Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 28 ze 27. 9. 2017

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 27. 9. 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
4. Různé a diskuse
5. Usnesení
6. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Petr Končal, Miloslav Burda, Ing. Eva Pavlovská, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Matyáš Zicha.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Parcely pro bytovou výstavbu v Chanovicích Na Výsluní jsou stavebně dokončeny. Stavební úřad Horažďovice vydal územní rozhodnutí o změně využívání území. Na Katastrální úřad Klatovy byla podána žádost o zapsání geometrického plánu, který dělí území na jednotlivé parcely, na obecní cesty 
a veřejné plochy. Proto rada obce rozhodla o zahájení nabídky parcel k prodeji od 10. 10. 2017 od 8.oo hodin. Žádosti musí zájemci podávat na určených obecních formulářích a osobně. Prodej jednotlivých pozemků bude schvalovat zastupitelstvo obce.
- Na základě výběrového řízení byla na stavbu „Kanalizace pro bytový dům č.p. 58 v Defurových Lažanech“ vybrána firma Stavby Šafanda s.r.o., Chanovice. Kanalizace bude vybudována ještě v letošním roce. Jedná se o podmíněnou stavbu pro další stavební úpravy bývalé školy. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby a to ve výši 530.257,46 Kč bez DPH. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Dokončuje se stavba „Chodník Chanovice – jih“. Konkrétně obruby a zpevněné plochy pod kulturním domem. Zároveň se opravuje dešťová kanalizace od Kulturního domu v Chanovicích. Proběhne i úprava zelených ploch v daném území. Bude následovat zajištění všech potřebných dokumentů a podána žádost 
o kolaudaci.
- Proběhla plošná oprava obecních cest v Černicích. Na tuto akci se čerpala dotace od Plzeňského kraje 
ve výši 270.000,- Kč.
- Na Ministerstvo zemědělství bylo zasláno vyhodnocení již získané dotace na zdvojení výtlaku surové vody k vodojemu na Chlumu.
- Kulturní dům v Chanovicích není od začátku září pronajat. Zatím se nepřihlásil žádný zájemce.
- Správě úložišť radioaktivních odpadů vypršel termín k provádění průzkumných prací. Proto zahájila 
tzv. výzkumné práce, na které povolení nepotřebuje. Obce byly o tomto kroku jen písemně informovány.
- Obec Chanovice musí provést aktualizaci obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Do Holkovic bude přidán kontejner na plasty, je objednán. Do Chanovic je objednán velký kontejner na směsný odpad. Nově budou osazeny jiné kontejnery ke hřbitovu v Chanovicích a na Plácek, objednáno.
- DSO Horažďovicko připravuje rozšíření sběrného dvora v Horažďovicích (rozšíření ploch a vybavení). Sběrný dvůr budou využívat členské obce, které se na tomto projektu budou spolupodílet.
- Pojízdná prodejna navštěvuje čtyři vesnice naší obce. Zatím je občany méně využívána. Provozovatel připravuje rozšíření vybavení a sortimentu. Proto naše obec zatím bude hradit čtvrtletní příspěvky.
- Řeší se vlastnictví pozemků u řadových domů v Chanovicích s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Šest řadových domů je postaveno zcela či z části na státních pozemcích. Obec Chanovice podá na výše uvedený úřad žádost o získání dvou pozemků par. č. 505/12 a 510/2, které slouží jako přístupové komunikace k řadovým domům. 
- Ve dnech 11., 12. a 13.10. 2017 proběhne na obecních úřadě dílčí přezkoumání hospodaření naší obce 
a DSO Horažďovicko za rok 2017.
- Pan Jan Klečka, Holkovice bude provádět nové přípojky elektřiny a vodovodu na jeho soukromé pozemky. Stavební práce budou probíhat i na obecní veřejné komunikaci. 
- V Chanovicích bydlí cca 80 cizinců. Někteří z nich zde mají trvalý pobyt a jiní jsou ubytováni na podnikové ubytovně nebo v soukromých bytech.
- S firmou Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice proběhla jednání ohledně požadavků v rámci přípravy nového územního plánu a realizace nového zemního kabelu pro přívod elektřiny z Horažďovic.
- V Dobroticích bude provedeno během října zateplení komína od kotle na zemní plyn na obecní budově.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka dostalo dotaci na naučnou stezku ve výši 200.000,- Kč.
- DSO Horažďovicko dostalo dotaci na opravu sakrálních památek. V naší obci se budou opravovat čtyři památky.
- Do obecní budovy v Defurových Lažanech bude zakoupeno třicet nových židlí.
- V rámci přípravy rozpočtu na rok 2018 je nutné vytvořit seznam požadavků za jednotlivé vesnice obce.

3) Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 4.900.000,- Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 7, příjmy povýšit o 295.000,- Kč, výdaje povýšit o 507.250,- Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Různé a diskuse
- S radním Plzeňského kraje p. Čížkem je jednáno o opravě krajské silnice Chanovice – Dobrotice – Holkovice – Velký Bor.
- V sobotu 7.10.2017 se bude konat ve skanzenu v Chanovicích 11. ročník Dne potraviny. 
- V pátek 13.10.2017 se uskuteční výlov obecního rybníka Pásaného a prodej ryb.
- V sobotu 14.10.2017 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- V neděli 15.10.2017 se uskuteční na hřišti v Chanovicích Drakiáda.
- Ve dnech 20. a 21.10.2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Okrskové volební komise měly první setkání a jsou připravovány volební místnosti.

5) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 85 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Kanalizace pro bytový dům č.p. 58 v Defurových Lažanech“ s firmou Stavby Šafanda s.r.o, Chanovice.
- Usnesením č. 86 změny rozpočtu č. 7, příjmy povýšit o 295.000,- Kč, výdaje povýšit o 507.250,- Kč, dle přílohy.
- Usnesením č. 87 zahájení nabídky prodeje parcel pro bytovou výstavbu v Chanovicích Na Výsluní od 10. 10. 2017 od 8.oo hodin.

6) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.40 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty