Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis RO č. 21., 25.1.2017

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25. 1. 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení    
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce
4. Příprava podmínek pro zveřejnění nabídky parcel „Na Výsluní“ v Chanovicích 
5. Příprava únorového zasedání zastupitelstva obce
6. Různé a diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Ing. Eva Pavlovská, Ing. Fr. Pavlovský, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Během posledních několika let muselo začít být sledováno množství uranu v pitné vodě ve vodojemu na Chlumu pro Chanovice, Újezd u Chan., Dobrotice a Defurovy Lažany. Při některých měřeních bylo zjištěno vyšší množství uranu, než je povoleno. Do konce roku 2018 musí být zajištěny úpravy na vodohospodářském zařízení. Do té doby platí vydané opatření Krajské hygienické stanice Plzeň, které je samostatnou přílohou tohoto zápisu. Opatření je s doprovodným vysvětlujícím textem zveřejněno na internetových stránkách obce a je nutné mu ze strany odběratelů věnovat pozornost. V písemné podobě bude zasláno do rodin s malými dětmi. Podrobnější vysvětlení celé situace bude možné získat od odborníků z provozovatelské firmy ČEVAK na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 23. 2. 2017. 
- Připravuje se realizace akce „Chanovice – zkapacitnění výtlaku surové vody“ výměna a zdvojení části výtlačného potrubí pro vodu z vrtů pod Újezdem do vodojemu. Na stavební realizaci je žádáno o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Byl projednán výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby, rozhodnutí o výběru dodavatele. Byla vybrána firma ŠAFINVEST s.r.o., Písek s cenou 778.212,- Kč bez DPH. Byla projednána smlouva o dílo a starosta Klásek byl pověřen jejím podpisem. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Připravuje se aktualizace „Obecně závazné vyhlášky obce o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Důvodem je změna zákonů v ČR.
- Je připravována žádost o dotaci na Plzeňský kraj na opravu komunikací v Černicích a v Chanovicích.
- Za Prácheňsko se připravuje žádost o dotaci na opravu sakrálních staveb (křížků, božích muk, apod.).
- Za Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka se připravuje žádost o dotaci na novou naučnou stezku a to včetně odpočívadel a následně doprovodných prvků.
- Proběhlo setkání starostů obcí lokality Březový potok. Na Ministerstvo životního prostředí bude odesláno společné vyjádření k žádosti o prodloužení lhůty pro průzkumné práce na úložišti radioaktivního odpadu. V rámci akce „úložiště“ proběhl pěší pochod. V Plzni tisková konference se zástupci médií, radní Plzeňského kraje a s p. Slovákem ze SÚRAO. V příštích dnech se uskuteční setkání s hejtmany krajů. V sobotu 22. dubna 2017 proběhne Den proti úložišti. Štafeta bude začínat a končit ve Velkém Boru.
- Pan Houdek skončil s provozem pojízdné prodejny. Řeší se jiné možnosti. Je to složité.
- Pečovatelská služba Oblastní charity Horažďovice nabízí nákup do tašky a další služby občanům.
- V kontejneru na ošacení a obuv před obchodem p. Mandáka v Chanovicích bylo vybráno za rok 2016 celkem 5,1 tun ošacení a obuvi.
- S právníkem je připravováno setkání s p. Rohanem ohledně řešení parcely v Chanovicích – jih.
- Byla vypracována monitorovací zpráva k poskytnuté dotaci na „Místní komunikace Chanovice“ z roku 2012. Na Úřadu regionální rady Jihozápad v Plzni probíhá další kontrolní šetření.
- Na obecním úřadě proběhla kontrola plnění povinností z VZP Klatovy za roky 2012 – 2016. Byl shledán přeplatek na odvodech zdravotního pojištění o 1.017,- Kč. Bude využit na platby v letošním roce.
- Pan Flachs žádá o možnost zajištění poutě v Defurových Lažanech a v Chanovicích v roce 2017. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Výzva Finančního úřadu pro Plzeňský kraj (Sušice), v k.ú. Dobrotice proběhla v roce 2016 obnova katastrálního operátu. Výzva, aby si vlastníci pozemků zkontrolovali výměry a náležitosti pozemků.
- V lednu proběhla Tříkrálová sbírka. V Chanovicích bylo vybráno 7.559,- Kč, v Holkovicích 3.380,- Kč. Oblastní charita Horažďovice děkuje všem dárcům.
- V Chanovicích se řešily v lednu dvě poruchy na vodovodním řadu. Jedna porucha je stále hledána. Zem je zamrzlá do hloubky 0,85 metru, což provoz a opravy komplikuje.
- Probíhají účetní, evidenční, kontrolní, hospodářské a další práce související s ukončení roku 2016 
a zahájením roku 2017.
- Nutno zajistit školení velitelů jednotek a družstev u zásahových jednotek Def. Lažany a Chanovice.

3) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 7.800.000,- Kč.  
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 1. Příjmy povýšit o 4.500,- Kč, jde o příspěvek od Plzeňského kraje na výkon státní správy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava podmínek pro zveřejnění nabídky parcel „Na Výsluní“ v Chanovicích
- Byly vyčísleny celkové náklady na připravované parcely, postupně bylo a letos ještě bude vynaloženo cca 20.100.000,- Kč.

5) Příprava únorového zasedání zastupitelstva obce
- Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích.
- Na únorovém zasedání bude řešena situace s pitnou vodou, směna a prodej pozemků, připravované parcely Na výsluní a další.
- Petr Končal žádá o směnu pozemků v jeho vlastnictví za obecní. Členové zastupitelstva byli seznámeni se situací v Černicích. Jde o parcely č. 471 (P. Končala) a č. 94 (obecní) v k.ú. Černice.  Bude projednáno na zasedání zastupitelstva obce.
- Lukáš Černohorský a Ivan Hermanchak žádají o prodej části (á 20 m2) obecního pozemku par. č. 518/1 a par. č. 549/2 v Chanovicích na stavbu garáží. Bude projednáno na zasedání zastupitelstva obce.

6) Různé a diskuse
- Připravuje se kalendář kulturních a společenských akcí na rok 2017. Případné příspěvky doručte nebo oznamte na obecním úřadě. Jedná se o koordinaci akcí a zajištění informovanosti občanů. 
- V sobotu 28.1.2017 se uskuteční v Chanovicích Rybí hody.
- Ve čtvrtek 16.2.2017 proběhne beseda historika J. Jiráka na téma „Klatovsko pod nacistickým útlakem“.
- V sobotu 18.2.2017 proběhne v zámeckém areálu beseda Phdr. Jiřího Plachého na téma „Čsl. obrněná brigáda na Prácheňsku věnovaná kpt. Karlu Sabelovi“. Spojené s jednodenní výstavou.
- V sobotu 29. dubna 2017 proběhne oslava k 70. výročí založení Měšťanské školy v Chanovicích. Budou probíhat kulturní vystoupení, prohlídky školy a posezení s muzikou v kulturním domě.
- Po ukončení dnešního zasedání přijede redaktorka Českého rozhlasu natočit pořad o venkově, životu v naší obci a o vylidňování českého venkova. K dispozici jí budou P. Hlaváč, M. Pešek a P. Klásek.

7) Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e
- Usnesením č. 72 změny rozpočtu č. 1. Příjmy povýšit o 4.500,- Kč.
- Usnesením č. 73 výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Chanovice – zkapacitnění výtlaku surové vody“, rozhodnutí o výběru dodavatele. Byla vybrána firma ŠAFINVEST s.r.o., Písek s cenou 778.212,- Kč bez DPH. Byla projednána smlouva o dílo a starosta Klásek je pověřen jejím podpisem. 

9) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.35 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty