Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 10

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 25. 11. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci
3. Finanční situace obce
4. Stavba ZTV Chanovice „Na Výsluní“                 
5. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
6. Příprava rozpočtu obce na rok 2016
7. Příprava prosincového zasedání zastupitelstva obce
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Petr Končal, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, 
Ing. Eva Pavlovská, Mil. Burda, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Bc. Matyáš Zicha DiS.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a rady obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci
- Po řadě jednání byly od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Obci Chanovice převedeny pozemky par. č. 504/2 a č. 504/8 na Hvízdalce a par. č. 506/5 u čtyřbytovek vše v Chanovicích. Na státní úřady budou podány další žádosti o převod či prodej pozemků.
- Do katastru nemovitostí byly zapsány čtyři smlouvy řešící další úsek cesty Holkovice – Plácek.
- Občané projevují zájem o výstavbu na území obce. Bude připravena aktualizace územního plánu, ke které přišla i výzva z Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Horažďovicích. 
- Je nutné provést aktualizaci vyhlášky o odpadech. Nutno zajistit podklady.
- Na obecním úřadě proběhla 1. část přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Třídenní kontrolu prováděly pracovnice Krajského úřadu z Plzně. Závěr: Nebyly shledány chyby a nedostatky.
- Manželé Horákovi žádají o pronájem části pozemku par.č. 1037/1 v k.ú. Defurovy Lažany u jejich domu. Návrh na pronájem za cenu 1,- Kč / 1 m2 / 1 rok. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Proběhlo setkání s mládeží, která užívá klubovnu v Kulturním domě v Chanovicích. Byla řešena spotřeba energií, úklid, činnosti a další záležitosti.
- Proběhlo jednání s členy obou zásahových jednotek obce (tj. jednotka Chanovice a Defurovy Lažany). Dále byli pozváni velitelé a starostové dalších tři sborů dobrovolných hasičů.
- Na Ministerstvo životního prostředí byla podána žaloba proti rozhodnutí o povolení průzkumných prací na úložišti radioaktivního odpadu.
- Správa úložišť radioaktivních odpadů zaslala na účet obce poplatek za stanovené průzkumné území ve výši 13.663,- Kč i přes předchozí odmítnutí. Tato částka bude použita na úhradu nákladů spojených s agendou úložiště, např. právníka, který podával žalobu proti rozhodnutí o povolení průzkumných prací.
- Obec musí mít pro většinu veřejných objektů odborné posouzení a energetický štítek, bude zpracováno.
- Probíhají jednoduché pozemkové úpravy v Holkovicích, které zajišťuje Státní pozemkový úřad.
- Na obecním úřadě proběhla kontrola z Ministerstva pro místní rozvoj na dotaci z roku 2012, akce „Obec Chanovice – oprava majetku a propagace venkova“. Nebyly shledány chyby.
- Pan Josef Flachs ml. žádá o umožnění zajištění poutě v Defurových Lažanech a v Chanovicích v roce 2016. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Plzeňský kraj schválil nový jízdní řád autobusové linky „Kotouň – Chanovice – Horažďovice“.
- Plzeňský kraj dále schválil nový jízdní řád linky tzv. „školního autobusu“ v Chanovicích, dost změn.
- V místní knihovně v Holkovicích a v Chanovicích proběhla metodická kontrola.
- V kontejneru Diakonie Broumov v Chanovicích bylo letos nashromážděno 7,6 tun ošacení a obuvi.
- V rámci Sdružení Prácheňsko se uskutečnilo školení účetních, bylo pořízené pódium a probíhá aktualizace rozvojové strategie. Většinu činností spojených s těmito aktivitami zajišťuje naše obec.

- V rámci Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka byly pro členské obce pořízeny stroje a náčiní, je dokončováno zpracování pasportizace komunikací a dopravního značení, probíhá aktualizace rozvojové strategie, byly vydány společné kalendáře a mapy. Agendu Sdružení zajišťuje naše obec.
- V rámci DSO Horažďovicko byly pořízeny kompostéry pro členské obce. Jeden domovní kompostér stojí 3.267,- Kč a naše obec vybírá poplatek 300,- Kč. Kompostéry jsou ještě k dispozici.
- Pro „mapy.cz“ proběhne zdarma nafocení některých objektů a míst v naší obci.

3) Finanční situace obce
- Obec má k dnešnímu dni v pokladnách cca 110.000,- Kč, na účtech cca 4.485.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 30.11.2015 je 313.766,15 Kč. K dnešnímu dni má naše obec uhrazeny veškeré faktury a další platby.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 9 vyplývající z provozních náležitostí. Příjmy povýšit o 10.000,- Kč, výdaje povýšit o 207.249,33 Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Stavba ZTV (základní technická vybavenost) Chanovice „Na Výsluní“                 
- Staveniště bylo předáno firmě Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko. Stavba byla zahájena 15.11.2015. V první fázi stavby bude provedena skrývka ornice, zajištěn přístup na pozemky stavby, vybagrování linií dvou ulic a položena dešťová a splašková kanalizace.

5) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- V Kulturním domě v Chanovicích jsou k pronájmu ještě dvě místnosti pro drobné podnikání a služby.

6) Příprava rozpočtu obce na rok 2016
- Návrh rozpočtu byl představen jako vyrovnaný ve výši 13.963.980,- Kč. V roce 2016 bude splacen úvěr, jde o zbytek 276.566,15 Kč. Součástí návrhu je seznam předpokládaných akcí k realizaci.

7) Příprava prosincového zasedání zastupitelstva obce
- Návrh vodného na rok 2016 od firmy Čevak je 31,32 Kč. Návrh stočného 19,14 Kč. Ceny v Holkovicích budou stejné jako ve Velkém Boru, odkud je voda do Holkovic dodávána.
- Na zasedání zastupitelstva bude projednán poplatek za svoz odpadu pro rok 2016, bude jmenována inventarizační komise, bude projednán návrh rozpočtu na rok 2016 a další záležitosti.

8) Diskuse
- Příští zasedání zastupitelstva obce bude 10. 12. 2015 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích.
- V neděli 29.11.2015 od 16.30 hodin proběhne rozsvícení vánočního stromku u kostela v Chanovicích.
- Ve středu 2.12.2015 od 16.00 hodin se v konírně v zámeckém areálu v Chanovicích uskuteční setkání s představiteli obcí a zástupci Správy úložišť radioaktivního odpadu. Občané jsou na toto setkání zváni.
- Ve čtvrtek 3.12.2015 od 17.00 hodin proběhne v Kulturním domě v Chanovicích přednáška na téma Kotlíkové dotace a Zelená úsporám.
- V sobotu 19.12.2015 od 18.00 hodin se uskuteční v konírně v zámeckém areálu Vánoční koncert.
- V sobotu 26.12.2015 od 17.00 hodin se uskuteční v kostele koncert téma od J. J. Ryby – „Hej mistře“.
- Ve čtvrtek 31.12.2015 se koná v Kulturním domě v Chanovicích Myslivecký Silvestr.
- V pátek 1.1.2016 od 13.00 do 16.00 hodin bude otevřena rozhledna na Chlumu – novoroční setkání.
- V sobotu 9.1.2016 se uskuteční Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví.

9) Usnesení
Rada Obce Chanovice schvaluje 
- Usnesením č. 27 pronájem části 58 m2 pozemku par. č. 1037/1 v k.ú. Defurovy Lažany manželům Horákovým za cenu 1,- Kč za 1 m2 za 1 rok.
- Usnesením č. 28 zajištění poutí v Defurových Lažanech a v Chanovicích v roce 2016 J. Flachsem ml.
- Usnesením č. 29 změny rozpočtu č. 9. - příjmy povýšit o 10.000,- Kč, výdaje povýšit o 207.249,33 Kč, dle přílohy. 

10) Závěr.
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek, starosta
Ing. Pavel Hlaváč, zástupce starosty