Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 20

ze zasedání Rady Obce Chanovice konaného dne 30. 11. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.
Program: 
- zahájení
- aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- finanční situace obce 
- příprava rozpočtu na rok 2017
- příprava prosincového zasedání zastupitelstva obce
- různé a diskuse
- usnesení
- další 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Pavlas, Václav Kubaň, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Havránková Jitka, Šubová Petra, Ing. Matyáš Zicha a host Mgr. Eva Smolíková.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Mgr. Smolíková, ředitelka ZŠ a MŠ Chanovice, podala informace o personální situaci ve škole, 
o využívání finančních prostředků poskytovaných obcí a zodpověděla dotazy přítomných zastupitelů.
- Proběhly volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a již byli ustanoveni radní a hejtman našeho kraje.
- Kontrolní výbor provedl kontrolu prostor Kulturního domu v Chanovicích a doporučuje pokračování nájemní smlouvy na nebytové prostory s L. Korytářovou, L. Havránkovou, M. Weise a P. Mandákem. S uživateli klubovny je nutné projednat udržování pořádku. Doporučení je i na prodloužení nájemní smlouvy na byt s paní G. Peškovou.     
- S firmou ČEVAK byl připraven Plán investic na rok 2017 a návrh cen vodného a stočného na rok 2017. V Holkovicích se cena vodného řídí podle ceny Obce Velký Bor. Je řešena situace ohledně kvality vody.
- Akce „Chanovice – zkapacitnění výtlaku surové vody“ bude výměna a zdvojení výtlačného potrubí k vodojemu. Byla podaná žádost o dotaci na MZe ČR, odkud přišla výzva k doložení souboru různých podkladů. Výběrové řízení na zhotovitele stavby zajistí, dle platného zákona, firma GPL INVEST s.r.o. pobočka Strakonice a administraci akce včetně všech podkladů firma ČEVAK a.s. České Budějovice.
Byla projednána Výzva k podání nabídky, Zadávací dokumentace, Obchodní podmínky a ustanovena komise pro otevírání obálek spolu s posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek – Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Šmat, Ing Eva Pavlovská, Miloslav Burda a náhradníci Jaroslav Bláha a Ing. František Pavlovský. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Projednán návrh pokračování smlouvy s firmou Odpady Bohemia s.r.o. v roce 2017. Základní služba vývoz popelnic 1 x za čtrnáct dnů bude za celkovou cenu 431.000,- Kč. Návrh na výši poplatku 500,- Kč.  
- Probíhají majetková jednání ohledně posledních dvou pozemků na cestě Holkovice – Plácek.
- Proběhlo dvoudenní dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 prováděné pracovnicemi krajského úřadu. Nebyly shledány chyby a nedostatky. Starosta vyslovil poděkování paní I. Strakové.
- V ZŠ a MŠ Chanovice provedl finanční výbor obce kontrolu. A další provedla auditorská firma. Nebyla shledána žádná zásadní pochybení a budou projednána některá doporučení na vedení evidencí.
- Projednána žádost Nemocnice LDN Horažďovice o pomoc s kofinancováním dotace na sociální péči. Do rozpočtu bude navržena výše finanční pomoci v částce 15.000,- Kč.
- Ve spolupráci s Mgr. K. Pikhartem je vypracovávána průběžná monitorovací zpráva k evropské dotaci z ROP na „Místní komunikace Chanovice“ z roku 2012. 
- Projednána žádost obce na Lesy ČR s.p. o odkoupení stavebního pozemku pod rozhlednou na vrchu Chlumu v Chanovicích o výměře 25 m2 za cenu 6.000,- Kč.
- Vypracování územního plánu obce - aktualizace provede na základě výsledků poptávkového řízení firma Urbioprojekt Plzeň pana Ing. Arch. P. Valtra za cenu 140.000,- Kč plus DPH.
- Proběhlo Vítání občánků, za rok se v naší obci narodilo deset dětí.
- Na stavbě ZTV Chanovice (parcely Na Výsluní) probíhá čištění okrajů pozemků od náletových křovin, geodet připravil návrh vyměření jednotlivých parcel, příprava stavebních prací na počátek roku 2017.
V lednu proběhne jednání zastupitelstva obce, bude jednáno o podmínkách nabídky prodeje parcel.
- Informace o aktualizaci a kontrole Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. 
- Informace o domovních čističkách odpadních vod a možnostech dotace, řešeno i v DSO Horažďovicko.
- Pan T. Zoubek požádal o poskytnutí příspěvku obce na vybudování nové bytové jednotky. Již splnil spolu s manželkou podmínku trvalého pobytu, ale ještě neproběhla kolaudace. Po té bude projednáno.
- Firma ČEZ Distribuce upozorňuje na nutnost odstraňování větví poblíž vzdušného elektro vedení.
- Projednání návrhu obce na řešení situace ohledně pozemku s p. Rohanem.
- Starosta se za obec připojil k požadavku Sdružení místních samospráv na Ministerstvo financí ČR ohledně navýšení podílu pro obce ze sdílených daní.
- Informace o hospodářské činnosti obce. Provoz (školního) autobusu je podporován dotací z Plzeňského kraje na dopravní obslužnost a tím není ztrátový. Prodej zboží v informačním středisku a rozhledny je kombinován s výběrem vstupného a poskytováním informačních služeb, celkově též není ztrátový.  
- Na Plácku byla provedena oprava nefunkční kanalizace, zelené plochy budou finálně upraveny na jaře.
- Starosta měl setkání s žáky 8. a 9. třídy naší školy – téma obec, historie školy a možná pomoc žáků.
- Vypracovány podklady na získání dotace na provoz obecního autobusu v roce 2017 a vypracován návrh jízdního řádu na období 12/2016 až 12/2017. Ještě proběhne jednání na Krajském úřadu v Plzni.
- V rámci „Platformy proti hlubinnému úložišti“ byli písemně osloveni parlamentní a vlání představitelé s požadavky obcí. Proběhl seminář „Německo a jaderný odpad aneb můžeme se poučit?“
- Na rozhledně je namontován fotovoltaický systém, na schodišti je nainstalováno osvětlení.
- Je prováděno rozúčtování energií v zámeckém areálu, v kulturním domě a na volby. Jednáno s uživateli.
- Úřadována žádost a následné náležitosti o úřední zrušení trvalého pobytu jednoho občana.
- Elektronická evidence tržeb (EET) musí být zajištěna ve dvou obecních objektech, v Kulturním domě v Chanovicích a v hostinci v Holkovicích. Ve spolupráci s nájemci práce probíhají.
- Informace o opakovaných poruchách a opravách obecního osobního automobilu.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka připravilo vydání stolního kalendáře na rok 2017. 
- DSO Horažďovicko společně připravuje nákup nových kontejnerů na bioodpady, zajišťuje a aktualizuje přehledy služeb a přehledy kulturních akcí. Probíhá monitoring dotačních programů.
- MAS Pošumaví a její strategie úspěšně prošla věcným hodnocením na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Tím bude možné čerpat finanční prostředky na provoz tohoto uskupení a zahájit vyhlašování výzev na podávání žádostí o dotace. V rámci aktivit MAS Pošumaví proběhl seminář „Venkov jedna rodina“.
- Informace o turistické „Destinaci Pošumaví a Prácheňsko“, která zajišťuje informace a služby z regionu.
- Projednána žádost Obce Svéradice o platbu za děti z naší obce v MŠ Svéradice. Ujasnit situaci ohledně dětí ze Svéradic ve školských zařízeních naší obce.
- Krajský úřad Plzeňského kraje upozornil na novou povinnost ohledně dalších evidencí výherních hracích přístrojů umístěných na území naší obce, dle požadavků Finanční správy. 
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství upozornil na novou povinnost vytváření školských obvodů pro mateřské školy. Bude řešeno.
- Informace o dražební vyhlášce na pozemky par. č. 288/5 a 298/5 v k.ú. Holkovice.
- K žádosti firmy SAG Elektrovod a.s. Plzeň ohledně stavby „Holkovice, KT, Klečka – kNN“ bude zaslán požadavek obce na detailní vysvětlení na uvažovaném místě stavby. 
- Příští rok bude 70 let od založení Měšťanské školy Chanovice, slavnostní setkání bude 29. dubna 2017.
- Probíhá příprava přehledu kulturních a dalších akcí na rok 2017. Výzva k předkládání akcí a termínů. 

3) Finanční situace obce
- Obec má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.750.000,- Kč. Obec nemá žádné dluhy.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 11/2016 - příjmy povýšit o 376.000,- Kč (především prodej dřeva), výdaje povýšit o 210.126,40,- Kč (práce v lesnictví, vratka za volby, veřejné osvětlení, kulturní akce, odpady, atd.). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava rozpočtu na rok 2017
- Rozpočet na rok 2017 je navržen jako nevyrovnaný a to s tím, že schodek bude kryt finančním zůstatkem na účtu obce z letošního roku. Do rozpočtu budou zapracovány finance poskytnuté státem jako kompenzace za problémy s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů na území obce.
- Bude nutno dokončit: ZTV Chanovice (parcely Na Výsluní), plochy u chodníku v Chanovicích
- Nutno provést: výměna a zdvojení výtlačného potrubí k vodojemu (cca 500 m), veřejné osvětlení 
a bezdrátový rozhlas v Dobroticích (po nových rozvodech ČEZu), 
- Pamatovat na: pěstební činnost v lesích po kůrovcových kalamitách posledních let, kanalizace od bývalé školy v Def. Lažanech, stavební rozšíření hasičské zbrojnice v Def. Lažanech, aktualizaci územního plánu celé obce, opravy místních komunikací v Černicích a v Chanovicích (žádat o dotaci z PSOV PK), obnovu technických rozvodů v KD Chanovice, atd.
- Nutno hledat vhodné dotační programy k výše uvedenému.

5) Příprava prosincového zasedání zastupitelstva obce
Potvrzen termín jednání na čtvrtek 8. prosince 2016 od 18.oo hodin v Kulturním domě v Chanovicích.

6) Různé a diskuse
- J. Havránková upozornila na nedostatky při svozu odpadů. Starosta projedná se svozovou firmou. 
- V. Kubaň požádal o prověření možností vyklizení starých lednic a podobně ze dvora u domu č.p. 10 v Dobroticích. Plus odstranění odstaveného osobního automobilu před vraty domu z obecního pozemku.
- Starosta poděkoval občanům za zajištění a provedení podzimního úklidu v našich vesnicích.
- Starosta opakovaně požádal zastupitele z Def. Lažan, aby pomáhali odstraňovat nevhodné chování některých občanů a chalupářů, kteří vyvážejí odpady na pozemky patřící k lažanskému zámku. 
- Koncem října byl sehrán přátelský fotbalový zápas: Výběr Chanovic a Krajský úřad Plzeňského kraje.
- Poděkování organizátorům za provedený podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

7) Usnesení
Rada obce   s c h v a l u j e
- Usnesením č. 68 žádost obce na Lesy ČR s.p. o odkoupení stavebního pozemku pod rozhlednou na vrchu Chlumu v Chanovicích o výměře 25 m2 za cenu 6.000,- Kč.
- Usnesením č. 69 změny rozpočtu č. 11, příjmy povýšit o 376.000,- Kč a výdaje o 210.126,40,- Kč 
- Usnesením č. 70 vypracování územního plánu obce - aktualizaci provede firma Urbioprojekt Plzeň pana Ing. Arch. P. Valtra za cenu 140.000,- Kč plus DPH.
- Usnesením č. 71 provedení zajištění akce „Chanovice – zkapacitnění výtlaku surové vody“ takto, výběrové řízení na zhotovitele stavby zajistí firma GPL INVEST s.r.o. pobočka Strakonice a administraci akce včetně všech podkladů firma ČEVAK a.s. České Budějovice. Zároveň schvaluje podklady: Výzva k podání nabídky, Zadávací dokumentace, Obchodní podmínky a ustanovení komise pro otevírání obálek spolu s posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek - Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Šmat, Ing Eva Pavlovská, Miloslav Burda a náhradníci Jaroslav Bláha a Ing. František Pavlovský. 

8) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.15 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty