Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Základní škola a její historie

První zmínky o chanovické škole pocházejí již z 18. století . Vyučovalo se v několika staveních .Nejvýznamnější učitelskou osobností chanovické obecné školy byl v letech 1838 – 1878 Konrád Zikán .

Nová školní budova
Roku 1877 byl v Chanovicích položen základní kámen nové školní budovy čp. 48 a už 1.9. 1878 se v ní začalo ve třech třídách vyučovat. V prvních letech se zde podle školní kroniky učilo kolem 220 dětí. O školu se starala školní rada, školu několikrát za rok navštěvoval školní dozorce .

Polévkový ústav
V zimě roku 1903 a 1904 byl pro přespolní děti zřízen polévkový ústav, který finančně podpořila Pavlina Schmidlová se svou dcerou a další zámožnější občané Chanovic. Polévkový ústav umožnil školní docházku více dětem. Peníze na školní pomůcky pro nejchudší děti se získávaly z divadelních představení, z výstav žákovských prací a také z darů zdejšího velkostatku .

První světová válka (1914 – 1918)
V této době vyučovali na škole jen dva učitelé, protože učitel Augustin Slanec byl odvelen na frontu. Děti vyráběly praktické dárky a posílaly je na frontu, podílely se na pořádání sbírek. V Chanovicích několikrát pobývali váleční uprchlíci z Haliče. V zimě roku 1917 a 1918 muselo být na několik týdnů zastaveno vyučování pro nedostatek uhlí. V této těžké době pomáhal mnoha chanovickým rodinám učitel Alois Vlk. Dne 10. listopadu 1918 se v Chanovicích konala slavnost ke vzniku Československé republiky a správa školy organizovala sbírku pro pozůstalé po padlých v První světové válce.

Meziválečné období
Vyučování ve všech třídách bylo obnoveno až 1. září 1920. Ve škole se hrálo loutkové divadlo, od roku 1923 vedli učitelé František Pihera a později Eduard Čapek ochotnické divadlo. Na závěr školního roku se konaly výstavy žákovských prací. Výtěžky z těchto činností sloužily na fond pro chudé děti, k nákupu knih, šicího stroje apod. V roce 1928 získala škola pozemek pro zelinářskou zahradu a cvičiště. Program na slavnost k 10. výročí založení Československé republiky secvičili s dětmi učitelé Karel Žížek a Václav Svojše. Pan učitel Žížek měl hlavní zásluhu na zřízení první autobusové linky z Horažďovic přes Chanovice do Kasejovic (1923 – 1933). Ve 30. letech nastoupili svou učitelskou dráhu v chanovické škole tyto významné učitelské osobnosti: paní Vlasta Mikolášková, provdaná Šmatová, pan Jan Kopřiva a manželé Marie a Josef Beranovi.

Druhá světová válka
Během 2. světové války byly od roku 1941 otevřeny jen dvě třídy, i když se v nich učilo 100 žáků. Vyučovali manželé Beranovi. Kvůli nedostatku paliva na topení trvaly zimní prázdniny od 19.12. 1941 do 4.3.1942. Během války měli žáci více hodin němčiny (již v 1. a 2. ročníku 4 hodiny týdně, vyučovala praktikantka Terezie Klaschková).  Časté byly infekční epidemie – plané neštovice, angína, spalničky, záškrt, zápal plic, černý kašel a příušnice. Od února do května 1945 bylo ve škole ubytováno 72 německých válečných uprchlíků, a proto se vyučovalo jen v jedné  třídě. 5. května 1945 zavlála nad budovou školy první československá vlajka. Pan učitel Josef Beran se stal členem Národního výboru a zároveň velitelem ozbrojené čety. 10. května přijela do Chanovic americká vojenská jednotka a 25. května jednotka západní československé tankové brigády .

Poválečné období
Vyučování bylo obnoveno 1.6.1945. Protože se po válce odstěhovalo mnoho rodin v rámci osídlování pohraničí, poklesl stav žáků na 50 – 70. Žáci a žákyně sami uklízeli (až do dubna 1947), sbírali šišky na topení a získávali peníze sběrem odpadových surovin a léčivých bylin. V červnu 1947 byli žáci na školním výletě v Praze. Děti začaly absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. Od září 1947 byla v budově zámku zřízena újezdní měšťanská škola, v roce 1953 byly obecní a měšťanská škola spojeny v tzv. osmiletou střední školu.

Založení měšťanské školy
Až do roku 1947 chodili v létě pěšky a v zimě jezdili chanovičtí žáci na kolech do měšťanských škol v Horažďovicích nebo v Kasejovicích. Jednání o zřízení měšťanské školy v Chanovicích byla zahájena již ve 30.letech (20. století). O založení měšťanské školy se nejvíce zasloužili pan Václav Kopáček, pan Eduard Zikán a pan Jan Pavlovský, kteří vypracovali žádost o zřízení měšťanské školy a zaslali ji Zemské školní radě. Občané z Chanovic a okolí pořádali sbírky, zábavy a divadelní představení ve prospěch budoucí školy. Upravovala se zámecká budova, která byla od roku 1945 ve státní správě. Ministerstvo školství a osvěty dalo 7.8.1947 souhlas ke zřízení školy. Slavnost k otevření školy se konala 17. srpna 1947 (slavnostní bohoslužba, zábavný program v zámeckém parku). Zúčastnil se jí i okresní školní inspektor a předseda Okresního národního výboru a výtěžek plynul do školního fondu. V pondělí 1. září 1947 šlo poprvé 91 žáků do nové školy v zámku. Do školy chodily děti z Chanovic, Dobrotic, Újezda, Nové Vsi, Defurových Lažan, Holkovic, Slatiny a Bezděkova. Ředitelem školy se stal pan Jan Kopřiva a první učitelský sbor dále tvořili Vlasta Šmatová, Josef Hanzl, Miloslav Vítovec, Věra Pilbauerová a Františka Šmrhová. Na začátku bylo hodně problémů - chyběl nábytek, školní pomůcky, nefungovalo osvětlení a sociální zařízení bylo v žalostném stavu. Mnoho pomůcek na výuku věnoval škole ředitel měšťanské školy v Praze 9, pan Karel Rubík. Místní občané podpořili školu nejen dary, ale i dobrovolnou prací. Již od počátku se škola prezentovala i na veřejnosti. Paní učitelka Šmrhová se věnovala divadlu, paní učitelka Šmatová připravovala taneční vystoupení .

 Významné mezníky v životě školy
1.září 1953 vznikla osmiletá střední škola v Chanovicích, měla 128 žáků z 12 obcí a šestičlenný pedagogický sbor.

1. září 1960 se chanovická škola stala základní devítiletou školou, chodilo do ní 159 žáků a vyučovalo zde 8 učitelů.  Žáci dostali poprvé zdarma učebnice a další školní potřeby.

1.září 1960 byla v budově obecné školy otevřena mateřská škola.

Od 4.září 1960 se začali žáci a učitelé stravovat ve školní jídelně.

Od 1.září 1975 mohli chodit žáci do školní družiny.

29.září 1975 byla otevřena nová mateřská škola.

V 70. letech se výrazně aktivizovala činnost Sdružení rodičů a přátel školy, které mimo jiné pořádalo rodičovské plesy.

Od roku 1995 je znovu obnovena devítiletá školní docházka.

Rekonstrukce školy
V roce 1971 byla zásluhou ředitele školy pana Rudolfa Valdmana (ředitelem od roku 1961) zahájena ve spolupráci s Krajským střediskem památkové péče v Plzni rekonstrukce zámku. V letech 1970 – 72 byla položena nová dlažba v průjezdu a na nádvoří zámku.

O prázdninách 1972 probíhala rozsáhlá stavební údržba (podlahy, okna, střecha apod.). V letech 1974 – 76 se obnovovala omítka zámku. Barokní malby na fasádě restaurovali akademičtí malíři Zdeněk Prokop a Pavel Reichrt z Prahy. Nad pracemi dohlížel pan Libor Gabriel z Krajského střediska památkové péče v Plzni. V roce 1979 bylo realizováno vytápění akumulačními kamny. V roce 1982 byl do tříd zakoupen nový nábytek.

 
Současnost školy
Od roku 1990 je ředitelkou školy paní Božena Legátová . V polovině 90.let 20. století byla existence školy pro klesající počet žáků ohrožena. Aktivitami obce se podařilo školu zachránit. Byl pořízen školní autobus, spádová oblast se rozšířila ze 6 obcí na 14, díky výstavbě obecních bytů a otevření pobočky Dětského domova Kašperské školy přibyli do školy další žáci.

Na počátku školního roku 2002/2003 má škola 152 žáky z 18 okolních obcí, které vyučuje vedle ředitelky deset učitelů.

Ve funkci výchovné poradkyně působí paní Mgr. Hana Vaněčková.

Nepovinné předměty: náboženství.

Volitelné předměty: seminář s ekologickým zaměřením, společenskovědní seminář, základy zdravé výživy, technické práce, základy administrativy, informatika, literárnědramatická výchova.

 Žáci 9.ročníku, kteří chtějí studovat na středních školách, jsou systematicky připravováni na přijímací zkoušky. Učitelé se zabývají i přípravou dětí na olympiády a soutěže: např. z matematiky, zeměpisu, biologie, českého jazyka; na soutěž v recitaci, dopravní a zdravotní soutěže, soutěž v kopané či dalších sportovních odvětvích.
Rozšíření výuky informatiky umožní zařazení školy do projektu Internet do škol. V rámci tohoto programu dostala chanovická škola v září 2002 osm nových počítačů a bude jí hrazen provoz včetně internetu po dobu tří let.
Další zkvalitnění technických podmínek místní školy umožňuje grant Evropské unie získaný v rámci mezinárodního projektu CHIMER. Cílem projektu je prostřednictvím dětí mapovat historické a přírodní památky v našem regionu a moderní technologií je zaznamenat pro další generace i je prezentovat v zahraničí prostřednictvím internetu, v budoucnu mobily třetí generace. Žáci již tak mají možnost pracovat s digitálním fotoaparátem, videokamerou či přístrojem GPS.
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
Dobrovolná organizace, která je zaregistrována při Základní škole Chanovice, aktivně pracuje v její prospěch, a to především v oblasti možností vícezdrojového financování a organizování kulturních akcí pro samotné děti.

Výbor SRPdŠ - předseda - Ing. Eva Pavlovská
                       - pokladník - Jiří Štěrba
                      - členové - Jiřina Průchová, Hana Hrdličková, Jitka Hůlková
    


Mimoškolní výchova a vzdělávání

Přehled kroužků při Základní škole Chanovice:

- kopaná /minižáci/
- keramický kroužek
- kroužek anglického jazyka
- kroužek mladých hasičů /v Defurových Lažanech/
- kroužek Kung – Fu
- zdravotní kroužek
- přírodovědný kroužek
- sportovní kroužek /relaxační cvičení, jóga, strečink/
- počítačový kroužek
- výtvarný kroužek pro mladší žáky
- logopedický kroužek
- dyslektický kroužek Prostory základní školy v Chanovicích (7)