Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 13

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 30. 3. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Příprava náležitostí s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na Výsluní“
3. Problematika hlubinného úložiště a příprava akce „Den proti úložišti“
4. Aktuální záležitosti v obci¨
5. Finanční situace obce
6. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Jitka Havránková, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Příprava náležitostí s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na Výsluní“
- Výstavba infrastruktury stavebních parcel „Na Výsluní“ vyjde celkem na cca 17.700.000,- Kč včetně DPH. Je nutné hledat podmínky nabídky parcel. Parcely budou určeny pro stavby k trvalému bydlení. Výměry jednotlivých parcel se pohybují cca kolem 850 m2, dle stávajícího terénu a hranic pozemků (nejmenší cca 655 a největší cca 1.100 m2). Upřesnění bude po dokončení infrastruktury a opěrných svahů. Na příští jednání rady obce připraví P. Klásek konkrétní návrhy k jednání. Zastupitelé budou individuálně hledat vzory u podobných obecních veřejných stavebních počinů v okolí.

3) Problematika hlubinného úložiště a příprava akce „Den proti úložišti“
- V úterý 29. 3. 2016 navštívil ministr životního prostředí naši vytipovanou lokalitu pro úložiště radioaktivního odpadu. Spolu se starosty obcí řešili problematiku průzkumných prací, výběru lokality, postupu SÚRAO a další. Byl mu zopakován společný postoj obcí proti záměru budovat zde úložiště.
- V sobotu 2.4.2016 přijede skupina z Německa složená z lidí, kteří se zajímají o problematiku úložiště radioaktivního odpadu a oblast energetiky.
- V sobotu 23.4.2016 proběhne v naší lokalitě druhý ročník Dne proti úložišti. Budou připraveny petice proti úložišti a prohlášení obcí o odvolání zástupců naší lokality z Pracovní skupiny pro dialog. Tutu skupinu zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta však neřeší záležitosti podstatné pro problematiku. Dále celým územím poběží protestní štafeta složená z občanů dotčených vesnic. Po doběhnutí štafety proběhne v Kulturním domě v Pačejově od 15.oo hodin koncert, připraveno je občerstvení a doprovodná kapela. Bude vyznačena na místě rozloha a umístění vytipovaného úložiště v naší lokalitě „Březový potok“. Úseky štafety zajistí z Def. Lažan P. Hlaváč, z Újezda J. Havránková, z Chanovic P. Klásek, z Dobrotic V. Kubaň a z Holkovic V. Pavlas.
- Správa úložišť radioaktivního odpadu zaslala na účet Obce Chanovice koncem roku 2015 příspěvek za průzkumné práce na úložišti ve výši 2.573.801,70 Kč. Tento příspěvek byl vrácen. Stejně postupovaly všechny obce z naší lokality „Březový potok“. Tento příspěvek správa zaslala v březnu 2016 zpět na účet obce. Příspěvek bude ponechán zatím na hlavním účtu obce. Bude zváženo zastupiteli obce a projednáno se sousedními obcemi 
- Správa úložišť radioaktivního odpadu zaslala obci informaci, že začne provádět průzkumné práce a bude vstupovat na obecní pozemky. Na dotaz, o které pozemky se jedná a kdy bude práce provádět, byl zaslán seznam dotčených parcel, termín sdělen nebyl.

4) Aktuální záležitosti v obci
- Právě probíhá ve dnech 30. 3. – 31. 3. 2016 závěrečné přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2015.
A dne 1. 4. 2016 v návaznosti přezkoumání za DSO Horažďovicko.
- Byla vydána dražební vyhláška na bývalý hostinec v Defurových Lažanech.
- Naše obec leží na území, kde je nedostatek spodní vody, jejíž hladina se stále posledních dvacet roků snižuje. Je nutné uvažovat o dalších možnostech zásobování pitnou vodou a posílení stávajících zdrojů. Mimo jiné bude potřeba zajistit výměnu potrubí od vrtů z Újezda, nejvíce zanesen je za cca čtyřicet roků úsek od kurtů k vodojemu v Chanovicích.
- Firma EKO-KOM provedla na obecním úřadu audit zaměřený na zajištění zpětného odběru tříděného odpadu. Nebyly shledány nedostatky.
- Byly podány žádosti o dotace na přístavbu hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech a na vybavení zásahových jednotek SDH Chanovice a Defurovy Lažany.
- Proběhla kontrola dotace z Regionálního operačního programu na akci „Místní komunikace Chanovice“ poskytnutá v roce 2012. Nebyly shledány nedostatky.
- Běží proces povolení kanalizace pro bývalou školu v Defurových Lažanech. Probíhají místní šetření.
- Obec Nezdřev nemá zřízenu zásahovou jednotku požární ochrany. Proto žádá Obec Chanovice o uzavření smlouvy na poskytování protipožárních činností. Bude projednáno s vedením zásahové jednotky Chanovice.
- Ve dvou posledních vydání časopisu Vítaný host vyšel na pokračování článek o velkostatku Chanovice, který napsala Mgr. Hana Vanišová.
- Starosta obce se připojil ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Snahou je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. A obecně na principy svobody člověka.
- V Plzni proběhlo krajské setkání pořádané Svazem měst a obcí za účasti náměstka Ministerstva vnitra, vedení Plzeňského kraje, poslanců a senátorů. Starosta Klásek rozvinul na jednání v rámci diskuse debatu o problematice venkova, když jsou zavírány různé úřady (katastrální, finanční, apod.), pošty a další.
- Obec se přihlásila do soutěže „Stavba roku 2015 Plzeňského kraje – rekonstrukce budov“ se stavbou roubenky ve skanzenu a do soutěže „Má vlast cestami proměn 2015“ s „Vyhlídkou“ u Dobrotic.
- Ve specializované příloze na cestovní ruch Klatovského Deníku vyjde upoutávka naší obce na zámek, rozhlednu a skanzen.

5) Finanční situace obce
- Obec má k dnešnímu dni v pokladnách cca 247.000,- Kč, na účtech cca 7.582.800,- Kč. Letošní největší výdaje se budou týkat stavby infrastruktury pro nové stavební pozemky. Ke dni 31.3.2016 zbývá splatit úvěr poskytnutý na akci Místní komunikace Chanovice ve výši 164.966,15 Kč.

6) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- V průběhu dubna bude provedena revize veřejného bezdrátového rozhlasu.

7) Diskuse
- Ve čtvrtek 28.4.2016 bude přerušena dodávka elektřiny do Holkovic, Dobrotic, Újezda u Chanovic a části Chanovic v době od 7.30 do 18.30 hodin.
- Na obecním úřadě jsou k dispozici kompostéry na likvidaci bioodpadu. Možno odebrat 2 kusy.
- V sobotu 14. května 2016 se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

8) Usnesení
K žádnému bodu nebylo nutné projednávat usnesení.

9) Závěr.    
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta

Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty