Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 32 ze 25. 4. 2018

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25. 4. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce
4. Příprava konkrétních akcí k realizaci
5. Dotační programy a projekty obce                
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Ing. Eva Pavlovská, Miroslav Pešek, Petra Šubová.

1)  Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Sbor Velkobor žádá o příspěvek na svoji činnost. Návrh na dar ve výši 5.000,- Kč na pořádání koncertů a kulturních akcí. Sbor pravidelně vystupuje i v naší obci. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Pracuje se stále na novém (aktualizaci) územním plánu Obce Chanovice, platí pro všech šest vesnic.
- Byla podepsaná kupní smlouva na nákup více jak 25.000 m2 pozemků v Defurových Lažanech.
- Starosta navrhl k projednání opravu celé cesty Holkovice – Plácek. Původně zvažována oprava poloviny cesty, na kterou obec získala nyní dotaci 400.000,- Kč. Po konzultaci přítomných zastupitelů bylo rozhodnuto o opravě komunikace v celé délce. Starosta byl pověřen k přípravě realizace.
- Obec požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o převod pozemků u řadových domů v Chanovicích do vlastnictví obce. Pozemky jsou využívány jako přístup k domům. ÚZSVM zaslal vyrozumění, je snad možnost, že část pozemků bude převedena obci bezplatně, ale část musí obec koupit. Je nutné doplnit požadované podklady.
- Na Katastrálním úřadě v Klatovech jsou řešeny změny kultur některých pozemků ve vlastnictví obce. Souvisí s tím různorodá úřední jednání a dokladování.
- Plzeňský kraj žádá o dotaci na dopravní obslužnost (zajištění autobusové dopravy ČSAD přes vesnice Obce Chanovice) ve výši 47.916,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Probíhá oprava komunikace Chanovice – Dobrotice – Holkovice. Uzavírka bude trvat do 4. 5. 2018. Obec zajišťuje náhradní dopravu za autobusy ČSAD pro rychlejší a kvalitnější provedení opravy.
- V Holkovicích probíhají prohlídky kanalizačních potrubí, kvůli řádnému provozu a stavbě hřiště.
- V Holkovicích proběhla oprava části hráze a oprava přepadu rybníka Podkolářík.
- Připravují se podklady pro převod bytů v bytovém domě v Chanovicích č.p. 122 a 123.
- Firma Vodafone žádá o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek u Černic, na kterém má vysílací věž, do roku 2030. Jedná se o ceně nájmu. 
- Jednání s firmou Maruis Pedersen a.s. ohledně zlepšování provozu a informací o likvidaci odpadů.
- Na nabídku pronájmu Kulturního domu v Chanovicích se dosud nepřihlásil žádný zájemce.
- V obecních budovách probíhají revize komínů, spalinových cest, elektroinstalace a elektrických zařízení, hasicích přístrojů a další.
- V květnu začne platit nový zákon o ochraně osobních údajů, zvaný GDPR. V tomto poskytne součinnost naší obci DSO Horažďovicko.
- V rámci příprav dotačních rozvojových a investičních projektů ve školství je naše obec zapojena přes MAS Pošumaví do mapování regionu Horažďovicka a Sušicka.
- DSO Horažďovicko plus další tři obce z ORP Horažďovice se dohodly na přípravě a vydání vlastivědné publikace o zdejším regionu. Organizátorem přípravy je naše obec.
- Pan Luboš Smolík připravuje pro naši obec publikaci o Velké válce (1. světové) a výstavu.
- Pan V. Červenka a paní H. Vanišová připravují publikaci „Šlechtické rody na chanovickém panství“.
- Historik Jan Jirák připravuje publikaci o historických pivovarech na okrese Klatovy, včetně Horažďovicka. Zatím je zmapováno přes 130 pivovarů, z toho jeden v Chanovicích a další v Defurových Lažanech. O vydání jednáno s Plzeňským krajem, když organizačním partnerem by byla naše obec.
- V roce 2019 uběhne 100 let od založení tesařské firmy v Chanovicích p. Janem Pavlovským.
Starosta žádá občany o poskytnutí podkladů a informací týkajících se stoleté historie firmy.
- Eva Legátová zpracovala kroniku Obce Chanovice za rok 2017. Starosta děkuje za celoroční práci.
- Naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2018.
- Klatovské muzeum bude ve skanzenu stavět další zachráněnou stavbu.
- V roce 2015 byla podána žaloba na ministra životního prostředí kvůli povolení průzkumných prací pro úložiště radioaktivních odpadů. Obec nyní obdržela rozsudek: „podané námitky měly být brány v potaz 
a průzkumné práce neměly být povoleny“. Ty však proběhly už v roce 2016. Alespoň malá sadisfakce.
- Starostové z lokality Březového potoka předložili námitky proti úložišti ministrovi MPO T. Hünerovi.
- Proběhl 4. ročník Dne proti úložišti. Petici proti úložišti podepsalo 1.375 občanů. Starosta děkuje za podporu občanům a za spolupráci při organizaci.
3) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.848.000,- Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 3, výdaje povýšit o 27.500,- Kč, dle přílohy (20.000,- Kč spoluúčast na Hrách bez hranic 2018 ve Svéradicích). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava konkrétních akcí k realizaci, připravované akce v roce 2018:
- Výměna vodovodního potrubí od silnice na Újezd k vrtům u rybníka Velký.
- Doplnění a úprava technologie v úpravně pitné vody ve vodojemu v Chanovicích.
- Víceúčelové hřiště v Holkovicích.
- Přístavba hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech – stavba již probíhá.
- Oprava komunikace Holkovice – Plácek.

5) Dotační programy a projekty obce                
- Obec získala dotace: oprava komunikace Holkovice – Plácek (400.000,- Kč), kulturní léto výstavy (20.000,- Kč), výročí Velké války (60.000,- Kč), provoz „školního“ autobusu (na ztrátovost 273.120,96 Kč, na poskytované slevy 41.755,- Kč). Žádost o dotaci na hřiště v Holkovicích byla zamítnuta.
- Byla podána žádost o dotaci na pořízení malotraktoru s příslušenstvím.
- DSO Horažďovicko získalo dotaci na pořízení pojízdné prodejny ve výši 800.000,- Kč.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka získalo dotaci na naučnou stezku ve výši 140.000,- Kč. V roce 2017 začaly práce na stezce. V letošním roce budou pokračovat.
- Sdružení Prácheňsko získalo dotaci na mobiliář (posezení, informační cedule) ve výši 330.000,- Kč.

6) Různé a diskuse
- Sobota 28.4.2018: Pouť v Újezdu u Chanovic a mše u kapličky sv. Vojtěcha.
- Pátek 4.5.2018: Zahájení turistické sezóny, vernisáž výstavy, posezení s muzikou v zámeckém areálu.
- Sobota 5.5.2018: Osvobození 1945 (zámecký areál).
- Úterý 15.5.2018: Zápis dětí do Mateřské školy Chanovice.
- Pátek 18.5.2018: Divadelní představení „Velké lhaní“ - divadlo Tyjátr (KD Chanovice).
- Sobota 19.5.2018: „Na kole okolo Chanovic“ – sportovně naučná akce na kolech pro všechny.

7) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 97 změny rozpočtu č. 3, výdaje povýšit o 27.500,- Kč.
- Usnesením č. 98 Smlouvu o poskytnutí daru sboru Velkobor na jeho činnost ve výši 5.000,- Kč.
- Usnesením č 99 Smlouvu o poskytnutí dotace Plzeň. kraji na dopravní obslužnost ve výši 47.916,- Kč.
- Usnesením č. 100 opravu celé trasy cesty Holkovice – Plácek na zpevněný povrch. 

8) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.30 hodin ukončil.

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty