Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 11

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 27. 1. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci
3. Finanční situace obce  
4. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
5. Příprava dotačních žádostí na rok 2016  
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Jitka Havránková, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Bc. Matyáš Zicha DiS.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a rady obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci
Problematika úložiště radioaktivních odpadů:
- V sobotu 9. 1.2016 se konal „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“. Zúčastnilo se ho cca 400 osob. Starosta děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce. A též všem účastníkům, kteří přišli podpořit konání akce a snažení naší obce. Konečného vyhodnocení v kulturním domě se zúčastnili starostové šesti obcí z lokality Březový potok a starosta Horažďovic.
 - V souvislosti s novelou Atomového zákona bylo osloveno cca 170 poslanců Parlamentu ČR.se žádostí o pomoc. Oslovení bylo provedeno opět jménem celé zdejší lokality. Podklady byly připraveny naší obcí. Ve středu 3. 2. 2016 se starosta zúčastní jednání v Parlamentu ČR.
- Právní zástupce Mgr. Doucha podal za Obec Chanovice i za celou lokalitu žalobu na Ministerstvo životního prostředí proti vydanému Rozhodnutí o povolení průzkumných prací na úložišti. Soud neshledal naše námitky za oprávněné. Mgr. Doucha podal repliku k vyjádření žalovaného.
- Informace - Správa úložišť radioaktivního odpadu představí v pátek 5. 2. 2016 geologicko-průzkumný projekt v hotelu Prácheň v Horažďovicích od 16.00 do 20.00 hodin.

- Ve středu 27. 1. 2016 byly znovu zahájeny práce na stavbě „ZTV (základní technická vybavenost) Chanovice“. Pracuje se na položení kanalizace. V 1. pololetí 2016 budou připraveny podmínky pro nabídku stavebních parcel zájemcům. Nutno zastupitelům předložit finanční náklady na akci.
- V ZŠ a MŠ Chanovice proběhla dílčí kontrola na hospodaření a vedení účetnictví za rok 2015. 
- S rodiči a některými žáky ZŠ Chanovice bylo řešeno chování žáků mimo školu.
- V pondělí 8. 2. 2016 od 14.00 do 16.00 hod proběhne zápis dětí do 1. třídy Základní školy Chanovice.
- Obec Chanovice provozuje autobusovou linkovou dopravu (tzv. školní autobus). Plzeňský kraj zaslal návrh Dodatku č. 1/2016 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na provoz autobusu na příspěvek ve výši 349.366,- Kč v roce 2016. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce. Proběhlo vyhodnocení dotace pro Plzeňský kraj na provoz autobusu za rok 2015. Byly vypracovány další výkazy na provoz autobusu pro Ministerstvo dopravy.
- Pro poskytovatele dotace Ministerstvo kultury bylo provedeno a odesláno vyhodnocení dotace na vybavení veřejné knihovny Chanovice. 
- Bylo vypracováno roční hlášení o nakládání s odpady pro firmu EKO-KOM.
- Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad zahájil kontrolu akce „Místní komunikace Chanovice“, na kterou byla poskytnuta v roce 2012 dotace z Regionálního operačního programu.
- Členové zásahových jednotek musí mít pravidelné proškolení. Jedná se o jednotku Chanovice a Defurovy Lažany. Školení proběhnou 19. 2. 2016 v Horažďovicích a 18. 3. 2016 v Klatovech.
- SDH Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic žádají o umístění sídla na adrese Chanovice 36 (obecní úřad). Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Firma Holzindustrie Chanovice s.r.o. zaslala návrh na uzavření kupní smlouvy na výkup dřeva od obce. 
Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Pan Vratislav Kotěšovec žádá o pronájem části par. č. 4/1 v Chanovicích (37 m2), na kterém má část zahrádky. Návrh na pronájem pozemku za 1,- Kč/1 m2/1 rok na dobu neurčitou. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce. 
- Ing. David Hlaváč žádá o pronájem rybníka v k. ú. Újezd u Chanovic, par. č. 516/3. Návrh na uzavření nájemní smlouvy za 500,- Kč/1rok na dobu do 31. 12. 2021. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Pan Rohan, nájemce par. č. 700/71 v Chanovicích, zaslal dopis s jeho návrhem na řešení situace ohledně uvedené parcely. Odpověď mu bude zaslána po poradě s právníkem a po projednání na zasedání rady obce v únoru 2016.
- Pro bývalou školu v Defurových Lažanech se připravuje domácí čistička odpadních vod a prodloužení kanalizačního řadu. Dne 9. 2. 2016 proběhne místní šetření svolané Stavebním úřadem Horažďovice.
- Zaměstnanci obce se podílejí na údržbě a opravách v kulturním domě, v základní škole, v konírně, provádějí bílení obecních prostor a další. Časově náročná je likvidaci odpadů. Letos již byly odvezeny dva velkokapacitní kontejnery odpadu posbíraného v okolí našich vesnic. Zaměstnanci si do konce roku vybrali většinu dovolené.
- Firma Holzindustrie Chanovice s.r.o. žádá o vyjádření k projektové dokumentaci na sušárnu dřevního odpadu. S vydáním souhlasného stanoviska souhlasí všichni přítomní členové rady obce. 
- Katastrální úřad, pracoviště Klatovy žádá o porovnání seznamu budov a seznamu pomístních názvů ve vesnicích Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice.
- Manželé Alena a Jan Kestnerovi z Holkovic zkolaudovali novostavbu rodinného domu v Holkovicích. Stavbě bude přiděleno číslo popisné.
- Ve dnech 30. 3. a 31. 3. 2016 proběhne přezkoumání hospodaření Obce Chanovice za rok 2015. Kontrolu budou provádět pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ekonomického.
- Proběhly jednání Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňska, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví. Ve všech těchto uskupeních naše obec aktivně spolupracuje.
- Finanční úřad Horažďovice bude od února 2016 na současném místě zrušen. Nové pracoviště bude přesunuto do budovy Městského úřadu v Horažďovicích. Bude fungovat jen v pondělí a ve středu.
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal uzavřenou kupní smlouvu na části 1/14 pozemků par. č. 728/9, 728/10, 728/12 a st. č 176/6 v k.ú. Chanovice - pozemky na hřišti.
Dále jsou prověřovány pozemky v Černicích, Dobroticích a Holkovicích, které jsou ve vlastnictví státu a správě ÚZSVM.
- Obci byl od ÚZSVM v roce 2015 bezplatně převeden pozemek v k. ú. Chanovice, par. č. 506/5. Obec musí po dobu 10 let vypracovávat hlášení, jak je pozemek využíván. Nyní provedeno.
- Firma ČEVAK a.s. České Budějovice zaslala podklady pro doplatek nájemného za rok 2015 Obci Chanovice ve výši 29.933,- Kč.
- Naše obec poslala několikrát příspěvek na zřízení babyboxu. Pan Hess zaslal informaci - k 30. 12. 2015 bylo do babyboxů v ČR vloženo a zachráněno 130 dětí.
- Na území obce, v Újezdu u Chanovic, zemřel p. Petr Káňa. Obec zajišťovala pohřeb.
- Diakonie Broumov zaslala informaci o tom, že do kontejneru na použité ošacení u kulturního domu bylo během roku 2015 vloženo 9,2 tun ošacení. Využití pro dobročinné účely. Zasláno poděkování dárcům. 
- Na Obecním úřadě v Chanovicích jsou k vyzvednutí kompostéry o objemu 1.000 litrů na biologicky rozložitelný odpad z domácností. Možnost odebrat až dva kusy na jednu domácnost.
- Firma ČEZ připravuje rekonstrukci elektro rozvodů na sloupech v Dobroticích v roce 2018. Bude nutno řešit rekonstrukci veřejného osvětlení.
- Obec musí zajistit vyhodnocení energetické náročnosti některých rozsáhlejších budov ve vlastnictví obce. Začala se připravovat vyhodnocení pro kulturní dům, zámek a zámecký areál.
- V Chanovicích proběhla Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno 4.609,- Kč. Oblastní Charita Horažďovice děkuje všem, kteří přispěli na dobročinné účely.
- Podaří-li se to časově stihnout, tak se naše obec přihlásí do soutěží Vesnice roku, Zlatý erb (internetové stránky), Má vlast (opravy zanedbaných budov a míst).
- Je připravován přehled kulturních akcí na rok 2016. Možno předkládat akce spolků a apod.
- Rodák z Holkovice Tomáš Býček sloužil v zahraničním odboji. Skupina historiků připravuje na sobotu 20. února 2016 besedu a promítání na téma druhé světové války. Bude upřesněno.

3) Finanční situace obce
- Obec má k dnešnímu dni v pokladnách cca 143.000 Kč, na účtech cca 4.457.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 31. 1. 2016 je 239.366,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 1 vyplývající z provozních náležitostí. Příjmy ponížit o 1.700,- Kč (ponížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2016), výdaje povýšit o 2.586.465,03 Kč (jedná se o vratku příspěvku od SÚRAO za stanovení průzkumného území), dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Na základě podaného přiznání k DPH obec za 4. čtvrtletí 2015 odvedla na finanční úřad částku 437.235,- Kč. Z toho 239.653,- Kč činila přenesená daňová povinnost z faktury za stavební práce na přípravě ZTV (základní technická vybavenost) Chanovice, 130.534,- Kč bylo DPH za prodané dřevo firmě Holzindustrie Chanovice s.r.o.

4) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- Pro kapličku v Újezdě u Chanovic se hledá možnost zřízení automatického elektrického zvonění. Poslední nabídka byla přes 50.000,- Kč bez DPH. Budou osloveny další firmy.

5) Příprava dotačních žádostí na rok 2016  
- Bude podána žádost do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 o dotaci na opravu komunikací v Defurových Lažanech a v Chanovicích.
- Na Plzeňský kraj bude podána žádost o dotaci na dovybavení zásahových jednotek SDH. Je nutné pořídit čerpadlo na vodu, přilby, rukavice v hodnotě cca 170.000,- Kč.
- Na Plzeňský kraj bude podána žádost o dotaci na pořádání kulturních akcí.
- Připravuje se stavba chodníku Chanovice – jih. Bude hledána možnost dotace a případně podána žádost.

6) Diskuse
- Ve čtvrtek 28. 1. 2016 se uskuteční beseda na téma „Rybníky, rybníkářství a kamenné útvary na Lnářsku a Blatensku“.
- V sobotu 30. 1. 2016 projde Chanovicemi masopustní průvod.
- V pondělí 1. 2. 2016 zahraje soubor Tyjátr v kulturním domě představení „Jak jsem se ztratil“.

7) Usnesení
Rada Obce Chanovice schvaluje 
- Usnesením č. 30 Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti na provoz autobusu na příspěvek ve výši 349.366,- Kč v roce 2016.
- Usnesením č. 31 umístění sídla na adrese Chanovice 36 pro Sbory dobrovolných hasičů Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic.
- Usnesením č. 32 kupní smlouvu s firmou Holzindustrie Chanovice s.r.o. na výkup dřeva od Obce Chanovice v prvním čtvrtletí roku 2016.
- Usnesením č. 33 pronájem části pozemku par. č. 4/1 v k.ú. Chanovice panu Vratislavovi Kotěšovcovi za 1,- Kč/1 m2/1 rok.  
- Usnesením č. 34 pronájem rybníka v k. ú. Újezd u Chanovic na par. č. 516/3 Ing. Davidovi Hlaváčovi za nájemné 500,- Kč/1 rok.
- Usnesením č. 35 změny rozpočtu č. 1. Příjmy ponížit o 1.700,- Kč, výdaje povýšit o 2.586.465,03 Kč, dle přílohy.

8) Závěr.   
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty