Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 24 ze zasedání rady Obce Chanovice 31.5.2017

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 31.5.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
4. Probíhající stavby – „Infrastruktura a komunikace ZTV Na Výsluní“ a „Chanovice, zkapacitnění výtlaku surové vody“
5. Příprava zasedání zastupitelstva obce v červnu 2017 
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Firma Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice pro zajištění výroby potřebuje posílit dodávky elektřiny. Připravuje nové podzemní vedení na trase Horažďovice - Chanovice. Trasa je vedena ve většině při stávajícím vzdušném vedení. Starosta navrhuje v případě dotčených obecních pozemků vyjít potřebám firmy vstříc 
a na zřízení věcného břemene hledat rychlé řešení. Důvodem je zajišťování pracovních příležitostí.   
V pondělí 12.6.2017 proběhne setkání se zástupci dalších obcí a představení záměrů firmy do budoucna. Na setkání bude jednáno i vlivech firmy na okolí – doprava, životní prostředí, kanalizace, atd. 
- Firma Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice podepsala smlouvu s obcí na 2. čtvrtletí 2017 na prodej kulatiny.
- Řeší se okolnosti ohledně pozemku určeného ke stavbě rodinného domu s p. Rohanem.
- Plzeňský kraj uzavřel s obcí Smlouvu o provádění přepravní kontroly v tzv. „školním autobuse“.
- Běží příprava stavby a projednání stavebního povolení na úpravy a rozšíření hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech. V minulých dvou letech žádala obec o dotaci na tuto stavbu, bez úspěchu. V letošním roce se změnily podmínky poskytování dotace, pro obec není možné o dotaci požádat.
- Eva Legátová zpracovala kroniku Obce Chanovice za rok 2016 a předala na obecní úřad.
- Proběhla kontrola bezpečnosti práce a požární bezpečnosti v obecních budovách. Je třeba doplnit některé revize, popisové tabulky apod.
- V Černicích se propadla komunikace a kanalizace u obecního rybníka Nesvačil. Bude v červnu opraveno spolu s osazením nové rybniční výpustě, která již byla tento týden dodána. 
- Novou pojízdnou prodejnu p. Motlíka ze Sušice navštěvuje ve čtyřech vesnicích menší počet lidí. 
Provozovatel služby zajišťuje novou autododávku s cílem usnadnění odbavení zákazníků a nabídky širšího sortimentu produktů. Je upraven i jízdní řád a bude jen na lidech ve vsích, jak službu využijí.
- Byla kontaktována firma ČEZ distribuce s žádostí o kontrolu napětí v elektrické síti v Újezdu u Chanovic. Pracovníci firmy ČEZ situaci prověří a podají zprávu.
- K návrhu zadání územního plánu Obce Chanovice je možné podávat doplnění a připomínky na Obecní úřad Chanovice nebo na Městský úřad Horažďovice.
- Na Obecním úřadě v Chanovicích proběhlo přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2016, kontrola vidimace a legalizace, dále přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2016 a interní kontrola účetnictví DSO Hražďovicko.
- Obec Chanovice musí ve 2. pololetí letošního roku zpracovat strategický plán obce.
- Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z Městského úřadu Horažďovice byl doručen harmonogram úkolů a lhůt.
- V Chanovicích se uskutečnila další svatba. Jsou naplánované další tři. Bylo třeba určit úřední den pro vykonávání svatebních obřadů, je to každá první sobota v měsíci od 10.00 do 14.00 hodin.
- „Linka bezpečí, z.s.“ žádá o příspěvek na činnost. Budou zjištěny informace ohledně využívání linky.
- Provoz informačního centra a rozhledny v Chanovicích budou zajišťovat brigádníci z řad studentů.
- Na hřišti v Chanovicích probíhá oprava tribuny. Původní již byla staticky a provozně nevyhovující. Jedná se o dílo na dlouhodobé využití pro sportovní klub, školu, spolky a pro další činnosti v obci, a tak ze strany obce oprava podpořena nákupem materiálu. 
