Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 22

ze zasedání rady obce Chanovice konaného dne 29. 3. 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce a změny rozpočtu obce 2017
4. Příprava podmínek pro zveřejnění nabídky parcel „Na Výsluní“ v Chanovicích 
5. Příprava oslav výročí založení školy
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Jitka Havránková, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Matyáš Zicha.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Byla zahájena stavba „Chanovice – zkapacitnění výtlaku surové vody“. Jde o zdvojení výtlaku potrubí pitné vody od hřiště k vodojemu v Chanovicích. Jedná se o nutnou akci, která je zásadní pro dostatek kvalitní pitné vody pro čtyři vesnice obce.
- Probíhá aktualizace územního plánu Obce Chanovice. Byla aktualizována data pro všech šest katastrálních území obce. Na území obce se nachází 10 významných krajinných prvků. V průběhu dubna bude na Městský úřad Horažďovice podáno zadání územního plánu.
- Ve spolupráci se Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka byl vypracován pasport komunikací a dopravního značení. Budou pořízeny nové dopravní značky. Nákup bude zajištěn opět společně.
- Avizované jednání ohledně „úložiště“ s náměstkem ministra průmyslu a obchodu a ředitelem SÚRAO se neuskutečnilo. Bylo z jejich strany odloženo, náhradní termín zatím není znám.
- Starosta zaslal děkovný dopis radě a hejtmanovi Plzeňského kraje za podporu našeho postoje „nebudovat úložiště a neprovádět průzkumy na územní obcí bez souhlasu dotčených obcí“.
- Plzeňský kraj žádá obec o příspěvek ve výši 43.800,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti. Jedná se o dvě autobusové linky, které jezdí přes Chanovice. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Starosta poděkoval Ing. Fr. Pavlovskému za přípravu podkladů a žádosti o dotaci na činnosti v lesích.
- V obecních budovách proběhly revize komínů, hasicích přístrojů, kontroly bezpečnosti budov.
- V Holkovicích byly řešeny velké úniky pitné vody, které zavinily popraskané vnitřní rozvody vody, převážně u chalupářů. Byly opraveny dva venkovní uzávěry vody. Následně upraveny komunikace
- Proběhne oprava povrchu cesty Holkovice – Plácek.
- Na Plácku je upravován střed osady po opravě kanalizace, terénní úpravy, výsadba zeleně, atd.
- Byla dokončena a zkompletována stavební dokumentace na stavební řízení pro rozšíření hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech. 
- Pracovníci Městského úřadu Horažďovice, odboru stavebního byli seznámeni na místě s probíhajícími a připravovanými stavebními akcemi, s přípravou změny územního plánu a se stavem akce „Na Výsluní“.
- Pan Motlík ze Sušice zajišťuje v našich vesnicích nákup do tašky, zboží je nutné si předem objednat.
- Policie ČR, oddělení Horažďovice podala zprávu o bezpečnostní situaci na Horažďovicku za rok 2016.
- Miktoregion Nepomucko žádá o dotaci (příspěvek) na vypracování busty Richarda Böhnela, který zemřel loni na podzim. Pan Böhnel byl publicista, výtvarník a organizátor kulturních počinů na jižním Plzeňsku. Spolupracoval i s naší obcí. Návrh na poskytnutí finanční částky ve výši 5.000,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Na základě výzvy firmy ČEZ Distribuce je nutné předělat, dle platných norem, rozvaděče elektřiny v Kulturním domě v Chanovicích. Pro obec zajistí Petr Soukup
- Proběhlo jednání Prácheňska. V pátek 19. 5. 2017 se uskuteční akce „Prácheňsko na Práchni“. Připravuje se jednání se zástupci Státního fondu životního prostředí ohledně možností dotací.
- DSO Horažďovicko pořídí pro své členské obce kontejnery na bioodpad. V Horažďovicích se připravuje plocha a zařízení na recyklaci stavebního odpadu. Náměstkovi dopravy Plzeňského kraje p. Čížkovi byla podána společná žádost na opravu komunikací.

3) Finanční situace obce a změny rozpočtu obce 2017
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 9.052.000,- Kč.  
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 2, příjmy povýšit o 73.800,- Kč (získaná dotace na hospodaření v obecních lesích), výdaje povýšit o 7.260,- Kč (příspěvek na zkušební provoz „nákupů do tašky). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava podmínek pro zveřejnění nabídky parcel „Na Výsluní“ v Chanovicích
- Probíhá stavba ZTV Chanovice (základní technická vybavenost). Celkem jde o soubor staveb: vodovod, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, komunikace, veřejné osvětlení, plynovod, elektrifikace, opěrné zdi, atd. Zastupitelé jednali o podmínkách připravované nabídky parcel pro stavebníky, nutno dořešit.

5) Příprava oslav výročí založení školy
- V sobotu 29. dubna 2017 proběhne oslava 70. výročí založení měšťanské školy a zároveň 140 let od položení základního kamene obecné školy. Je připraven celodenní program. Budou probíhat kulturní vystoupení, prohlídky školy a posezení s hudbou v kulturním domě.

6) Různé a diskuse
- Ve čtvrtek 30.3.2017 nepůjde elektřina v Dobroticích, Holkovicích, Újezdě a části Chanovic.
- Ve čtvrtek 6.4.2017 od 18.30 hodin bude v kulturním domě beseda se šumavákem Emilem Kintzelem.
- V sobotu 22.4.2017 se uskuteční Den proti úložišti. Petiční listiny budou připraveny k podpisu na Obecním úřadu či v Kulturním domě v Chanovicích od čtvrtka 13. 4. 2017. Nutno zajistit účastníky štafety v Defurových Lažanech, Újezdu u Chanovic, Chanovicích, Dobroticích a Holkovicích.
- V sobotu 22.4.2017 bude v Újezdu slavnost u kapličky sv. Vojtěcha od 13.30 hodin.
- V sobotu 29.4.2017 proběhne oslava výročí založení měšťanské školy v Chanovicích. 
- V pátek 5.5.2017 bude zahájena turistická sezóna. Proběhne vernisáž výstavy nepomuských výtvarníků, do zámeckého areálu přijede kolona historických vojenských vozidel, společné posezení, atd.
- V sobotu 6.5.5017 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

7) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 74 změny rozpočtu č. 2., příjmy povýšit o 73.800,- Kč, výdaje povýšit o 7.260,- Kč.  
- Usnesením č. 75 příspěvek Plzeňskému kraji ve výši 43.800,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti.
- Usnesením č. 76 příspěvek Mikroregionu Nepomucko ve výši 5.000,- Kč na vypracování busty Richarda Böhnela.

8) Závěr.
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hod ukončil. 


Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty