Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Z pracovního zasedání Zastupitelstva Obce Chanovice (ZO)

 konaného dne 9.5. 2007 od 19.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích.

Program:
1) Zahájení
2) Vypracování územního plánu Obce Chanovice
3) Prodej obecního objektu v Újezdu u Chanovic
4) Závěr

Přítomni: Klásek Petr, Ing. Hlaváč Pavel, Ing. Raška Antonín, Šmat Václav, Kubaň Václav, Poustka Miloslav, Havránková Jitka, Ing. Ladman František, Ing. Pavlovský František, Ing. Pavlovská Eva, Bláha Jaroslav
Omluveni: Helena Frýzková, František Šafanda
Host: Ing. Arch. Kučera

1) Zahájení:
Zahájení provedl starosta Klásek. Přivítal zastupitele obce na zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a zasedání je usnášení schopné.

2) Vypracování Územně plánovací dokumentace Obce Chanovice – zahájení prací
- jako zpracovatel ÚPD byl vybrán Ing. aut.Arch. Pavel Valtr, Urbioprojekt, Bělohorská 3,
Plzeň, 301 64
- veřejnost bude informována oznámením ve veřejných vývěskách, na internetových stránkách obce, na pracovních setkáních a na veřejných zasedáních zastupitelstva obce
- vyhotovení ÚPD Obce Chanovice se týká celého správního území, tj. pro katastrální území Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic
- zpracování a rozsah dokumentace se řídí příslušnými ustanoveními platného Stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006, Sb.
- veškeré požadavky, návrhy, informace, apod. lze získat a předkládat na Obecní úřad Chanovice a u Ing. aut.Arch. P. Valtra (tel.: 377 227 068, 606 616 400)
- v první etapě bude probíhat především sběr informací a dat, následně návrh řešení
- Ing. arch. Kučera objasnil základní zásady při vypracovávání ÚPD: ÚPD je zpracovává na období cca patnácti roků, týká se celé plochy obce, vymezuje zastavěné + zastavitelné + nezastavitelné území, respektuje vlastnické vztahy, vytváří možnosti pro vlastníky a investory, atd.
- starosta upozornil, že ÚPD má být rozumná, reálná a ohleduplná dohoda všech zúčastněných stran pro denní život v obci

3) Prodej obecní budovy v Újezdu u Chanovic
Žádost o odkoupení budovy podali dva zájemci. Další postup bude projednán na květnovém zasedání rady obce. Bude stanovena minimální požadovaná částka za prodej. Zastupitelé byli seznámeni s dopisem pana Šatry, který je vlastníkem navazující části budovy. S panem Šatrou bude ještě jednáno s ohledem na jeho záměry v lokalitě.
4) Závěr
Na závěr zasedání starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20,30 hodin ukončil.