Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 18

ze zasedání Rady Obce Chanovice konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
3. Finanční situace obce
4. Stavby obce – oprava cest v Defurových Lažanech, chodník Chanovice, ZTV „Na Výsluní“
5. Různé a diskuse
6. Usnesení
7. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, 
Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Matyáš Zicha.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Petr Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Obec Chanovice je členem Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka. Sdružení získalo dotaci na pořízení společného vybavení – stany, stoly, lavice. Spoluúčast Obce Chanovice je 30.000,- Kč. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy na příspěvek 30.000,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Obec Chanovice je členem Sdružení Prácheňsko. Sdružení získalo dotaci na projekt „Společná péče 
o památné místo Prácheň“. Spoluúčast Obce Chanovice je 5.000,- Kč. Návrh na schválení veřejnoprávní smlouvy na příspěvek 5.000,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Česká pošta, s.p. navrhuje změnu otevírací doby pobočky pošty v Chanovicích. V pátek by mělo být otevřeno jen dopoledne. Se změnou nesouhlasí všichni členové rady obce. Zaslat protestní dopis.
- Stále probíhají jednání ohledně úložiště radioaktivního odpadu. Rada Plzeňského kraje poslala písemné vyjádření, že „plně stojí za názory a podporuje rozhodnutí obcí zdejší lokality Březový potok“. Tyto obce požadují úložiště zde nepovolit a nebudovat. Na počátku října proběhne setkání zástupců všech lokalit.
- V Horažďovicích proběhlo zasedání se senátory ze Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Za zdejší region byli účastni na pozvání vedení města starostové Horažďovic, Chanovic, Pačejova a Velkého Boru. Témata byla úložiště jaderného odpadu, rozpočtové určení daní pro obce, mizící služby na venkově, apod. 
- V obecní budově v Defurových Lažanech došlo k havárii na přívodu vody. Byla zatopena část budovy. Následkem toho došlo k poruše na rozvodu elektřiny a tím provozu internetu. Řešeno jako pojistná událost.
- V kontejneru na použité ošacení a obuv umístěného u obchodu v kulturním domě byly od ledna do července 2016 nasbírány 3 tuny šatstva a obuvi.
- Mateřskou školu v Chanovicích navštěvuje v letošním školním roce 33 dětí a základní školu 111 dětí. V mateřské škole, základní škole i školní jídelně došlo k personálním změnám. Za obec byl poděkovat dlouholetým pracovnicím P. Klásek a to paním E. Bočkové, Z. Capratové, A. Brejchové a R. Sudové.
- V příštím roce uplyne 70 let od založení Základní školy v Chanovicích. Připravuje se slavnostní setkání.
- Na rozhledně je připravován fotovoltaický systém. Na schodišti bude nainstalováno osvětlení.
- Obec se připojila ke společné stížnosti obcí proti zvýšení poplatků od Ochranného svazu autorského.
- Blíží se nová povinnost - elektronické evidence tržeb. Dotkne se dvou hostinců ve vlastnictví obce, pojízdné prodejny p. Houdka, prodeje zboží v informačním centru a na rozhledně. Nutno řešit.
- Obec Chanovice získala v roce 2014 pozemky od Státního pozemkového úřadu. Každoročně musí dokládat, jak jsou pozemky využívány.
- Řeší se pronajatý stavební pozemek v Chanovičkách panu Rohanovi, ve spolupráci s právníkem.
- Starosta obce obdržel od hejtmana Plzeňského kraje „Děkovný list za dlouhodobou práci pro rozvoj obce a regionu“ a pamětní medaili. Byl ve skupině sedmnácti starostů z celého kraje.
- Obec se ve dnech 15. – 17. 9. 2016 zúčastnila veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka připravuje vydání stolního kalendáře na rok 2017.
- Ve spolupráci se společností EKO-KOM byla podána žádost o bezplatné získání šesti nových nádob na tříděný odpad, tak uvidíme. Jedna nádoba v průměru stojí cca 13.000,- Kč. 

3) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.300.000,- Kč. Z toho cca 5.147.000,- Kč činí příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadu. Poslední splátka úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice byla uhrazena v srpnu 2016.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 9. - Příjmy povýšit o 727.795,- Kč (především prodej dřeva, 
3x pojistné plnění a získané dotace), výdaje povýšit o 1.389.492,- Kč (především výstavba chodníku 
a spoluúčast k dotacím). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Stavby obce – oprava komunikací v Defurových Lažanech, chodník Chanovice, ZTV „Na Výsluní“ Chanovice
- Je dokončena 2. část stavby ZTV (základní technická vybavenost) v Chanovicích. Poslední část stavby proběhne v roce 2017. Připravuje se detailní zaměření pozemků a parcelace. Pozemky jsou všechny zatím volné. Po vyhlášení podmínek bude možné podávat žádosti o pozemky.
- Je dokončena 1. část stavby chodník Chanovice – jih. Další část stavby provede na základě výběrového řízení firma Stavby Šafanda, samotný chodník bude dokončen letos. Na rok 2017 zbyde dokončit úpravu ploch a parkoviště. S výběrem firmy a uzavřením smlouvy souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Připravuje se výměna části výtlačného vodovodního potrubí k vodojemu. Potrubí bylo položeno cca 
v roce 1972. Je podána žádost na Ministerstvo zemědělství o příspěvek na výměnu potrubí.

5) Různé a diskuse
- Od pátku 30.9.2016 poběží pravidelné cvičení jógy v zámku.
- V sobotu 1.10.2016 se uskuteční „Den potraviny, téma Ječmen, chmel, pivo a pivovarnictví“.
- Dne 6.10.2016 bude zahájen další semestr Virtuální univerzity třetího věku s tématem „Včelařský rok“.
- Dne 7. a 8.10.2016 proběhnou volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a do Senátu Parlamentu ČR. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne 14. a 15.10.2016.
- Ve čtvrtek 13.10.2016 se v Kulturním domě uskuteční beseda s J. Kavalem, téma „Šumava a mé knihy“.
- V úterý 18.10.2016 bude vypnuta elektřina v části Chanovic. Bude upřesněno firmou ČEZ.
- V sobotu 29.10.2016 se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- V sobotu 29.10.2016 se uskuteční Vítání občánků.
- Na obecním úřadě je možno zakoupit sadu tašek na tříděný odpad a to 3 ks tašek celkem za 50,- Kč.
Dále je ještě k odběru několik kompostérů na likvidaci bioodpadu za 300,- Kč.

6) Usnesení
Rada obce s c h v a l u j e
- Usnesením č. 63 změny rozpočtu č. 9. Příjmy povýšit o 727.795,- Kč, výdaje povýšit o 1.389.492,- Kč.
- Usnesením č. 64 veřejnoprávní smlouvu se Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka na 
příspěvek 30.000,- Kč.
- Usnesením č. 65 veřejnoprávní smlouvu se sdružením Prácheňsko na příspěvek 5.000,- Kč. 
- Usnesením č. 66 výběr zhotovitele Stavby Šafanda s.r.o. a smlouvu o dílo na II. etapu stavby „Chodník podél silnice III/1882, Chanovice“.

Rada obce nesouhlasí s uvažovanou změnou pracovní doby pobočky České pošty v Chanovicích.

7) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty