Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 14

ze zasedání Rady Obce Chanovice konaného dne 27. 4. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích.
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci
3. Finanční situace obce
4. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce    
5. Příprava náležitostí s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na Výsluní“
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Miloslav Burda, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Václav Šmat, Matyáš Zicha, Ing., Bc., DiS.

1. Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2. Aktuální záležitosti v obci
- Po provedení přezkoumání hospodaření Obce Chanovice za rok 2015 byl vypracován závěrečný účet obce za rok 2015. Rada doporučuje schválení obou dokumentů na červnovém zasedání zastupitelstva.
- Dne 23. 4. 2016 proběhl „Den proti úložišti“. Lokalitou proběhla štafeta, která do Pačejova přinesla společné prohlášení. Sešlo se cca 500 účastníků. Petici proti úložišti podepsalo přes 1.100 osob. 
- Obci byla doručena od SÚRAO informace, že do konce června 2016 bude na účet obce zaslána částka 2.573.801,70 Kč za prováděné průzkumné práce na území obce v roce 2016.
- V roce 2009 byly dokončeny nové vrty pod Újezdem za podpory dotačního programu z EU. Provedena a na Úřad regionální rady Jihozápad doručena další průběžná a závěrečná monitorovací zpráva. 
- Potrubí na čerpání vody z vrtů u Újezda do vodojemu v Chanovicích je cca po 40 letech fungování částečně zanesené. V nejhorším úseku, od tenisových kurtů k vodojemu, jsou trubky průchodné jen na cca 40%. Je nutná výměna potrubí. Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace na podobné vodohospodářské záležitosti. Je však nutné připravit technickou dokumentaci, povinné přílohy a povolení – bylo zahájeno.
- Obec požádala Plzeňský kraj o dotaci na opravu komunikací v Def. Lažanech z programu PSOV PK 2016. Schválena dotace ve výši 250.000,- Kč. S přijetím dotace souhlasí všichni přítomní členové rady.
- Pro Sdružení Prácheňsko schválena dotace ve výši 250.000,- Kč na úpravu povrchu plochy na Práchni.
- Pro Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka byla schválena dotace ve výši 110.000,- Kč na pořízení stanů, lavic a stolů. Pro obě sdružení připravovala žádosti naše obec.
- Připravuje se aktualizace územního plánu Obce Chanovice. Připomínky a podněty je nutno podávat písemně na obecní úřad do konce května 2016.
- Firma Holzindustrie Chanovice připravila kupní smlouvu na nákup dřeva od Obce Chanovice. Byly projednány podmínky smlouvy. S uzavřením smlouvy souhlasí všichni přítomní členové rady.
- Obec Nezdřev nemá zřízenou zásahovou jednotku požární ochrany. Členové zásahové jednotky a SDH Chanovice projednali možnost poskytování služeb Obci Nezdřev a souhlasí. Všichni přítomní členové rady obce souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování protipožárních činností Obci Nezdřev.
- Byla podána žádost o dotaci na stavební úpravu hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech. Pro rok 2016 byly tyto dotace zrušeny. V dubnu byla podána žádost o dotaci na stavební úpravu na rok 2017.
- Probíhá technická úprava hasičského automobilu SDH Defurovy Lažany.
- Návesní kapli v Defurových Lažanech vlastní Sebastiano nemovitosti. Kapli je nutné udržovat. Obec Chanovice poslala firmě Sebastiano nemovitosti opakovanou žádost o převod nebo odkoupení kaple.
- Sdružení Prácheňsko (35 měst a obcí) oslovilo příslušné úřady s žádostí o vrácení zrušeného ranního 
a nočního vlakového spoje Plzeň – Horažďovice a s nesouhlasem uzavírání poboček České pošty.
- V pondělí 16. 5. 2016 navštíví náš region předseda rozpočtového výboru Parlamentu ČR p. Václav Votava a jeho kolega Mgr. Igor Jakubčík. Bude řešeno rozpočtové určení daní a další potřeby obcí.
- Probíhá jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Svéradice a Holkovice. Navržené řešení nutno projednat na zasedání zastupitelstva obce.
- Naše obec je členem Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazu měst a obcí ČR. Tyto instituce vydaly Memorandum k Ministerstvu financí na posílení daňových příjmů obcí. Naše obec se připojila.
- Firma ČEZ Distribuce žádá o umístění energetického zařízení v Defurových Lažanech. Jedná se o vzdušně napojení domu č.p. 56. Souhlasí všichni přítomní členové rady.
- Firma ČEZ Distribuce žádá o uzavření dodatku ke smlouvě o nové napojení a rozvody na stavbě ZTV Chanovice. Jedná se o prodloužení doby zhotovení stavby do 15. 7. 2016. Souhlasí všichni přítomní členové rady.
- Obec se přihlásila potřetí do soutěže Vesnice roku. V minulosti obec získala dvakrát ocenění v soutěži.
- Byla vydána dražební vyhláška na bývalý hostinec v Defurových Lažanech. Obec Chanovice se dražby zúčastní. Byly dohodnuty podmínky, podle kterých P. Hlaváč a P. Klásek budou postupovat.
- Další žádost o dotaci na stavbu chodníku Chanovice – jih nebyla podána pro malou pravděpodobnost schválení. Stavební povolení bylo prodlouženo. Chodník začne stavět obec postupně za vlastní peníze. Z finančních důvodů bude stavba rozložena na několik let. Nutno zahájit jednání se SÚS Klatovy.
- Hostinec v Kulturním domě v Chanovicích má už dva roky v pronájmu L. Korytářová, bez připomínek.

3. Finanční situace obce
- Obec má k dnešnímu dni na účtech a v pokladnách celkem cca 5.943.000,- Kč. Ke dni 30.4.2016 zbývá splatit úvěr poskytnutý na akci Místní komunikace Chanovice ve výši 127.766,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 4/2016 – příjmy povýšit o 187.000,- Kč (prodej dřeva), výdaje povýšit o 447.336,67 Kč (hlavně platba DPH a opravy rybníků). Souhlasí všichni přítomní členové rady.

4. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Byla provedena revize rozhlasu ve všech vesnicích obce. Budou vyměněny dva ampliony.
- Bude zajištěno elektrické zvonění v kapličce v Újezdě u Chanovic. Jednání s dodavatelem probíhá. 
- Proběhly jarní úklidy ve vesnicích obce. Starosta děkuje všem občanům, kteří se na úklidech podíleli.

5. Příprava náležitostí s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na Výsluní“
- Výstavba stavebních parcel „Na Výsluní“ probíhá dle plánu. Je nutné hledat podmínky nabídky parcel. Parcely budou určeny pro domy k trvalému bydlení. Výměry jednotlivých parcel jsou cca 850 m2.

6. Diskuse
- Na obecním úřadě jsou k dispozici kompostéry na likvidaci bioodpadu. Možno odebrat 2 kusy.
- V pátek 6.5.2016 proběhne od 15.00 hod zahájení turistické sezóny, bude zahájena výstava studentů SŠ Horažďovice, přijedou historická vojenská vozidla, kapela a občerstvení je zajištěno.
- V sobotu 7.5.2016 proběhne ve všech našich vesnicích očkování psů.
- V pátek 13.5.2016 se uskuteční beseda na témata zdraví, srdečně cévní nemoci, cukrovka apod.
- V sobotu 14.5.2016 se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v celé obci.
- Ve středu 18.5.2016 se uskuteční v KD v Chanovicích beseda s vojenským lékařem z Plzně MUDr. 
M. Hájkem, který se účastnil vojenských zdravotnických misí v Iráku a Afghánistánu. 
- V pátek 20.5.2016 proběhne slavnostní odpoledne „Prácheňsko na Práchni“ (představení regionu, kapela Otavanka, hry pro děti, občerstvení)

7. Usnesení
Rada obce  s c h v a l u j e   
- Usnesením č. 45 změny rozpočtu č. 4, příjmy povýšit o 187.000,- Kč výdaje povýšit o 447.336,67 Kč.
- Usnesením č. 46 přijetí dotace z programu PSOV PK 2016 ve výši 250.000,- Kč na opravu komunikací.
- Usnesením č. 47 kupní smlouvu na prodej dřeva firmě Holzindustrie Chanovice s.r.o.
- Usnesením č. 48 uzavření smlouvy o poskytování protipožárních činností Obci Nezdřev.
- Usnesením č. 49 dodatek ke smlouvě o dílo týkající se prodloužení doby zhotovení stavby na nové napojení a rozvody na stavbě ZTV Chanovice do 15. 7. 2016 s firmou ČEZ Distribuce.
- Usnesením č. 50 umístění energetického zařízení firmy ČEZ distribude v Defurových Lažanech.

8. Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty