Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 33 dne 30. 5. 2018

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 30. 5. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Příprava veřejného zasedání zastupitelstva obce
3. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
4. Finanční situace obce
5. Příprava konkrétních akcí k realizaci
6. Dotační programy a projekty obce                
7. Různé a diskuse
8. Usnesení
9. Závěr 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Miloslav Burda, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Ing. Matyáš Zicha.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva
na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Příprava veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. 2018 v Defurových Lažanech. Bude nutno projednat: Náležitosti k nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), změnu stanov DSO Horažďovicko, dotaci na komunikaci Holkovice – Plácek a realizaci akce, závěrečný účet obce Chanovice za rok 2017, pozemkové majetkové náležitosti a další.

3) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Pan Lukáš Černohorský žádá o pronájem místnosti v 1. paře kulturního domu k provozování kanceláře. Návrh na pronájem za 500,- Kč měsíčně. K tomu bude nájemce hradit spotřebu elektřiny, vody, stočného a plynu. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Hostinec v kulturním domě stále není pronajat, nepřihlásil se žádný zájemce. Nabídka pronájmu trvá.
- Lesní hospodář Ing. František Pavlovský seznámil přítomné se situací v obecních lesích. Problém je velké sucho a kůrovec. Probíhají jarní výsadby, výstavba oplocenek, kácení kůrovcových porostů, atd.
- V květnu byla provedena oprava poruchy hlavního vodovodního řadu v Chanovicích. Starosta poděkoval zaměstnancům firmy ČEVAK za rychlou a bezproblémovou práci při odstraňování havárie.
- Starosta poděkoval vedení Plzeňského kraje a Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje za opravu komunikace Chanovice – Dobrotice – Holkovice.
- V pátek 1. 6. 2018 se uskuteční v Chanovicích setkání zástupci firmy SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) s veřejností. Výzva - přijďte přednést svoje připomínky a námitky k problematice.
- V pondělí 4. 6. 2018 se sejdou v Chanovicích starostové obcí z lokality Březový potok a budou projednávat další společný postup v záležitosti úložiště.
- Ve čtvrtek 7. 6. 2018 proběhne celorepublikové setkání členů „Platformy proti úložišti“.
- O víkendu 9. a 10. 6. 2018 bude SÚRAO provádět výzkum veřejného mínění v naší lokalitě. Chtějí dotazníkovým řízením oslovit až 300 obyvatel.
- Na adrese Chanovice č.p. 36 (obecní úřad) má nahlášenu evidenční úřední adresu 19 osob. S tím jsou spojeny různé činnosti a povinnosti obce. Což zabírá dost času. Mnohdy se jedná s policií, soudy, apod.
- Starosta je členem hodnotitelské komise MAS Pošumaví pro region českého jihozápadu a republikové hodnotitelské komise Ministerstva kultury. Hodnocení se týká konkrétních projektů dotačních programů.  
- Je vypracováván průkaz energetické náročnosti budov Chanovice č.p. 122 a 123. Nájemníci postupně spláceli cenu bytů. Byty jim budou převedeny do osobního vlastnictví. Je nutné připravit řadu podkladů.
- Neustále se navyšuje množství odpadů vyprodukovaných občany. Tím se navyšuje četnost odvážení odpadů, manipulace s nimi a následně platby za odvoz a uložení odpadů. 
- Na hřbitově v Chanovicích proběhla revize hrobových míst. Na hřbitově mají možnost pronajímat si hrobová místa a urnové schránky pouze občané z vesnic naší obce.
- Obec zaměstnává Janu a Helenu Pakšteflovi na poloviční úvazek na dobu 3 měsíců. Část nákladů hradí úřad práce. Starosta vyslovil spokojenost s jejich prací pro obec.
- Obecní autobus funguje v režimu veřejné dopravy. Takže se musí v červnu zajistit odbavovací program do jízdního strojku, dle nových slevových pravidel Plzeňského kraje.
- Obec podepsala kupní smlouvu s firmou Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice na prodej dřeva. Na každé čtvrtletí je domlouvána a sepsána nová smlouva.
- V Základní a mateřské škole Chanovice proběhla kontrola hospodaření za rok 2017, zaměřená na účetnictví a využívání finančních prostředků. Kontrolu provádí odborná firma. K tomu prováděla šestidenní kontrolu celkového chodu školy Česká školní inspekce. Písemné zprávy budou zaslány. 
- V Kulturním domě v Chanovicích proběhly revize plynových zařízení a kotelny.

4) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.474.000,- Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 4, příjmy povýšit o 13.400,- Kč (pronájem plynovodu), výdaje povýšit o 130.000,- Kč (požární ochrana a opravy rybníků), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

5)Příprava konkrétních akcí k realizaci
- Probíhají práce na přípravě realizace stavby na víceúčelovém hřišti v Holkovicích.
- Přístavba hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech je před dokončením.
- Připravuje se k realizaci: oprava komunikace Holkovice – Plácek, výměna vodovodního potrubí od silnice na Újezd k vrtům u rybníka Velký, doplnění a úprava technologie v úpravně pitné vody ve vodojemu v Chanovicích, údržba hasičské zbrojnice v Holkovicích, přestavba bývalé školy v Defurových Lažanech na byty.

6) Dotační programy a projekty obce                
- Byly podány další dvě žádosti o dotaci: Na údržbu pomníků padlým v 1. světové válce a na knihu o pivovarech na Klatovsku.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka dokončilo první etapu prací na nové naučné stezce. Letos se bude pokračovat vylepšováním stezky.

7) Různé a diskuse
- Pátek 1.6.2018: Projednávání problematiky úložiště zástupci SÚRAO s veřejností
- Sobota 2.6.2018: Sportovní dětský den v Holkovicích 
- Středa 13.6.2018: Chanovice navštíví hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2018.
- Sobota 16.6.2018: Letní koncert Volného sdružení Horažďovických zpěváků a muzikantů
- Neděle 17.6.2018: Pouť v Defurových Lažanech
- Sobota 23.6.2018: Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale - Dobrotice
- Blíží se termín podávání kandidátek do podzimních voleb zastupitelstva obce! Navrhujte.

8) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 101 změny rozpočtu č. 4, příjmy povýšit o 13.400,- Kč, výdaje povýšit o 130.000,- Kč, dle přílohy. 
- Usnesením č. 102 pronájem místnosti č. 4 v 1. patře Kulturního domu v Chanovicích k provozování kanceláře p. Lukášovi Černohorskému za cenu 500,- Kč měsíčně.
- Usnesením č. 103 výběrovou komisi na dodavatele staveb 2018 – V. Šmat, P. Hlaváč a P. Klásek.

9) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.00 hodin ukončil.

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty