Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 17

ze zasedání Rady Obce Chanovice konaného dne 27. 7. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktualizace územního plánu
3. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
4. Finanční situace obce
5. Stavba ZTV Chanovice „Na Výsluní“
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Miloslav Burda, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktualizace územního plánu
Probíhá příprava podkladů pro jejich předání na Městský úřad v Horažďovicích. Úpravy se budou týkat nejen mapových příloh územního plánu, ale i textové části.

3) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- U obce zatím bylo a je v letních měsících zaměstnáno 16 brigádníků z řad studentů z našich vesnic. Probíhá sečení a údržba obecních ploch ve všech vesnicích, na hřbitově, v mateřské škole, oprava plotu 
a nátěr střechy v MŠ, čistění kanalizace, údržba fasády zámku a další práce. Proběhla údržba a vybílení všech prostor v obecním domě v Holkovicích, tj. hostinec, knihovna, WC, chodby.
- Začátkem července 2016 bylo na větší opravě obecní auto. Bylo nutné používat jako náhradní vozidla auta pracovníků obce.
- Katastrální úřad poslal k prověření a uvedení do správného stavu některé místní názvy. Dále upozornil na stavby soukromých vlastníků v šesti katastrálních územích obce, u kterých jsou nesrovnalosti. Obec musí též nově vše pomáhat zavádět do systému RÚIAN – registr územní identifikace adres a nemovitostí.
- Obec získala do vlastnictví objekt bývalého hostince v Defurových Lažanech. Byla provedena údržba střechy, demontáž okapů a objekt byl zabezpečen. Zastupitelstvo obce bude jednat o dalším využití.
- Vodovodní potrubí výtlaku k vodojemu je zanesené. Je nutné vyměnit potrubí. Starosta ve spolupráci s pracovníky firmy ČEVAK připravil a podal žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství.
- Na cestě Holkovice – Plácek se řeší vlastnictví posledního pozemku. Byla připravena a podána žádost 
o dotaci na výsadbu stromů podél cesty.
- Dne 28. 7. 2016 se starosta zúčastní jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Spolu s dalšími starosty ze všech lokalit vytipovaných pro možnou výstavbu úložiště jaderného odpadu z ČR budou jednat o současných podmínkách povolení, právech a postojích obcí.
- Starosta je předvolán k přestupkové komisi k podání výpovědi. Jedná se o narušení soukromého vlastnictví a odnášení cizí věci ze soukromého pozemku během průzkumů o úložišti.
- V roce 2009 byla obci poskytnuta dotace na vrty pod Újezdem. Od té doby probíhala každoročně kontrolní šetření a musela být podávána písemná hlášení. Bylo dokončeno závěrečné vyhodnocení akce. 
- V Dobroticích připravuje firma ČEZ Distribuce rekonstrukce elektrorozvodů v celé vesnici, budou sepsány připomínky k akci. Bude se muset též provést nově rozvod veřejného osvětlení. 
- Obec řeší tři pojistné události: 1) Poškození sochy sv. Donáta v Defurových Lažanech řidičkou osobního auta. 2) Škody po vloupání do zámku v Chanovicích. 3) Rozbití okna osobního auta projíždějícího úsekem, kde probíhalo sečení křovinořezem. Jsou zpracovávány potřebné podklady. 
- V návesní kapličce v Újezdě u Chanovic bylo nainstalováno automatické elektrické zvonění.
- Firma EKO-KOM poslala vyúčtování za rok 2015. Obec Chanovice za rok 2015 získala za tříděný odpad cca 92.000,- Kč. Třídění je důležité pro úspory v celém procesu odpadového hospodářství. Dále pro vztah k životnímu prostředí a vzhled našich vesnic.
- Ing. Vachuška za DSO Horažďovicko připravuje další projekt z oblasti odpadového hospodářství za podpory dotace. Je možnost pořídit svozové kontejnery. Podrobněji posoudí P. Hlaváč a P. Klásek.
- Paní Hana Krejčová žádá o odkoupení cca 1.400 m2 obecních pozemků, které sousedí s její nemovitostí č.p. 56 v Chanovicích (hájenka v Babáčku). Obec pozemky neprodá, ale dle zájmu jen pronajme, ale v menším rozsahu. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Obec se přihlásila na výstavu cestovního ruchu ITEP 2016 v Plzni. Akci pořádá Plzeňský kraj.
- Obec podala dvě žádosti na Plzeňský kraj o dotace na věcné vybavení jednotek JPO Defurovy Lažany 
a  Chanovice. Pro každou z jednotek je nabízena dotace ve výši 30.000,- Kč. Návrh na přijetí dotací. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce. Nutno zajistit veškeré povinné přílohy k uzavření smluv.

4) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 6.576.000,- Kč. Z toho cca 5.147.000,- Kč činí příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadu. Ke dni 31.7.2016 zbývá splatit úvěr poskytnutý na akci Místní komunikace Chanovice ve výši 16.166,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 7. Příjmy povýšit o 369.000 Kč, výdaje povýšit o 525.000,- Kč. 
U příjmů jde především o prodej dřeva a nájemné za vodohospodářská zařízení od firmy ČEVAK. 
U výdajů o odvod DPH a práce v obecních lesích. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

5) Stavba ZTV Chanovice „Na Výsluní“
- Firma ČEZ Distribuce, a.s. žádá o zřízení věcného břemene služebnosti pro vedení elektrorozvodů na pozemku par. č. 499/8 v k.ú. Chanovice (parcely „na Výsluní“). S firmou ČEZ už byla sepsána smlouva 
o smlouvě budoucí. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

6) Diskuse
- P. Klásek připomněl, že již utekly dva roky, když se řešilo podávání kandidátek do komunálních voleb. Dle jeho názoru, je nutné začít uvažovat o kandidatuře do komunálních voleb, které proběhnou na podzim 2018. Aby zase nenastala podobná patová situace, kdy bylo málo kandidátů a hrozilo, že se volby nebudou konat..
- Všichni zastupitelé a občané mohou zasílat svoje příspěvky do novin Panoráma, které vydává stejnojmenný spolek. Předsedkyní spolku je nyní Ing. Marie Kaufnerová.
- V pátek 29.7.2016 se uskuteční v zámeckém areálu divadelní představení Noc na Karlštejně.
- V sobotu 30.7.2016 se starosta zúčastní vyhlášení soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2016 v Konstantinových Lázních.
- V neděli 31.7.2016 proběhne přejezd rybníka Ohrada na kole a na stavebním kolečku.
- Dne 7.8.2016 se uskuteční koncert chanovického rodáka Petra Sudy a Antikvartetu Dušana Vančury.
- Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 25.8.2016 v obecním domě v Holkovicích.

7) Usnesení
Rada obce s c h v a l u j e
- Usnesením č. 59 změny rozpočtu č. 7. Příjmy povýšit o 369.000 Kč, výdaje povýšit o 525.000,- Kč.  
- Usnesením č. 60 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s. „IV-12-0008972/1 Chanovice, 28 b.j. – VN, TS, kNN“.. 
- Usnesením č. 61 přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Chanovice do rozpočtu obce ve výši 30.000,- Kč.
- Usnesením č. 62 přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na věcné vybavení JPO V Defurovy Lažany do rozpočtu obce ve výši 30.000,- Kč.

8) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19.30 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty