Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 2

ze zasedání rady obce Chanovice konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
 Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu
4. Příprava hlavních činností a investičních akcí na rok 2015
5. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Jitka Havránková, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci
- Svaz měst a obcí ČR pořádá v Horažďovicích seminář pro zastupitele, nabídka pro členy zastupitelstva.
- Prap. Vl. Zajíc, je určeným pracovníkem Policie ČR za Obvodní oddělení Horažďovice pro naši obec.
- V březnu bude provedeno přezkoumání hospodaření obce, které bude trvat dva dny. Další nahlášené kontroly jsou též z krajského úřadu na provoz linkového autobusu, na ochranu životního prostředí atd.
- V k.ú. Chanovice se nachází čtyři pozemky par. č. 697, 699, 722/9 a 21, na kterých bývaly dříve rybníčky. Dnes jsou to zpevněné plochy. V katastru nemovitostí jsou stále vedeny jako vodní plochy. 
Je nutné požádat o vyřízení změny kultury. Rada obce souhlasí se změnou kultury uvedených pozemků.
- V k.ú. Dobrotice proběhla digitalizace katastrálních map. Obecní pozemek par. č. 273/1 byl zřejmě chybně přičleněn k pozemku soukromého vlastníka. Je nutné řešit na Katastrálním úřadě v Klatovech.
- Obec řeší náležitosti týkající se stavby „Silnice Chanovice – Oselce“, vlastnictví pozemku u Nové Vsi.
- Pan Vladimír Rohan má pronajatou stavební parcelu v lokalitě Chanovice - jih. Stavba domu nebyla provedena. Rada obce schvaluje, aby záležitost pomohl řešit právník. S cílem konání, aby by byl pozemek vrácen k dispozici obci a mohl být využit pro stavbu rodinného domu pro trvalé bydlení.
- Některé pozemky v Chanovicích u bytových domů a ve sportovním areálu jsou ve vlastnictví státu. Probíhají jednání a obec usiluje o získání pozemků do svého vlastnictví.
- Koncem roku 2014 získala obec dotaci na hospodaření v lesích ve výši 193 500,- Kč a na zpracování lesního hospodářského plánu ve výši 41.163,- Kč. Nutno ještě provést finanční vyhodnocení.
- V letošním roce bude obec žádat o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 
na opravu místních komunikací v Holkovicích.
- Do knihovny v Chanovicích byl před 12 lety pořízen počítač s programem pro půjčování a evidenci knih. Tento počítač i program už jsou nevyhovující. Za obec byla podána žádost na pořízení počítače 
a programu o dotaci na Ministerstvo kultury. Nutné i pro spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice.
- V roce 2012 byly obnoveny místní komunikace v Chanovicích. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu. Stále běží kontroly a šetření k tomuto projektu.
- Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o povolení průzkumných prací za účelem vybudování úložiště radioaktivního odpadu ve všech vytipovaných lokalitách. Proti tomu podala naše obec a další obce ze zdejší lokality „Březový potok“ rozklad (odvolání). Nyní je třeba doložit podrobné důvody podání rozkladu, do 4.2.2015. 
- V sobotu 18. 4. 2015 se uskuteční v Chanovicích koncert tří pěveckých souborů na protest proti úložišti. Bude se jednat o společnou protestní akci s dalšími pěti obcemi.
- Obec Chanovice je členem několika sdružení: DSO Horažďovicko, MAS Pošumaví, Prácheňsko, Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka. Pro starostu to znamená věnovat čas a úsilí činnostem vyplývajícím z těchto členství. Zvláště nyní po volbách a na přelomu roků jde o hodně času.
- Pitná voda ve vodojemu Chanovicích obsahovala vyšší množství uranu. V lednu 2014 byl napojen do vodovodní soustavy nový vrt u Újezda a byla předělaná technologie v úpravně vody. Jeden rok běžel zkušební provoz. Díky provedeným opatřením je množství uranu v normovém limitu. V lednu 2015 byla stavba jako celek zkolaudována, včetně technologie. Náklady celkem cca 1,45 miliónu Kč. 
- Pan B. Urbánek má pronajatý prostor v budově obecního úřadu, kde provozoval obchodní činnost. Pronájem končí. V pondělí 2. 2. 2015 předá pronajaté prostory zpět obci.
- Pan T. Plechinger vlastní nemovitost a pozemek v Defurových Lažanech. Část nemovitosti byla chybně zapsána do majetku Obce Chanovice. Pan Plechinger žádá o možnost odkoupení části stavby. Rada obce projednala a doporučuje prodej. Na příštím zasedání zastupitelstva obce bude rozhodnuto o odkoupení.
- Ing. Meduna zastupuje paní Klimkovou ve věci dodatečného povolení stavby „Sklad nářadí a pergola“ 
u domu č.p. 5 v Defurových Lažanech“. Podal žádost o souhlas se stavbou a žádost obci jako dopravnímu orgánu o povolení stavby. Starosta navrhuje, s ohledem na letité bezproblémové vztahy v místě s rodiči paní Klimkové, schválit souhlas s oběma žádostmi. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
 - Dále řešeny stavby v Defurových Lažanech u Česánků a u Hozmanů. Nutno zajistit účast na jednání se Stavebním úřadem Horažďovice na místě staveb.
- Firma ČEZ Distribuce a.s., Děčín žádá o uzavření dvou smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti v k.ú. Újezd u Chanovic. Jedná se o nové zemní vedení v místě zvaném „ve dvoře“, když realizace byla prováděna na žádost obce. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Obec Chanovice koupila pozemky v k.ú. Chanovice od p. Pavla Rašky z Karlových Varů a smlouva je již realizována . 
- Firma Kralovická lesní z Prahy koupila v k.ú. Chanovice les o výměře 5.590 m2. Dřevo ze 75 % vytěžila. Teď pozemek se zbývajícím porostem prodává za cenu 100.000,- Kč. Návrh na odkoupení pozemku. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Na elektronických stránkách Obce Chanovice je vyvěšena dražební vyhláška na prodej pozemků v k.ú. Holkovice. Jedná se o pozemky v bývalém lomu.
- P. Ondřej Klásek žádá o pronájem části pozemku v k.ú. Chanovice par.č. 222/24 u stavby č.p. 23. Souhlasí 4 členové rady obce, 1 se zdržel hlasování.
- P. Josef Flachs žádá o možnost zajištění pouti v Defurových Lažanech a v Chanovicích. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- V kulturním domě v Chanovicích jsou připraveny 3 místnosti k pronájmu pro drobné podnikání.
- V kulturním domě v Chanovicích měl před lety zřízenou živnost p. Petr Holub. Již několik let se zde nezdržuje. Obec Chanovice podá žádost o zrušení místa živnosti v kulturním domě v Chanovicích.
- Během roku 2014 bylo do kontejnéru Diakonie Broumov umístěného u obchodu p. Mandáka uloženo 7,3 tun ošacení a obuvi.
- V Chanovicích proběhla Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno celkem 5.691,- Kč.
- Obec Chanovice přispívala na zřízení babyboxu v nemocnici v Klatovech. Do konce roku 2014 už bylo v babyboxech v České republice zachráněno 113 dětí.
- byty Chanovice 122, 123 …………….
- Firma ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky nemovitostí k ořezání zeleně v blízkosti elektrického vedení.
- Obec Chanovice se stala partnerem Obce Pačejov v projektu: Rekonstrukce místních komunikací.
- Zastupitelstvo Obce Chanovice pověřuje finanční a kontrolní výbor Obce Chanovice prověřením uzavřených nájemních smluv.
- Rybník Nesvačil v Černicích a dva návesní rybníky v Holkovicích byly pronajímány soukromým osobám. Návrh starosty je, aby rybníky spravovali hasiči a rybníky sloužili místním občanům.
- Firma TJ Haas Chanovice žádá Obec Chanovice o příspěvek na opravu střešní krytiny na objektu na hřišti v Chanovicích. Bude dále projednáno zastupitelstvem obce.
- Běží podpůrné příspěvky od Obce Chanovice na vybudování domovní čističky, žumpy, zdroje pitné vody, ekologického topení a bytové jednotky. Vše je podmíněno trvalým pobytem v obci.
- P. Roman Kovář koncem roku 2014 opravil a vyčistil několik křížků na území obce. 
- Budova čističky odpadních vod v Chanovicích dosud není zapsána v Katastru nemovitostí jako stavba v k.ú. Chanovice.  (Na LV 1 pozemek a na něm stavba technického vybavení bez čp ?)
- Obec Chanovice získala licenci na provozování autobusové dopravy na rok 2015. Autobusem je svážena část dětí do Základní a mateřské školy Chanovice. Dále se autobusem dopravují děti z místní školy do Základní umělecké školy v Blatné. Autobus obsluhuje řidič p. Václav Chaluš. Je nutné hledat dalšího řidiče, který by mohl stávajícího v případě potřeby zastupovat.
- Stacionář Klíček Sušice nabízí pomoc osobám s mentálním či jiným postižením.
- Firma Čevak a.s. České Budějovice zaslala vyúčtování nájemného vodovodu a kanalizace v Obci Chanovice. Během roku 2014 zaplatila firma Čevak Obci Chanovice nájem ve výši 69.000,- Kč bez DPH.
- Budou probíhat školení členů jednotek SDH. Je nutné vyhledat další zájemce o tuto činnost z řad mladších občanů.
- Firma PROJINSTAL Plzeň žádá o vydání stanoviska k propojení firmy Haas Chanovice s telefonním vysílačem v kulturním domě v Chanovicích podzemním kabelem. Souhlasí všichni členové rady obce za dodržení stanovených podmínek.
- Ve čtvrtek 5.2.2015 se uskuteční zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Chanovicích. 
- Od roku 2015 mají občané povinnosti třídit kovový odpad. Ten je možné odvézt do kontejnéru u 1. stupně ZŠ v Chanovicích. Od r. 2015 povinnost obce likvidovat biologicky rozložitelný odpad
- Dokončuje se kulturní přehled na rok 2015. Starosta žádá občany a zástupce spolků, aby dodali podklady do připravovaného přehledu.

3) Finanční situace obce a změny rozpočtu
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech cca 2.170.000,- Kč, v pokladnách cca 100.000,- Kč. K 30. 1. 2015 bude zbývat uhradit úvěr ve výši 685.766,15 Kč.
- Je nutné provést změnu rozpočtu č 11 ke dni 31.12.2014. Příjmy povýšit o 479.446,- Kč, výdaje povýšit o 479.446,- Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava hlavních činností a investičních akcí na rok 2015
- V letošním roce je nutné zahájit přípravu parcel v Chanovicích Na Výsluní, chodníku Chanovic – jih 
a přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech. 

5) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce

6) Diskuse

7) Usnesení
Rada obce Chanovice  s c h v a l u j e   
- Usnesením č. 2 - změnu kultury pozemků k.ú. Chanovice par. č. 697, 699, 722/9 a 21.
- Usnesením č. 3 - vydání souhlasu se stavbou a povolení stavby „Sklad nářadí a pergola“ 
u domu č.p. 5 v Defurových Lažanech“. 
- Usnesením č. 4 - uzavření dvou smluv (IV-12-0005580) o zřízení věcného břemene – služebnosti pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. v k.ú. Újezd u Chanovic
- Usnesením č. 5 – nákup pozemku v k.ú. Chanvice, par.č. xxxxxx o výměře 5.590 m2 od firmy Kralovická lesní za den 100.000,- Kč
- Usnesením č. 6 – pronájem části pozemku v k.ú. Chanovice par.č. 222/24 p. Ondřejovi Kláskovi
- Usnesením č. 7 - zajištění pouti v Defurových Lažanech a v Chanovicích panem Josefem Flachsem
- Usnesením č. 8 – změny rozpočtu č. 11 ke dni 31.12.2014. Příjmy povýšit o 479.446,- Kč, výdaje povýšit o 479.446,- Kč, dle přílohy.

Rada Obce Chanovice  p o v ě ř u j e  členy finančního a kontrolního výboru Obce Chanovice prověřením uzavřených nájemních smluv do 25. února 2015. 

8) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.40 hodin ukončil. 

Petr Klásek,
starosta
Ing. Pavel Hlaváč,
zástupce starosty