Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 6

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 24. 6. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci, příprava letního období
3. Finanční situace obce 
4. Příprava staveb obce
5. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a rady obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci
- Starosta se zúčastnil v Plzni tiskové konference týkající se problematiky úložiště radioaktivního odpadu. Tam presentoval postoj schválený zastupitelstvem obce, nesouhlas v povolením průzkumů a úložištěm.
- Dne 23. 6. 2015 se zúčastnil starosta jednání ohledně provozu pošt s ředitelem pobočkové sítě pro západočeskou oblast a republikovým ředitelem úseku strategie. Hájil zájem venkovských obcí, který předpokládá zachování současných poboček na venkově. Dle sdělení představitelů České pošty se předpokládá postupné uzavření cca 40% poboček v ČR. Tak uvidíme.
- Další informace se týká skutečnosti, že ke konci roku 2015 se předpokládá uzavření Finančního úřadu v Horažďovicích.
- Ve spolupráci s firmou Čevak a.s., České Budějovice byl vypracován (aktualizován) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro naši obec, dle povinných pravidel Plzeňského kraje. Tento Plán bude posouzen vodohospodářskými orgány Krajského úřadu Plzeňského kraje a do další aktualizace bude závazný.
- Probíhají další jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a se Státním pozemkovým úřadem o možnosti převodu či přednostního prodeje několika pozemků státu naší obci.
- Řeší se připomínky k navrhovaným autobusovým jízdním řádům, které připravuje Plzeňský kraj.
- Proběhly revize hracích prvků venkovních hřišť u MŠ a na nádvoří zámku. Jsou nutné opravy.
- V létě budou zaměstnaní u obce brigádníci především z řad studentů z vesnic obce. Budou provádět drobnější opravy obecního majetku a údržbu ploch. Dále budou brigádníci zajišťovat provoz informačního centra, průvodcovství v zámeckém areálu a provoz rozhledny.
- Bude zhotoven dlážděný žulový chodník na hřbitově. Práci provedou pracovníci obce.
- Na kostele v Chanovicích je opravována střecha. Obec pomáhá s touto prací.
- Probíhá čerpání dotace na elektronický přechod místní knihovny na systém Clavius REKS a pořízení nového počítače.
- Probíhá příprava podkladů a tisk propagačních materiálů, též za finanční dotační podpory.
- Za Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka se připravují podklady na výběr techniky.
- Za sdružení Prácheňsko se připravují podklady pro výběr na dodání rozkládacího pódia.

3) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni v pokladnách cca 90.000,- Kč, na účtech cca 3.800.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 30. 6.2015 je 499.766,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 4 vyplývající z provozních náležitostí. Příjmy je nutné povýšit 
o 29.360,- Kč (především o získanou dotaci na knihovnu) a výdaje povýšit o 503.289,92 Kč (především vratka dotace 5% na místní komunikace), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava staveb obce
- Běží příprava parcel „Na Výsluní“ v Chanovicích. Provádějí se geologické průzkumy. Dále je vypracována projektová dokumentace na výběr zhotovitele a na realizaci stavby. Následně proběhne příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele.
- Byla připravena a podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na stavbu chodníku Chanovice – jih.

5) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- V Dobroticích bude za pomoci místních občanů opravena a vybílena kaplička. 
- V Holkovicích byl přidán jeden stožár veřejného osvětlení a upravena příjezdová cesta k dvěma novým rodinným domům. Připravuje se zde oprava místních komunikací na návsi a jejím okolí.
- V Holkovicích proběhl Dětský den. Organizátory byli místní hasiči a občané.
- Proběhla úprava nezpevněných cest v Defurových Lažanech, směrem na Novou Ves.
  
6) Diskuse
-  Od 1.7.2015 budou v Kulturním domě v Chanovicích fungovat nové služby: manikúra, pedikúra, masáže a péče o tělo - vše ale na objednávku. V provozu je rovněž kadeřnictví.
- Ve čtvrtek 25.6.2015 se uskuteční v konírně závěrečné vyhodnocení studijních a dalších úspěchů žáků ZŠ Chanovice za školní rok 2014/2015.
- V sobotu 27.6.2015 se uskuteční v Dobroticích nohejbalový turnaj - Memoriál Pepy Kubaně.
- V sobotu 4.7.2015 proběhne v zámeckém areálu a ve skanzenu v Chanovicích 13. ročník Dne řemesel.
- V sobotu 18.7.2015 se uskuteční v Chanovicích Memoriál Františka Pavlovského a Josefa Smitky.
- V sobotu 8.8.2015 se uskuteční v Defurových Lažanech hasičská soutěž - Memoriál Ladislava Duchoně.
- Během prázdnin budou probíhat koncerty, výstavy a další akce. Sledujte plakáty a stránky obce.
- Starosta požádal zastupitele o písemné příspěvky do novin Panoráma.

7) Usnesení
Rada Obce Chanovice schvaluje
- Usnesením č. 18 změnu rozpočtu č. 4., Příjmy je nutné povýšit o 29.360,- Kč a výdaje povýšit 
o 503.289,92 Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

8) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.50 hodin ukončil. 

Petr Klásek 
starosta 

Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty