Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Zápis z jednání o koncepci územního plánu Obce Chanovice ve vztahu k rozvoji firmy Haas

Termín konání: 20. 9. 2007
Přítomni: Ing. arch. P. Valtr (zpracovatel ÚP - Plzeň), Ing. arch. J. Kučera (konzultant pro ÚP - Horažďovice), p. X. Haas, paní Haasová, Ing. Kvapil, Ing. Martan (všichni za firmu Haas), Ing. Hlaváč, p. V. Šmat, p. P. Klásek (všichni za Obec Chanovice) 

Starosta obce P. Klásek: 
- Územní plán (ÚP) nebyl v minulosti v obci zpracován pro umožnění bezproblémového rozšiřování firmy Haas
- Podle nového stavebního zákona, platného od 1.1.2007, lze novou výstavbu provádět jen 
na základě schváleného ÚP
- Obec zadala na základě výběrového řízení vypracování ÚP Ing. arch. P. Valtrovi 
- Veškeré náklady vypracování a projednávání ÚP ponese obec – cca 650.000,- Kč

Zpracovatel ÚP Ing. arch. P. Valtr: 
- ÚP vytváří předpoklady pro novou výstavbu při zajišťování dalšího zákonného vývoje 
a ochránění veřejných zájmů
- Zpracování ÚP musí respektovat zákonnou legislativu, dle směrnice EU
- Přes pozitivní přínosy firmy, vzniká řada problémů k řešení ve vazbě na prvky územní stability ekologických systémů, hygienické a zdravotní limity (hluk, prach, imise, krajinný ráz, atd.), na zónu bydlení, na vesnickou památkovou zónu (vyhlášenou Ministerstvem kultury ČR), atd. 

Pan X. Haas:
- Mám zájem o budování a rozvoj příkladného podniku cca pro 1000 zaměstnanců
- Chci plnit ekologické limity a požadavky legislativy
- Chci vybudovat v obci objekty pro bydlení z produkce firmy
- Ve všech svých cca 30 závodech respektuji požadavky státní ochrany přírody a krajiny
- Prostřednictvím svých projektantů poskytnu podklady pro regulační plán

Konzultant pro ÚP Ing. arch. Kučera:
- Uvažovaná výstavba na jihovýchodní straně obce naruší výhledy k Šumavě a naruší krajinný ráz, protože není orientována za terénní vlnou.
- Dosavadní rozlehlý výrobní areál v Chanovicích svým stávajícím umístěním vyhovuje požadavkům pro krajinný ráz a v tomto trendu je nutné pokračovat. 

Starosta obce P. Klásek: 
- Potřebné je rozvoj obce i závodu koncepčně koordinovat 
- Je nutné nejprve dokončit stávající výstavbu v areálu, včetně začlenění do okolí (zeleň, protihluková opatření, apod.) 
- Pro další případný rozvoj je nutné stanovit měřitelné regulativy výstavby a výroby 
- Je nutné ctít platné zákony na výstavbu a provoz výrobních areálů 
- Požaduji respektovat zachování stávajících komunikací z obce k severu a východu
- U hřbitova ctít pietní místo, oddělit firmu a hřbitov vhodnou zelení
- Za hřbitovem, při příjezdu od budované komunikace, vybudovat parkoviště pro zaměstnance. Parkoviště po dohodě použít i na jednorázové akce v obci. - Pracovat na přípravě výstavby slibovaných vzorových obytných objektů pro trvalé bydlení 
Dále upozornil:
- V předloženém záměru rozvoje firmy, je v trase nové přeložky komunikace zakreslen objekt nové haly – pozor!!!! Vybudování nové komunikace je zásadním bodem.
- V ochranném pásmu vysokotlakého plynovodu nelze nic stavět a částečně ani provádět výsadbu zeleně
- V obci je ubytováno v současné době 120 osob především ze zahraničí, které pracují pro firmu. Což je velké zatížení na život stálých občanů. Další ubytovna není již žádoucí.
- Firma nevytváří v obci žádné nové domy a byty pro trvalé bydlení. Neprobíhá stabilizace zaměstnanců v místě.
- Současná velikost firmy v Chanovicích přesahuje velikostí a počtem zaměstnanců potřeby obce. Občané v obci bydlící nesou negativní dopady pro veliké území. 
- Obec Chanovice nemá přímo žádné finanční příjmy do obecního rozpočtu ze stávající výroby firmy Haas v místě.
- Ze stávajícího počtu zaměstnanců firmy Haas je jen 1 z Obce Chanovice

Poznámka: 
P. Klásek předal X. Haasovi fotodokumentaci a dopis z května 2007. V dopise shrnul opakující se negativní vlivy na okolí firmy – neoprávněné stavební zásahy na pozemcích nepatřících firmě, létající piliny, nepořádek, nadměrný hluk, kouř z nového komína, neoprávněné budování odvodnění k soukromým pozemkům, nadměrné přetěžování obecních komunikací, atd. 
Z firmy nebyla zaslána žádná odpověď a většina nedostatků přetrvává, přestože byli písemně osloveni tři čelní představitelé firmy v Chanovicích. 

Na závěr:
- Od roku 2000 byla realizována velmi rozsáhlá výstavba a rozšíření závodu v Chanovicích
- Obec podpořila výstavbu vstřícným prodejem pozemků a poskytnutím místních sítí vodovodu, kanalizace, plynovodu. Obec nese velké náklady na opakovanou údržbu místních komunikací. 
- Obec Chanovice opakovaně podpořila rozšiřování firmy při stovkách jednání na desítkách různých úřadech.

Územní plán je připravován v Obci Chanovice, aby podpořil celkový rozvoj obce. 
Řádná příprava podkladů včetně regulativů umožní všem investorům následně mnohem jednodušší povolování nových staveb. 
Obec Chanovice územní plán projedná s cca šedesáti institucemi a orgány státní správy. 

Obec Chanovice očekává od pracovníků firmy Haas další brzké jednání k územnímu plánu a předložení projekčních podkladů.
Společný postup umožní co nejdříve dokončit ÚP a tím otevře možnosti další výstavby v celé obci. Předpokládaný termín dokončení je květen 2008.
Další pracovní setkání se uskuteční v polovině měsíce října 2007.

Zapsal P. Klásek