Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 29

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25.10.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
4. Příprava rozpočtu obce na rok 2018 a konkrétních akcí k realizaci
5. Různé a diskuse
6. Usnesení
7. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Ing. Eva Pavlovská, 
Ing. František Pavlovský, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1)  Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a členy zastupitelstva
na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Na příštím zasedání zastupitelstva obce bude řešeno:
* Podání tří písemných žádostí o parcely v Chanovicích „Na Výsluní“, prodej pozemků.
* Pronájem Kulturního domu v Chanovicích a jeho provoz.
* Změna Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
* Příprava Plánu investic na rok 2018 na vodohospodářském majetku obce.
* Paní Olga Kittnarová, která vlastní rekreační objekt v Černicích, žádá o pronájem a částečný prodej pozemků v Černicích. Pozemek byl před lety částečně oplocen a částečně zastavěn.
- Byly dokončeny akce, které byly letos podpořeny dotacemi z Plzeňského kraje: Oprava místních komunikací v Černicích (dotace 270.000,- Kč), podpora činnosti IC, tvorba a tisk propagačních materiálů (dotace 15.000,- Kč), kulturní léto, pořádání výstav (dotace 20.000,- Kč), obnova lesního porostu (dotace 73.800,- Kč – již v březnu). A byla podána další žádost o dotaci na obnovu lesního porostu na tento rok. Rada naší obce vyslovuje poděkování radě a zastupitelstvu Plzeňského kraje za podporu našich činností.
- V rámci Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka se pracuje na nové naučné stezce v délce 22 km. Na tuto stezku byla získána z Plzeňského kraje dotace 200.000,- Kč.
- Proběhlo dvoudenní dílčí přezkoumání hospodaření Obce Chanovice za rok 2017 a dílčí jednodenní přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2017. Nebyly shledány chyby a nedostatky. Starosta obce vyslovil poděkování za odváděnou práci paní I. Strakové.
- Stálou a denní činností a starostí je zásobování pitnou vodou za pomoci firmy ČEVAK a.s. České Budějovice. Letos bylo provedeno zkapacitnění výtlaku surové vody za pomoci dotace z MZe ve výši 467.000,- Kč. Stále se řeší dostatek vody pro vesnice zásobované z chanovického vodojemu. Jde o dva velké problémy, nedostatek vody a u některých zdrojů nadlimitní příměs uranu. Situaci zhoršuje nedostatek srážek v posledních třech letech a velká letní sucha. Do vodovodní soustavy byl před šesti lety napojen nový vrt o hloubce 66 metrů. Po několika letech využívání v něm klesla hladina vody. Není tedy možné nařeďovat vodu z ostatních vrtů a tím dochází k navýšení uranu v pitné vodě, zvláště v létě. Pro čištění vody je možno použít speciální filtraci. Toto zařízení vyjde na cca 700.000,- Kč. Jsou i další možnosti, ale ty jsou finančně náročnější. U všech variant je nutná následná údržba, výměna filtrů, atd. Dále je nutné na příští rok ještě počítat s výměnou vodovodního potrubí v trase od vrtů pod Újezdem. 
- Proběhly parlamentní volby, které zajišťovalo pět volebních komisí a starosta jim děkuje za práci.
- Firma Pfeifer Holz s.r.o. nechala zpracovat osazení dopravního značení pro příjezd těžké automobilové dopravy do firmy. Nyní je projednáván tento návrh na správě silnic a na Policii ČR. 
- Firma Pfeifer Holz s.r.o. žádá o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě vrátnice, váhy a odstavné plochy pro kamiony. Všichni přítomní členové rady obce souhlasí s realizací této stavby.
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje přislíbila, že do konce roku 2017 bude provedena plošná oprava asfaltové komunikace v úseku Holkovice - Velký Bor.
- Plzeňský kraj zaslal Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou. Na provoz autobusu přispěje částkou 349.366,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Na základě podkladů od naší obce vydal Plzeňský kraj pro dopravce Obec Chanovice finanční způsobilost pro provoz „školního autobusu“. Pro provoz autobusu je nutné pořídit nový odbavovací systém a strojek. 
- Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byla podána žádost o získání dvou pozemků 
v k.ú. Chanovice. Jedná se o přístupové pozemky k bytovým a řadovým domům v Chanovicích.
- SÚRAO provádí výzkum pro zjištění geologického podloží. Obec jen dostala oznámení, že na území obce se budou pohybovat pracovníci pro výzkumné práce.
- Ředitel Nemocnice následné péče LDN Horažďovice Ing. Grolmus žádá naši obec o příspěvek na provoz sociálních lůžek na rok 2018. Bude řešit zastupitelstvo obce v rámci rozpočtu na rok 2018. Rada doporučuje zařadit částku cca 15 – 20.000,- Kč.
- Firma ČEZ Distribuce poslala upozornění na odstranění a okleštění větví stromů a keřů na soukromých pozemcích blízko vedení elektřiny.
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje provede 9.11.2017 na obecním úřadě kontrolu plnění úkolů v krizovém řízení.
- V Holkovicích proběhla stavba vodovodní a elektro přípojky Jana Klečky k jeho pozemkům. Obec v Holkovicích opravila veřejné osvětlení.
- Obcí je podporován provoz pojízdné prodejny. Jednáno s Plzeňským krajem o podpoře prodejen na venkově. Toto snažení probíhá i v rámci Sdružení Prácheňsko a DSO Horažďovicko.
- Proběhla technická prohlídka sportovního vybavení v tělocvičně, sportoviště a dětského hřiště. Bude zakoupeno nové sportovní náčiní a vybavení do tělocvičny a na venkovní sportoviště, dle potřeb ZŠ.
- Obec obdržela poděkování za účast a příspěvek do soutěže Zlatý erb. Jedná se o webové stránky obce.
- V Chanovicích má být provedena částečně nová kabelizace od firmy Pfeifer s.r.o. ke kulturnímu domu.
- Plzeňský kraj bude oceňovat řemeslníky, kteří zachraňují tradiční lidová řemesla. Navazuje se tím i na činnosti klatovského muzea v Chanovicích. Muzeum v Klatovech dostalo tento krajský projekt na starost.

3) Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 4.287.000,- Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 8, příjmy povýšit o 1.114.000,- Kč (hlavně prodej dřeva), výdaje povýšit o 618.200,- Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava rozpočtu obce na rok 2018 a konkrétních akcí k realizaci
- Je nutné řešit problém s nedostatkem pitné vody, přestavbu bývalé školy v Defurových Lažanech na byty, nové rozvody a svítidla pro veřejné osvětlení v Dobroticích, hřiště pro děti v Holkovicích, atd. 

5) Různé a diskuse
- V sobotu 11.11.2017 se uskuteční Vítání občánků. Za poslední rok se jich narodilo sedm.
- Přestože je hledán nájemce do Kulturního domu v Chanovicích, tak se zde uskuteční několik akcí:
*V sobotu 11.11.2017 proběhne Hasičská veselice.
* V pátek 17.11.2017 bude hrát kapela Brutus.
* Ve čtvrtek 23.11.2017 proběhne beseda na téma „Pivovarnictví na Šumavě“ s Fr. Strnadem, spojená s hudebním vystoupením heligonkářů a ochutnávkou železnorudských piv.
* Ve čtvrtek 14.12.2017 proběhne beseda na téma „Národní hosté a poslední měsíce války“ s J. Jirákem.

6) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 88 Dodatek č. 1/2017 o zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou na území Plzeňského kraje, příspěvek ve výši 349.366,- Kč.
- Usnesením č. 89 změny rozpočtu č. 8, příjmy povýšit o 1.114.000,- Kč, výdaje povýšit o 618.200,- Kč, dle přílohy.

7) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil.

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty