Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Předpisy – Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Chanovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
• Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
• Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
• zák. č. 367/1990 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.
• zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
• zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
• zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
• zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
• Zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
• zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
• Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
• zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
• nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
• zák. č. 500/2004 – Správní řád
• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
• zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
• zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• zák. č. 159/2006 o střetu zájmů
• nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím
• zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
• vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
• vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
• vyhl. 578/2006, kterou se stanoví struktura a formát pro podávání oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb.
• zák. č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními na www stránkách obce ve složce „Vyhlášky a nařízení“. Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz
Úplné znění zákonů lze získat také např. na www.sagit.cz

Číst dále