Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 8

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 26. 8. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci
3. Finanční situace obce 
4. Příprava stavby ZTV Chanovice „Na Výsluní“                 
5. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
6. Informace o dotačních projektech 2015
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Kubaň, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Karel Kareš, Ing. Eva Pavlovská, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a rady obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 
Starosta Klásek vzpomněl na pana Miloslava Cikána z Oselec, který zesnul v srpnu. Pan Cikán dělal 16 roků starostu v sousedních Oselcích a naše obce po celou dobu velmi přátelsky a úzce spolupracovaly.

2) Aktuální záležitosti v obci
- Dne 6. 8. 2015 vypukl požár na poli u Defurových Lažan, později se rozšířil i na část lesa Prašivec. Na zásahu se podílelo 20 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů a vrtulník. Na zásahu se podílela též jednotka SDH Defurovy Lažany a naše obec. Celý průběh bude vyhodnocen. P. Hlaváč vyhodnotí potřeby dvou zásahových jednotek SDH v obci a bude předložen návrh k dokoupení techniky. Návrh na uspořádání setkání členů zásahových jednotek a velitelů z dalších SDH. 
- Obec provozuje autobusovou linkovou dopravu, tzv. „školní autobus“. Stále od ledna probíhá kontrola z Krajského úřadu Plzeňského kraje na tento provoz. Byla řešena finanční způsobilost pro provozování.
- Do Základní školy v Chanovicích je pro rok 2015/2016 přihlášeno 106 žáků, do mateřské školy 35 dětí.
- Během prázdnin pracovali u obce brigádníci. Spolu se zaměstnanci prováděli rozšíření sociálních zařízení v MŠ, přípravu pro internetový rozvod na 1. stupni ZŠ, bílení v budovách, opravy a nátěry budov, údržbu zeleně, sečení a další práce. Stálí zaměstnanci obce si vybrali větší část řádné dovolené.
- Je připravena k podpisu kupní smlouva na dořešení vlastnictví pozemků u čekárny v Holkovicích.
- Na Mě.ú. Horažďovice byl schválen nový geometrický plán na majetkové vypořádání dalšího úseku cesty Holkovice – Plácek, cca polovina trasy. Probíhá příprava nových smluv.
- Proběhly čtyři opravy na vodovodním řadu a u vrtů v Újezdě u Chanovic. Firma Čevak řeší nyní další únik vody. Přes velká sucha a teploty se daří zajistit dostatek vody pro občany. Ale havárie situaci komplikují. V Defurových Lažanech byl proveden nahodilý rozbor pitné vody na podnět soukromé osoby. Firma Čevak provádí další kontrolní rozbory a situaci pravidelně vyhodnocuje.
- V zámeckém areálu v Chanovicích se uskutečnily či uskuteční tři svatby našich občanů. Obřady je nutno předem zajistit. V Kulturním domě v Chanovicích budou dvě svatební hostiny.
- Od roku 2017 jsou připravovány změny v jízdních řádech autobusové dopravy. Nutno jednat na Krajském úřadu Plzeňského kraje o požadavcích naší obce.
- Obecní lesy v ploše cca 1 ha napadl kůrovec, bohužel se jedná se o mladý porost. Je nutné rychle vytěžit napadené stromy. K tomu zhruba 50 % letošní výsadby v lesích uschlo. Je nutné provést obnovu.
- Z Finančního úřadu v Horažďovicích přišla informace o jeho uzavření ke dni 31.12.2015, stále jednáno.
- Česká pošta často mění otevírací dobu pobočky v Chanovicích. Též jednáno na krajském ředitelství.
- Na nabídku pronájmu prostor v přízemí obecního úřadu se nikdo nepřihlásil. Prostory budou využity jako zázemí pro zaměstnance, sklad a archiv.
- Starosta se zúčastnil vyhlášení Vesnice roku Plzeňského kraje 2015. První místo získala obec Kornatice. 
- Obec koupila od ČR pozemek v k.ú. Chanovice par.č. 506/18.
- Na chanovickém kostele je nutné provést údržbu a drobné opravy. Obec pomůže s těmito pracemi.
- Z Ministerstva životního prostředí bylo doručeno zamítnutí rozkladu (odvolání) proti povolení průzkumných prací na úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě zvané Březový potok. Ministr potvrdil původní rozhodnutí o povolení průzkumných prací.

3) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni v pokladnách cca 100.000,- Kč, na účtech cca 4.000.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 31.8.2015 je 425.366,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 6 vyplývající z provozních náležitostí. Příjmy povýšit 
o 25.000,- Kč, výdaje povýšit o 21.000,- Kč, dle přílohy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava stavby ZTV (základní technická vybavenost) Chanovice „Na Výsluní“                 
- Běží výzva pro zasílání nabídek na zhotovitele stavby ZTV Chanovice (výběrové řízení). Stavba bude rozdělena do tří let. Předpokládaný náklad na celou stavbu je dle kontrolního rozpočtu 16.500.000,- Kč bez DPH. Proběhne otevírání obálek s nabídkami a jejich posouzení. Termín může být však posunut, dle dotazů firem. Příprava je prováděna ve spolupráci s firmou GPL – INVEST s.r.o., České Budějovice.

5) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- V Holkovicích probíhá oprava povrchů místních komunikací. Opravu prování SÚS Klatovy. Byla podepsána smlouva o dotaci na část prováděných prací s Plzeňským krajem. Dále v Holkovicích probíhají opravy obrubníků a údržba dětského hřiště.

6) Informace o dotačních projektech 2015
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka získalo dotaci na pořízení strojů a nářadí. Z projektu byl pořízen též nový přívěs za osobní automobil. Původní přívěs byl nabídnut k prodeji za 1.500,- Kč. 
- DSO Horažďovicko získalo dotaci na pořízení kompostérů. Probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Zájemci o domovní kompostér se mohou hlásit na Obecním úřadě v Chanovicích.
- Obec Chanovice získala dotaci na podporu činnosti informačních center. V rámci dotace byly vydány propagační letáky a doplněny stojany.

7) Diskuse
- V neděli 20. 9. 2015 se uskuteční v Chanovicích pouť, představen soubor akcí v obci.
- Ve čtvrtek 24. 9. 2015 od 18.00 se uskuteční zasedání zastupitelstva v hostinci v Holkovicích.
- V sobotu 17. 10. 2015 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
- Od října 2015 opět každý pátek poběží cvičení jógy s Romanou Krásnou.
- Připravuje se přehled kulturních akcí na konec roku 2015 a začátek roku 2016.
- Obec dlouhodobě připravuje vydání čtyř nových publikací na čtyři témata: Šlechtické rody a velkostatek Chanovice, Drobné památky a křížky, Tesařství a dřevozpracující řemesla, Zemědělství. Jedná se o publikace, které budou mapovat život ve vesnicích naší obce. Starosta žádá širokou veřejnost o poskytnutí vzpomínek, fotografií, dokumentů apod.

8) Usnesení
Rada Obce Chanovice schvaluje usnesením č. 24 změny rozpočtu č. 6. Příjmy povýšit o 25.000,- Kč, výdaje povýšit o 21.000,- Kč, dle přílohy. 

9) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty