Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis č. 7

ze zasedání rady Obce Chanovice konaného dne 29.7.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chanovicích
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální záležitosti v obci
3. Finanční situace obce 
4. Příprava stavby ZTV Chanovice „Na Výsluní“
5. Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr 

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Václav Pavlas, Jaroslav Bláha, Miloslav Burda, Ing. Eva Pavlovská, Ing. Fr. Pavlovský, Miroslav Pešek, Václav Šmat, Petra Šubová, Ing. Bc. Matyáš Zicha DiS.

1) Zahájení
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a rady obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů rady obce a zasedání je usnášení schopné. 

2) Aktuální záležitosti v obci
- V Defurových Lažanech se připravuje stavební povolení na kanalizaci a čističku odpadních vod pro napojení bývalé školy.
- Na státní fond dopravní infrastruktury byla podána žádost o dotaci na stavbu chodníku Chanovice – jih.
- V Holkovicích proběhne během srpna a září 2015 oprava komunikací a povrchů za 570.000,- Kč.
- Obec získala příspěvek na provoz „školního“ autobusu na rok 2015 ve výši 446.560,- Kč. Na provoz autobusu a využití příspěvku právě probíhá kontrola z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
- Jen v průběhu července 2015 byly odvezeny tři kontejnery komunálního odpadu nashromážděného ve sběrně v Chanovicích. Za rok 2014 získala obec za odvoz tříděného odpadu 104.323,- Kč od firmy EKO-KOM (papír, plasty, sklo). Třídění je podstatná možnost jak snížit náklady na odpadové hospodářství.
- Dobrovolné sdružení obcí Horažďovicko požádalo o dotaci na pořízení domácích kompostérů pro členské obce. Dotace byla schválena na 90% nákladů a 10% nákladů budou hradit jednotlivé obce. Spoluúčast Obce Chanovice je 94.985,- Kč. S úhradou souhlasí všichni přítomní členové rady obce. Bližší informace pro občany v příloze.
- Firma ČEVAK a.s. České Budějovice provádí pravidelně čtvrtletně hodnocení kvality pitné vody z obecních zdrojů. Voda ve všech padesáti sledovaných parametrech vyhovuje normě.
- Obec nabízí k pronájmu byt 2 + 1 v Kulturním domě v Chanovicích. O pronájem požádali dva zájemci. paní Gabriela Pešková původem z Defurových Lažan a pan Šebor z Kadova. Všichni členové rady obce i zastupitelstva obce hlasovali o pronájmu. Jednohlasně byl schválen pronájem bytu p. Gabriele Peškové.
- Po zaměření pozemků zjistili manželé Kuřilovi z Defurových Lažan, že část pozemku, který historicky užívají, je ve vlastnictví Obce Chanovice. Manželé Kuřilovi žádají o pronájem 35 m2 pozemku č. 70/1 v k.ú. Defurovy Lažany, dle přílohy. Návrh na pronájem pozemku za cenu 1,- Kč za 1 m2 za 1 rok. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Pan Kroupa z Újezda u Chanovic žádá o pokračování pronájmu rybníka Kasovský, který měl dlouhodobě v pronájmu a udržoval ho. Návrh na pronájem rybníka za cenu 500,- Kč ročně. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Historická společnost Klatovy žádá o příspěvek 2.000,- Kč na vydání Sborníku prací z historie obcí okresu Klatovy. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Finanční a kontrolní komise předložila zprávu z kontroly. Dále bude sledovat odstranění shledaných nedostatků.
- Obec Chanovice zaměstnávala v červenci 2015 cca 20 brigádníků, kteří prováděli kosení, nátěry, drobné opravy, vyřezávání v lesích, údržbu v ZŠ, opravy v MŠ, budování chodníku na hřbitově v Chanovicích, zajišťovali chod informačního centra a rozhledny atd.
- Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka pořídilo přívěsný vozík za osobní auto, mulčovač, křovinořez a další stroje. Na vše byla poskytnuta dotace. Podklady a smlouvy dopracovává P. Klásek.
- Sdružení Prácheňsko požádalo o dotaci na mobilní rozkládací pódium. Dotace byla schválena. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele pódia. Podklady dopracovává P. Klásek.
- Do Defurových Lažan byla pořízena betonová žumpa. Je umístěna na hřišti, které slouží hasičům, kynologickému spolku a dalším.
- V Černicích proběhlo řízení stavebního úřadu. Firma Vodafone žádá o prodloužení smlouvy na umístění základové stanice vysílače o 10 let. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.
- Organizace Krajského úřadu Plzeňského kraje pro zajišťování veřejné dopravy POVED s.r.o. předložila změny v jízdních řádech autobusů. Starosta požádal zastupitele o připomínky.
- Česká pošta opakované mění otevírací dobu nebo zcela uzavírá pobočku v Chanovicích. Obec je s tímto stavem nespokojena. Opakovaně připomínkována na vedení České pošty.
- Orgány životního prostředí provedly místní šetření u bývalého kamenolomu v Holkovicích. Zkoumán je současný stav bývalé skládky komunálního odpadu a její vlivy na okolí.
- Běží jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obec se snaží získat do vlastnictví pozemky na území obce, které slouží jako přístupové cesty k pozemkům a nemovitostem, pozemky ve sportovním areálu v Chanovicích a další. Podobně jsou řešeny pozemky se Státním pozemkovým úřadem.
- Byl vypracován nový geometrický plán na cestu Holkovice – Plácek. Budou sepsány nové kupní smlouvy kvůli urovnání vlastnictví pozemků podle skutečnosti.
- Obec spolupracuje s Diakonií Broumov při sběru staršího šatstva a obuvi a ta předložila výroční zprávu.

3) Finanční situace obce
- Obec Chanovice má k dnešnímu dni v pokladnách cca 120.000,- Kč, na účtech cca 3.700.000,- Kč. Zbývající výše úvěru poskytnutého na akci Místní komunikace Chanovice k 31.7.2015 je 462.566,15 Kč.
- Je nutné provést změny rozpočtu č. 5 vyplývající z provozních náležitostí. Příjmy povýšit 
o 734.574,- Kč, výdaje povýšit o 829.559,- Kč, dle přílohy. Jedná se především o zaúčtování daní a převod dotace pro ZŠ. Dále o spoluúčast obce na pořízení kompostérů. Souhlasí všichni přítomní členové rady obce.

4) Příprava stavby ZTV Chanovice „Na Výsluní“
- Dokončuje se příprava všech podkladů. Základní technická vybavenost stavebních parcel v Chanovicích bude stavebně zahájena v říjnu 2015. Práce bude rozdělena do tří etap. Předpokládaný termín dokončení je v roce 2017. Bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

5) Aktuální potřeby v jednotlivých vesnicích obce
- V Defurových Lažanech je třeba zabezpečit kanál při silnici na Oselce. (u p. Skuhry)
  
6) Diskuse
- V pátek 31.7.2015 bude v 17.00 hodin zahájena výstava fotografií Radovana Kodery. Po té se uskuteční od 18.00 hodin koncert prof. Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje Raka.

7) Usnesení
Rada Obce Chanovice schvaluje
- Usnesením č. 19 pronájem bytu v Kulturním domě v Chanovicích paní Gabriele Peškové.
- Usnesením č. 20 pronájem části pozemku par.č. 70/1 o výměře 35 m2 manželům Kuřilovým 
za cenu 1,- Kč za 1 m2 za 1 rok.
- Usnesením č. 21 pronájem rybníka Kasovský v k.ú. Újezd u Chanovic p. Kroupovi z Újezda u Chanovic za cenu 500,- Kč za 1 rok a to na pět roků.
- Usnesením č. 22 příspěvek Historické společnosti Klatovy ve výši 2.000,- Kč na vydání Sborníku prací z historie okresu Klatovy
- Usnesením č. 23 změny rozpočtu č. 5, příjmy povýšit o 734.574,- Kč, výdaje povýšit o 829.559,- Kč

8) Závěr     
Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hodin ukončil. 

Petr Klásek
starosta
Ing. Pavel Hlaváč
zástupce starosty