Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 34 z RO 27. 6. 2018

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 27. 6. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení   
2. Komunální volby 2018
3. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
4. Finanční situace obce a změny rozpočtu
5. Příprava konkrétních akcí k realizaci
6. Dotační programy a projekty obce               
7. Různé a diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva
na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné.

2) Komunální volby 2018
- Do 31. 7. 2018 se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva Obce Chanovic. Podány musí být na Městský úřad Horažďovice. Všechny potřebné podklady jsou k vytištění na internetových stránkách Města Horažďovice. Nebo je možné vyzvednout si podklady osobně na Městském úřadě v Horažďovicích, nebo na Obecním úřadě v Chanovicích. Kandidovat mohou dospělí občané s trvalým bydlištěm v obci. Zajištění patnáctičlenného zastupitelstva je důležité pro samostatný chod naší obce

3) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Pan M. Křen žádá o uzavření Smlouvy a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka pro par. č. 700/28 Chanovice“ přes obecní par.
č. 700/36 v k.ú. Chanovice. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Připravuje se předžalobní výzva p. Rohanovi k dořešení situace ohledně pozemku v Chanovicích.
- Obec pořídí malotraktor k celoročnímu využití. Obec žádala o dotaci na pořízení, ta nebyla vybrána.
- Hostinec se sálem v kulturním domě stále není pronajat. Dosud se nepřihlásil žádný zájemce.
- Obec získala do dlouhodobé bezplatné výpůjčky další 2 kontejnery na plasty a 2 na papír. Pro občany
je k dispozici ještě několik kompostérů. Odpadů stále velmi přibývá, bude nutné hledat řešení likvidace.
- Obec obdržela od pojišťovny Kooperativy 52.598,- Kč. Jde o pojistné plnění za vytopenou obecní budovu v Defurových Lažanech. Opravy byly provedeny. Bude se muset vymalovat ještě část budovy.
- Firma ČEZ připravuje rekonstrukci elektrorozvodů v Dobroticích. Termín realizace není ještě znám.
- Úložiště radioaktivních odpadů – skončil ministr Hüner, tím i jím dané sliby na práva obcí padají.
- Naši obec navštívila hodnotitelská komise Vesnice roku 2018. Byly představeny jednotlivé vesnice.
- Obec Chanovice schválila prodej stavebního pozemku „Na Výsluní“ paní Havlíkové. Paní Havlíková
od úmyslu koupit pozemek odstoupila. Pozemek je opět v nabídce parcel v daném území.
- V červenci proběhne revize rozhlasu ve všech vesnicích obce a vyčištění jednotlivých reproduktorů.
- Plzeňský kraj poskytuje slevy na autobusovou a vlakovou dopravu v celém Plzeňském kaji. Více informací je na stránkách www.poved.cz. Pro obecní autobus je nutné pořídit nové vybavení, aby bylo možné uplatňovat slevy.
- Do základní školy Chanovice v letošním roce chodí 116 dětí. Na konci června ukončí školu 11 žáků. V září přijde 13 prvňáčků.

4) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 8.455.000,- Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 6, výdaje povýšit o 100.000,- Kč, dle přílohy. Jedná se o navýšení položky na pěstební činnost v obecních lesích. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

5) Příprava konkrétních akcí k realizaci
- Probíhá příprava a následně výstavba víceúčelového hřiště v Holkovicích. Stavební práce bude provádět firma Stavby Šafanda, Chanovice. Rada obce pověřuje starostu Kláska k podpisu rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele včetně smlouvy s dodavatelem. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech. Připravují se podklady ke kolaudaci. Opraveny byly i vnější a vnitřní povrchy stávající budovy.
- Proběhne výměna cca 700 m vodovodního potrubí k vodojemu v Chanovicích od vrtů pod Újezdem.
- Firma Pfeifer vyžaduje při vstupu do provozu firmy proškolení o bezpečnosti práce. Starosta školení absolvoval. Obec dodává do firmy kulatinu.
- Charita Horažďovice mapuje využívání poskytovaných služeb. Plánuje rozšíření nabídky služeb.
- Během prázdnin proběhnou opravy a údržba v budovách ZŠ a MŠ. Z velké míry pracovníky obce.
- Celkem 54 dětí ze Základní školy Chanovice bylo odměněno stipendiem za výborný prospěch, sportovní dovednosti a vědomostní znalosti, či za vzornou reprezentaci školy.
- V ZŠ a MŠ Chanovice proběhla šestidenní kontrola České školní inspekce. Z kontroly bude pracovníky České inspekce vypracován protokol.
- Obec během prázdnin zaměstnává brigádníky z našich vesnic. Provádějí údržbu obecních budov, sečení, nátěry, stavební práce a další. Na rozhledně a v informačním centru pracují brigádnice od května do října.

6) Dotační programy a projekty obce               
- Plzeňský kraj poslal smlouvu o poskytnutí dotace na podporu kultury – na pořádání výstav v roce 2018 ve výši 20.000,- Kč. S uzavřením smlouvy souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Plzeňský kraj poslal smlouvu o poskytnutí dotace na výročí roku 1918 – historické podklady, výstava, umělecká vystoupení a další, ve výši 60.000,- Kč. S uzavřením smlouvy souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Bylo podáno vyhodnocení dotace za Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka na dotaci od plzeňského kraje na naučnou stezku z roku 2017.
- Byla podána žádost o dotaci na údržbu pomníků padlých v 1. světové válce.
- Plzeňský kraj poskytne Obci Chanovice dotaci na opravu části cesty Holkovice – Plácek. Oprava však proběhne v celé délce, po dohodě zastupitelů obce. Proto se soutěží dvě etapy opravy. Probíhá výběrové řízení. V pondělí 9. 7. 2018 bude výběrová komise otevírat a hodnotit doručené obálky s nabídkami.
Rada obce pověřuje starostu Kláska, po proběhnutí výběrového řízení, k podpisu rozhodnutí a oznámení
o výběru dodavatele včetně smluv s dodavatelem. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

7) Různé a diskuse
- V sobotu 14. 7. 2018 se uskuteční pěší pochod a cykloakce Maňovice - Pačejov proti úložišti.
- V sobotu 21. 7. 2018 proběhne na hřišti ve Svéradicích Memoriál Fr. Pavlovského a J. Smitky.

8) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 104 změny rozpočtu č. 6, výdaje povýšit o 100.000,- Kč, dle přílohy.
- Usnesením č. 105 Smlouvu o poskytnutí dotace od Plzeňského kraje na pořádání výstav ve výši 20.000,- Kč.
- Usnesením č. 106 Smlouvu o poskytnutí dotace od Plzeňského kraje na výročí roku 1918 ve výši 60.000,- Kč.
- Usnesením č. 107 uzavření Smlouvy a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka pro par. č. 700/28 Chanovice“ přes obecní par.
č. 700/36 v k.ú. Chanovice.
- Usnesením č. 108 pověření P. Kláska na akce „Víceúčelové hřiště Holkovice“ a „Oprava místní komunikace Holkovice – Plácek“ k podpisu rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele včetně smluv s dodavateli.

9) Závěr    
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.30 hodin ukončil.

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty