Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 15

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25. 5. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Prohlídka některých činností v rámci vesnic naší obce
3. Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
4. Finanční situace obce
5. Příprava náležitostí s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na Výsluní“
6. Příprava zasedání zastupitelstva obce v červnu 2016
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Jitka Havránková, Karel Kareš, Ing. František Pavlovský, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Bc. Matyáš Zicha, DiS.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Prohlídka některých činností v rámci vesnic naší obce – objížďka obecním autobusem
- Obec získala v dražbě do vlastnictví objekt bývalé hospody v Defurových Lažanech č.p. 33 za celkovou cenu 95.000,- Kč (50.000,- Kč cena, 45.000,- Kč dražební jistina). Zastupitelé objekt navštívili, prohlédli a budou přemýšlet o využití. Všichni přítomní členové rady obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.
- Dále byli zastupitelé na místě seznámeni s realizací stavby ZTV Chanovice „Na Výsluní“(infrastruktura na nové parcely), s přípravou chodníku v Chanovicích od rybníka Ohrady při silnici na jih, s přípravou opravy místních komunikací v Defurových Lažanech a v Chanovicích.

3) Aktuální záležitosti v obci a potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Letošní stavební akce - připravuje se údržba cest v Defurových Lažanech „Na vršku“ a v Chanovicích 
u myslivecké chaty (cca 450.000,- Kč), stavba chodníku v Chanovicích úsek od rybníka Ohrady I. etapa (cca 600.000,- Kč), výměna zásobovacího vodovodního potrubí v Chanovicích od hřiště k vodojemu (cca 750.000,- Kč), druhá etapa stavby ZTV Chanovice – parcely (cca 2.676.000,- Kč). 
- Probíhá výběr zhotovitele stavby chodníku a zhotovitele na opravu komunikací. V úterý 7. 6.2016 proběhne otevírání obálek s nabídkami a hodnocení. V komisi budou V. Šmat, P. Hlaváč a P. Klásek.
- Obec Chanovice má z Krajského úřadu příslib dotace na opravu komunikací v Defurových Lažanech 
ve výši 250.000,- Kč. Je nutné doplnit podklady. Oprava bude probíhat cca v srpnu 2016.
- Firma Čevak provedla pravidelné rozpory pitné vody. Voda vyhovuje ve všech parametrech. 
- Na podnět starostů obcí z lokality Březový potok ministr průmyslu a obchodu odvolal zástupce této lokality z Pracovní skupiny pro dialog. Všichni přítomní členové rady obce souhlasí s odvoláním. 
- Byly projednány probíhající jednoduché pozemkové úpravy Svéradice – Holkovice.
- Obec Chanovice se přihlásila do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2016. Ve středu 1.6.2016 navštíví naši obec hodnotitelská komise. 
- V knihovně v Holkovicích pracuje nová knihovnice sl. Simona Pojerová. Starosta vyslovil poděkování za práci paní Lence Bokrové, která práci vykonávala pět let.
- V obecním domě v Holkovicích proběhne během prázdnin údržba a bílení vnitřních prostor. Jedná se o hostinec, knihovnu, chodby a WC.
- Finanční úřad Horažďovice byl začátkem letošního roku přesunut do kanceláře Městského úřadu Horažďovice. Nyní finanční úřad oznámil, že kancelář bude otevřena jen dva dny v týdnu. 
- Řeší se majetkově přístup k vrtům pod Újezdem u Chanovic.
- Manželé Přibylovi žádají o pronájem části obecního pozemku v Dobroticích par.č. 421/1 (400 m2) na  zahradu. Projednáno za podmínek 1,- Kč /m2/rok, na 5 let. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Starosta poslal písemnou žádost firmě Sebastiano Nemovitosti o převod kaple v Defurových Lažanech do vlastnictví Obce Chanovice. U kaple je nutné provést opravy, které by obec zajistila.
- M. Bešztekurová užívá část obecního pozemku v Defurových Lažanech par.č. 1037/1 (80 m2). Jedná se o oplocenou zahradu u její nemovitosti. Žádost o pronájem nebo prodej pozemku. Projednán pronájem za podmínek 1,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Plzeňský kraj poslal Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné dopravy a dále Smlouvu o provádění přepravní kontroly veřejné dopravy. Jedná se o provoz obecního linkového autobusu (tzv. školního).
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka získalo dotaci na pořízení souboru lavic, stolů a stanů.
- Sdružení Prácheňsko získalo dotaci na úpravu ploch na vrchu Prácheň.
- V rámci Prácheňska řešili starostové obcí se zástupci České pošty rušení poboček pošty. Dle vyjádření zástupců České pošty zůstane na Klatovsku do konce roku 2020 jen 1/3 poboček. Dále bylo řešeno zrušení vlakových spojů na trase Plzeň – Horažďovice. Horažďovicko navštívil předseda rozpočtového výboru Parlamentu ČR Ing. Václav Votava a poslanec Mgr. Igor Jakubčík, řešeno financování obcí.
- Obec Chanovice se přihlásila do soutěže Stavba roku. Získala ocenění za nominaci.
- Starosta se jako člen hodnotitelské komise Ministerstva kultury zúčastnil projednávání žádostí o dotace.
- Pan Tomáš Mach zhotovil pro obec nové dřevěné pódium na letní akce.
- Připravuje se elektronické zvonění v kapličce v Újezdě u Chanovic.
- Proběhly opravy rybníků v Dobroticích a Holkovicích. Nutno pravit ještě Panenský v Chanovicích.

4) Finanční situace obce
- Obec má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 5.550.000,- Kč. Ke dni 31.5.2016 zbývá splatit úvěr poskytnutý na akci Místní komunikace Chanovice ve výši 90.566,15 Kč.
- Je nutné provést změnu rozpočtu č. 5/2016. Příjmy povýšit o 700.500,- Kč (prodej dřeva), výdaje povýšit o 3.232.391,- Kč (ZTV Chanovice – parcely). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Byla projednána nabídka České spořitelny a.s. na poskytnutí úvěru na financování výstavby třetí etapy výstavby infrastruktury ZTV Chanovice „Na Výsluní“. Rada obce zatím rozhodla posečkat s uzavřením smlouvy o úvěru. Důvodem je skutečnost, že na letošní práce finanční prostředky jsou zajištěné. A platby na stavbu na příští rok řešit až po ukončení účetního období 2016.
- Na území obce se množí černé skládky stavebního odpadu. Pokud někdo zaregistroval původce odpadu, sdělte to prosím na obecním úřadě či na Odbor životního prostředí Městského úřadu Horažďovice.
- V Praze na Vyšehradě proběhlo v sobotu 21.5.2016 zahájení výstavy Má vlast cestami proměn. Obec Chanovice se zúčastnila výstavy s proměnou Vyhlídky u Dobrotic.

5) Příprava náležitostí s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na Výsluní“
Podmínky nabídky parcel jsou stále rozpracovávány. Proběhla jednání s několika odbory Městského úřadu Horažďovice. Stavební práce běží dle harmonogramu. Třetí etapa bude realizována až v roce 2017.

6) Příprava zasedání zastupitelstva obce v červnu 2016
- Prodiskutovány podklady, které budou projednány na zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 9.6.2016.

7) Diskuse
- Starosta děkuje všem, kteří se podíleli na svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu 14.5.2016.
- Na Obecním úřadě v Chanovicích jsou ještě k dispozici kompostéry na likvidaci biologického odpadu.

8) Usnesení
Rada obce s c h v a l u j e
- Usnesením č. 51 změny rozpočtu č. 5. Příjmy povýšit o 700.500,- Kč. Výdaje povýšit o 3.232.391,- Kč.
- Usnesením č. 52 nájemní smlouvu s manželi Přibylovými na nájem části pozemku par.č. 421/1 v k.ú. Dobrotice za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu pěti let.
- Usnesením č. 53 nájemní smlouvu s M. Bešztekurovou na nájem části pozemku par.č. 1037/1 (80 m2) za podmínek 1,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou. 
- Usnesením č. 54 Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti.
- Usnesením č. 55 kupní smlouvu na objekt č.p. 33 v Defurových Lažanech.

9) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.30 hodin ukončil. 

Petr Klásek
Ing. Pavel Hlaváč
starosta
zástupce starosty