- Ve čtvrtek 4.5.2017 proběhlo setkání starostů z okresu Klatovy s představiteli Plzeňského kraje. Bylo jednáno o potřebách obcí a jejich občanů v pošumavském regionu.
- Ve čtvrtek 1.6.2017 se zúčastní starosta jednání s novým ministrem průmyslu a obchodu. Za lokalitu Březový potok chce seznámit nového ministra se situací ohledně úložiště radioaktivních odpadů.
- V pondělí 5.6.2017 navštíví naše vesnice hodnotitelská komise Vesnice roku 2017. Shlédnou školu, knihovnu, hřbitov, skanzen, vyhlídku v Dobroticích, Holkovice, Plácek, atd.
- V úterý 6.6.2017 se uskuteční v Chanovicích setkání členů Platformy proti úložišti z celé ČR.
- Ve středu 7.6.2017 se starosta jako člen komise Ministerstva kultury zúčastní hodnocení projektů, kterými se žadatelé ucházejí o státní podporu z oblasti kulturních tradic.
- Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Ing. Čížek bude jednat s obcemi ze Sdružení Prácheňsko o dopravních potřebách.  Pro naši obec aktuálně oprava silnice Chanovice na Velký Bor, usměrnění kamionové dopravy do firmy Pfeifer, zachování současných autobusových linek, atd.
- Ve čtvrtek 15.6.2017 bude v Chanovicích seminář s vedoucími pracovníky Státního fondu životního prostředí z Prahy ohledně aktuálních dotačních programů a  možností, určen pro zástupce měst a obcí.
3) Finanční situace obce a změny rozpočtu 2017
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 4.468.000,- Kč.
- Změny rozpočtu č. 4, příjmy povýšit o 1.129.750,- Kč (dotace na úpravy na vodovodu z MZE, dotace na veřejně prospěšné práce, prodej dřeva), výdaje povýšit o 1.055.430,- Kč (úpravy na vodovodu, platy veřejně prospěšné práce, údržba komuniakcí) dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
4) Probíhající stavby – „Infrastruktura a komunikace ZTV Na Výsluní“ a „Chanovice, zkapacitnění výtlaku surové vody“
- Byla dokončena stavba „Chanovice – zkapacitnění výtlaku surové vody“. Jde o zdvojení výtlačného potrubí od hřiště k vodojemu v Chanovicích. Vše probíhalo za provozu.
- Stavební práce na akci „ZTV Chanovice“ (základní technická vybavenost) „Na Výsluní“ byly dokončeny. Probíhá asfaltování komunikací. Jsou připravovány podklady ke kolaudacím.
5) Příprava zasedání zastupitelstva obce v červnu 2017
- Příští zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 15.6.2017 v Kulturním domě v Chanovicích od 18.oo hod.
Bude se projednávat nabídka stavebních parcel v Chanovicích, obecně závazná vyhláška „o odpadech“, nabídka pronájmu Kulturního domu v Chanovicích, zpráva z přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2016, smlouva o dotaci z Ministerstva zemědělství na stavbu „Chanovice - zkapacitnění výtlaku surové vody“, výběrové řízení na opravy povrchů, kupní smlouva s B. Pavelcovou a další.
6) Různé a diskuse
- Proběhla oslava výročí ZŠ v Chanovicích s kladnými ohlasy. Poděkování všem, kteří pomáhali.
- Přednesena pozvánka na akce:
- Pátek 2.6.2017 - divadelní představení „Agentura Drahoušek“.. hraje Tyjátr Horažďovice.
- Sobota 3.6.2017 - Farmářský dětský den v Holkovicích.
- Sobota 17.6.2017 - Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
- Neděle 18.6.2017 - pouť v Defurových Lažanech.
- Sobota 24.6.2017 - Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale.
8) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 78 změny rozpočtu č. 4, příjmy povýšit o 1.129.750,- Kč, výdaje povýšit o 1.055.430,- Kč, dle přílohy. 
9) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.30 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty