Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 26

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 30.8.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
4. Různé a diskuse
5. Usnesení
6. Závěr 
Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Ing. Eva Pavlovská, Karel Kareš, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Během posledního roku byla pětkrát odstraňována porucha na vodovodním potrubí v části od vrtů pod Újezdem směrem ke hřišti v Chanovicích. Bude nutná výměna potrubí.
- Hostinec a sál v Kulturním domě v Chanovicích byl předán zpět obci. Provoz slečnou L. Korytářovou byl po třech a půl letech ukončen k 31.8.2017. Pětičlenná komise, která za obec přebírala prostory a vybavení, neshledala žádné problémy. Je jen nutné dořešit některé smlouvy na odběr energií, vody, apod. Nový nájemce se dosud nepřihlásil.
- Stavební parcely v Chanovicích Na Výsluní jsou stavebně dokončené. Proběhly kolaudace jednotlivých staveb. Nyní probíhá řízení o změně využití území. Bude podána žádost na Katastrální úřad Klatovy o zápis rozdělovacího geometrického plánu.
- Chodník Chanovice – jih je dokončen. Probíhá úprava okolních pozemků, parkoviště před obchodem, místa pro kontejnery na odpad. Následně budou připravovány podklady pro kolaudační řízení.
- Připravuje se napojení kanalizace v Defurových Lažanech od bývalé školy. Proběhne poptávkové řízení. V pátek 22.9.2017 se sejde komise ve složení P. Hlaváč, V. Šmat, P. Klásek k výběru zhotovitele stavby.
- S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jsou řešeny pozemky v Chanovicích u řadových domů. Pozemky patří nyní státu a jsou ve správě ÚZSVM, ale stavby na pozemcích jsou soukromých osob. Probíhají jednání s pracovníky ÚZSVM a vlastníky domů na pozemcích.
Obec řeší získání pozemků od ÚZSVM, které slouží jako přístupové cesty k domům.
- V obecních lesích probíhá zvýšená těžební činnost, kvůli přemnožení kůrovce a nadměrnému suchu. Ing. František Pavlovský seznámil zastupitele se situací. Krajský úřad vyzývá všechny vlastníky lesů k likvidaci napadených porostů.
- Firma Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice a Obec Chanovice uzavřely kupní smlouvu na vytěžené dřevo na 
3) čtvrtletí 2017.
- Na krajský úřad byla podána žádost o dotaci na obnovu lesního porostu ve výši 127.000,- Kč.
- Paní Jana Čadková z Defurových Lažan, nyní trvale bytem v Horažďovicích, užívá část obecního pozemku u svého domu č.p. 68 a č.p. 57. Žádá o pronájem části pozemku par.č. 1037/1v k.ú. Defurovy Lažany o výměře 85 m2. A to za podmínek 1,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou. S pronájmem souhlasí všichni přítomní členové rady obce. 
- Obec pořídila nové osobní auto. Předchozí je ve špatném technickém stavu, starší a přibývají opravy.
- Z Ministerstva vnitra přišel pokyn, že obec musí zajistit pověřeného pracovníka, který bude kontrolovat dodržování ochrany osobních údajů – „pověřenec pro ochranu osobních důvodů“. 
- Obec musí na podnět Ministerstva vnitra vydat aktualizovanou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Česká televize natáčela v Chanovicích reportáž o úložišti radioaktivního odpadu.
- Probíhají přípravy pouti 2017 – zajištění lunaparku, doprovodného programu, výstavy ve škole, atd.
- Je připravena směnná smlouva na směnu pozemků mezi Obcí Chanovice a rodinou Fürstových. Tato smlouva byla již projednána zastupitelstvem obce cca před osmi měsíci. Ale s podpisem se čekalo, na odstranění nepovolených montovaných objektů u bytových domů.
- Na podnět platných předpisů z oblasti životního prostředí firma ČEVAK a.s. České Budějovice zaslala seznam domů v Chanovicích ohledně aktualizace napojení na kanalizaci. Žádá o kontrolu seznamu.
- Městská knihovna Horažďovice přechází na nový evidenční knihovní systém a vedoucí knihovny vyzvala naši obec, abychom přešli též na tento systém. Nutno zvážit dopady v praxi a související náklady.
- Pan Petr Soukup byl pověřen provedením elektro revizí a dalších kontrol v obecních objektech.
- Po společném úsilí obcí a spolků byl vrácen do jízdních řádů „ranní“ vlakový spoj Horažďovice – Plzeň a  „půlnoční“ vlakový spoj Plzeň – Horažďovice.
- Obec Chanovice získala Zlatou cihlu v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2017 za záchranu venkovské usedlosti Lužany č.p. 35 ve skanzenu.
- Obec Chanovice pořídila propagační materiály: pohlednice, info letáky a další drobné předměty. 
3) Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 3.797.000,- Kč. Všechny závazky jsou uhrazené.
- V pololetí byla projednána a vyřízena na Finančním úřadu v Sušici vratka DPH ve výši 284.938,- Kč. Což souviselo především s dokončením stavby infrastruktury Na Výsluní.
4) Různé a diskuse
- V sobotu 14. 10. 2017 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- Naše obec se již tradičně zúčastní veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni – 21. až 23. 9. 2017.
- Na rozhledně byl 19. srpna 2017 návštěvník, který obdržel vstupenku č. 35.000.
- Mgr. Luboš Smolík připravuje publikaci o 1. světové válce a jejích dopadech na lidi v našich vesnicích. Příští rok bude 100. výročí od konce Velké války. Výzva k občanům ohledně zapůjčení případných fotografií, dokumentů a dalších materiálů na toto téma. Vydání knihy spojené se vzpomínkovou akcí na naše předky bude realizováno ve spolupráci s obcí.
- Mgr. Vladimír Červenka a Mgr. Hana Vanišová připravují knihu pracovně nazvanou „Chanovičtí páni“ o osudech majitelů zámku a statků patřících pod zdejší panství od nejstarších časů do roku 1945.
5) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 83 nájemní smlouvu s paní J. Čadkovou na nájem části pozemku par.č. 1037/1 (85 m2) za podmínek 1,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou.
6) Závěr .    
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.00 hod ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty