pátek 3. 5. 2019 – Zahájení turistické sezóny výstavou výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ Chanovice
– Sobota 18. 5. 2019 – Na kole okolo Chanovic
– Sobota 25. 5. 2019 – 130. výročí založení SDH Chanovice a okrsková hasičská soutěž
 
7. Usnesení
Rada Obce Chanovice nepřijala k žádnému bodu usnesení.
Jednotlivé body byly postupně prodiskutovány a se závěry souhlasili přítomní zastupitelé.
 
8. Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.45 hodin ukončil.
 
Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty

 


 

Číst dále

Zápis č. 1 ze zasedání rady Obce Chanovice ze dne 28.11.2018

konaného dne 28.11.2018 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále