Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 12

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 24. 2. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci
3. Finanční situace obce  
4. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
5. Příprava zasedání zastupitelstva obce v březnu 2016
6. Příprava náležitostí s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na výsluní“ 
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Miroslav Pešek, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy rady a zastupitelstva obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci
- Problematika „hlubinného úložiště“: 1./ Není ještě znám výsledek soudní žaloby ohledně povolení průzkumných prací. 2./ Proběhlo jednání se starosty ze zdejší lokality a se členy tzv. Pracovní skupiny pro dialog. Všichni se vyslovili, že mají společný cíl, aby zde úložiště nebylo. Zároveň byl vypracován společný protest a dva požadavky. 3./ V sobotu 23. 4. 2016 bude Den proti úložišti. Program bude upřesněn. 4./ Byl schválen dopis, kterým se obec ohradí proti výrokům ředitele Slováka v médiích proti obci a zdejší firmě. 5./ Byla schválena odpověď obce na dopis SÚRAO ohledně požadavku k setkání a jednání o finančním příspěvku. Členové zastupitelstva zastávají stále stejný postoj: Úložiště nechceme, proto by bylo nemorální přijmout příspěvek. Ať SÚRAO jedná dle zákona, na který se odvolává. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Byla podána žádost o dotaci na opravu místních komunikací v Defurových Lažanech „Na Vršku“ a to do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka podalo žádost o dotaci na projekt „Společné vybavení mikroregionu pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí – soubor stanů a jejich vybavení“. Žádost byla zpracovaná naší obcí. Podáno na Plzeňský kraj.
- Prácheňsko podalo žádost o dotaci na projekt „Společná péče o památné místo Prácheň“. Žádost byla zpracovaná naší obcí. Podáno na Plzeňský kraj.
- Obec podala žádost na Zeměměřický úřad o bezúplatné poskytnutí digitálních ortofoto map (letecké mapy). K poskytnutí nutno uzavřít smlouvu. S uzavřením souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Plzeňský kraj poslal žádost o příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 43.980,- Kč na rok 2016. K poskytnutí nutno uzavřít smlouvu. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Pan V. Rohan má pronajatou stavební parcelu v Chanovicích. Navrhuje ukončení smlouvy a požaduje po obci finanční vyrovnání. Obec spolupracuje v této záležitosti s JUDr. Muchnou. Bylo projednáno znění dopisu a postoj obce k řešení. Zájmem obce je situaci vyřešit.
- Obci byl bezúplatně převeden do vlastnictví pozemek č. 728/7 (1.122 m2) ve sportovním areálu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokračuje tak zhruba patnáctiletá snaha vyřešit veškeré vlastnictví pozemků v areálu především směrem k obci a u budov pro TJ.
- Připravují se další směny pozemků: s firmou Haas (či Holzindustrie) jde o pozemek u hřbitova, s paní A. Chlandovou v Újezdě u Chanovic jde pozemky v blízkosti vrtů a u lesní cesty a dále s p. P. Fürstem pozemky u panelových domů v Chanovicích.
- Bylo projednáno podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje na vybavení zásahových jednotek SDH. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Bylo projednáno podání žádosti o dotaci od Ministerstva vnitra – HZS ČR na stavební úpravu a přístavbu hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- V ZŠaMŠ Chanovice proběhla dílčí kontrola vedení účetnictví. Kontrolu provedl pracovník Daňová a účetní kancelář Plzeň (DAKAN). Výsledek je – „bez zásadních nedostatků, provedeny drobné opravy“.
- Na Krajský úřad Plzeňského kraje bylo loni pozdě posláno vyúčtování a hodnotící dotazníky k dotaci na provoz autobusu. Plzeňský kraj udělil obci sankci ve výši 4.500,- Kč. Tuto agendu dělá P. Klásek a na počátku loňského roku byl ze zdravotních důvodů několik týdnů mimo úřad.
- Proběhlo místní šetření a podrobné jednání se členy rady obce ohledně pasportizace a zatřídění místních komunikací. Zpracování pasportizace prováděl pan P. Mareš a to pro všech třináct vesnic čtyř obcí Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka. Projednána žádost: „Obec Chanovice žádá Obecní úřad Chanovice (jako silniční správní orgán pro místní komunikace) o zařazení vybraných úseků komunikací ve správním území Obce Chanovice do kategorie místní komunikace“. Se zařazením dle návrhu souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Proběhl nácvik činností v rámci krizového řízení, dle pokynů Krizového štábu Plzeňského kraje.
- Na Kr. úřad Plzeňského kraje bylo zasláno hlášení týkající se výherních hracích přístrojů za rok 2015.
- V Chanovicích jsou pořádány svatební obřady. Obřadním místem pro pořádání svatebních obřadů je zámecký areál Chanovice. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Byly potvrzeny a odeslány přihlášky členů zásahových jednotek SDH do odborných kurzů.
- V uplynulých dnech byla řešena porucha na potrubí výtlaku pitné vody. Ve vodojemu v Chanovicích byl osazen nový chlorátor a testováno dávkování. Proběhla vnitřní údržba vodojemu, bílení a nátěry kovových částí. Bylo prováděno plošné odkalování. S těmito okolnostmi mohl souviset problém s pitnou vodou. Během posledních devíti dnů byly provedeny třikrát rozbory pitné vody z různých zdrojů. Všechny rozbory byly bez závad a bez ohrožení kvality používané vody.
- Policie ČR doručila zprávu o bezpečnostní situaci na Horažďovicku za rok 2015.
- Česká pošta oznámila další změnu pracovní doby pobočky v Chanovicích i na dalších pobočkách v okolí. Bude odeslán společný dopis starostů dotčených obcí ze Sdružení Prácheňsko na příslušné úřady ohledně změn a uzavírání poboček České pošty na venkově.
- Kontrolní komise obce odevzdala zápis z kontroly v Kulturním domě a kontroly výherních hracích přístrojů v hostinci U Klečků.
- Na obecním úřadu jsou stále k odběru kompostéry na likvidaci bioodpadu. Na každý objekt mohou být poskytnuty dva kusy.
- Občané se obracejí na obecní úřad o pomoc při vyřizování „kotlíkové dotace“. Tuto záležitost pomáhají komerčně řešit specialisté. Obec nemá k tomuto tématu žádné pravomoce.
- Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech prostřednictvím ředitele Mgr. Smolíka požádalo naši obec o doporučující stanovisko k dotačnímu projektu, který pomůže zajistit stavební opravy hlavní budovy muzea v Klatovech a vytvoření nové expozice především o klatovském regionu. Jedná se o bavorsko - český přeshraniční projekt. Stanovisko bylo vydáno.
- V Defurových Lažanech proběhlo místní šetření týkající se odkanalizování bývalé školy v Defurových Lažanech, s ohledem na připravovanou přestavbu budovy. Musí být upřesněny některé údaje v projektu.
- Projednáno uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí Dotace na obnovu lesního porostu, jedná se o částku 60.300,- Kč. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Odborný lesní hospodář Ing. Fr. Pavlovský a správce lesů M. Burda se zúčastní v březnu školení na využití finanční podpory v lesním hospodářství. Školení pořádá Plzeňský kraj.
- V Chanovicích v budově ZŠ byl ukončen zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku. Zároveň byl zahájen další semestr. Vzdělávací akce se účastní dvacet seniorů z obce a okolí.
- Starosta se jako člen hodnotící komise Ministerstva kultury zúčastnil hodnocení žádostí o dotace. 

3) Finanční situace obce
- Obec má k dnešnímu dni v pokladnách cca 257.000,- Kč, na účtech cca 4.911.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 29. 2. 2016 je 202.156,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 2 vyplývající z provozu obce. Výdaje povýšit o 28.401,- Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- V Dobroticích a v Holkovicích jsou vypuštěny tři rybníky. Bude provedeno čištění a oprava.
- Byly zhotoveny vývěsní skříňky do všech šesti vesnic, které budou sloužit pro vyvěšení parte.
- Firma ČEZ Distribuce oznamuje, že ve středu 2. března 2016 bude vypnutá elektřina v Černicích a v Defurových Lažanech od 7.30 do 15.30 hodin.

5) Příprava zasedání zastupitelstva obce v březnu 2016
- Ve středu 16. 3. 2016 se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice od 18.00 hodin v obecní budově v Defurových Lažanech.
- Pan Houdek žádá o příspěvek na provoz pojízdné prodejny na rok 2016 ve výši 40.700,- Kč. Bude dořešeno na zasedání zastupitelstva obce.

6) Příprava náležitostí s parcelami a stavbou ZTV Chanovice „Na výsluní“ 
- Probíhá výstavba infrastruktury ke stavebním parcelám v Chanovicích. Byly připraveny předběžné celkové náklady na stavbu a související činnosti. Bude připravena předběžná výměra jednotlivých parcel. Zastupitelé po té rozhodnou o způsobu nabízení parcel a o ceně pozemků. 
Nyní byly dokončeny kanalizace (splašková a dešťová) mezi parcelami, provedeny domovní přípojky na splaškovou kanalizaci a jsou prováděny vsakovací jámy na dešťovou vodu z komunikací. Od března bude zahájena pokládka vodovodních a plynovodních řadů.

7) Diskuse
- V sobotu 14. května 2016 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

8) Usnesení
Rada Obce Chanovice schvaluje 
- Usnesením č. 36 změny rozpočtu č. 2/2016 výdaje obce povýšit o 28.401,- Kč, dle přílohy. 
- Usnesením č. 37 uzavření smlouvy se Zeměměřickým úřadem o bezúplatném poskytnutí digitálních ortofoto map.
- Usnesením č. 38 smlouvu a příspěvek Plzeňskému kraji na dopraví obslužnost ve výši 43.980,- Kč. 
- Usnesením č. 39 podání žádosti o dotaci Plzeňskému kraji na vybavení zásahových jednotek JPO V. 
- Usnesením č. 40 podání žádosti o dotaci na HZS ČR na stavební úpravu a přístavbu hasičské zbrojnice v Defurových Lažanech.
- Usnesením č. 41 pasport místních komunikací a dopravního značení a zařazení vybraných úseků komunikací ve správním území Obce Chanovice do kategorie místní komunikace. 
- Usnesením č. 42 zámecký areál Chanovice jako obřadní místo pro pořádání svatebních obřadů.
- Usnesením č. 43 zaslání písemného protestu proti výrokům ředitele SÚRAO p. Slováka v médiích a odpověď obce na dopis SÚRAO ohledně požadavku k setkání a jednání o finančním příspěvku. 
- Usnesením č. 44 uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí Dotace na obnovu lesního porostu.

9) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.45 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty